• Zajęcia rewalidacyjne - USPOŁECZNIANIE

    • USPOŁECZNIANIE

     – USPRAWNIANIE, KORYGOWANIE NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

     Zajęciami  rewalidacyjnymi z zakresu uspołeczniania objęci są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zarówno Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

     Na zajęcia uczniowie zakwalifikowani zostają na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz w wyniku wielospecjalistycznej diagnozy, który stwierdza faktyczną potrzebę oddziaływań rewalidacyjnych w tym zakresie.

     Praca z uczniami prowadzona jest w oparciu o Indywidualne Programy Zajęć Rewalidacyjnych, dostosowane do możliwości psychofizycznych i psychospołecznych poszczególnych uczniów i opracowane indywidualnie dla każdego ucznia,  na podstawie ogólnego „Programu zajęć rewalidacyjnych z zakresu: uspołecznianie – z uwzględnieniem korygowania niepożądanych zachowań społecznych
     i wzmacniania zachowań społecznie akceptowanych”,
     którego autorem jest mgr Dorota Waliszewska-Kałka.

     Realizacja treści programu odbywa się w małych grupach liczących do 5 osób, co sprzyja przyjaznej atmosferze, zapewnia poczucia bezpieczeństwa
     i pewność, że każdy z uczestników zajęć ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwość.  Aktywność dzieci wzmacniana jest pozytywnymi komunikatami zwrotnymi.

     Celem głównym programu zajęć jest rozpoznanie, korygowanie i eliminowanie, na miarę indywidualnych możliwości dziecka, objawów lub przyczyn niepożądanych zachowań oraz zaburzeń uniemożliwiających dziecku prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.

     TREŚCI EDUKACYJNE REALIZOWANE W RAMACH REWALIDACYJNYCH  ZAJĘĆ ZAKŁADAJĄ, że uczeń:

     • wdroży się do samodzielności w zakresie samoobsługi, na poziomie własnych możliwości, która da mu poczucie sprawczości i swobody przebywania we własnym otoczeniu;
     • nabędzie podstawowe umiejętności społeczne i umiejętnie zastosuje je w praktyce do komunikowania się
      z otoczeniem, dobierając właściwe słowa, komunikaty dla wyrażenia swoich potrzeb;
     • nabędzie umiejętność prawidłowego zachowania się podczas nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
     • nabędzie doświadczenia z zakresu wypełniania podstawowych ról społecznych, jakie czekają go w przyszłości;
     • będzie świadomy własnych emocji – nabędzie umiejętności rozróżniania ich oraz wyrażania tych emocji
      w relacjach z innymi osobami ( zwłaszcza, że będzie umiał zapanować nad emocjami negatywnymi) ; 
     • nabędzie umiejętności wyrażania swoich myśli słowami – wzbogaci swój słownik czynny i bierny;
     • nabędzie umiejętności prowadzenia dialogu z osobami dorosłymi i rówieśnikami;
     • rozwinie u siebie umiejętność rozróżniania społecznie akceptowanych wzorów zachowań od tych nieakceptowanych;
     • nabędzie umiejętność zapanowania nad swoimi zachowaniami niepożądanymi z punktu widzenia społecznego – zwłaszcza zachowaniami niekulturalnymi czy agresywnymi;
     • nabędzie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach dla niego stresowych;
     • nabędzie umiejętności reagowania i radzenia sobie w nagłych,  niebezpiecznych sytuacjach, z jakimi może spotkać się w życiu codziennym;
     • zajęcia nastawione są na umożliwienie dziecku odniesienia sukcesu, który staje się motywacją do podejmowania kolejnych prób działania.

      

     Metody, formy pracy i środki dydaktyczne stasowane na zajęciach dobierane są tak, aby były skuteczne dla poszczególnych uczniów,
     z uwzględnieniem ich dobra i osiągnięcia  przez nich maksymalnych korzyści rozwojowych. Są to między innymi takie metody jak:

     • dyskusja dydaktyczna – pobudza i rozwija myślenie, kształci umiejętność formułowania myśli i ich wypowiadania;
     • burza mózgów – pozwala zgromadzić wiele pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu;
     • naśladowanie rzeczywistości – czyli symulacje – to doskonalenie konkretnych umiejętności oraz ćwiczenie umiejętności aż
      do osiągnięcia pozytywnego efektu (uczenie się na popełnianych błędach);
     • mapa pojęciowa – wizualne przedstawienie problemu z wykorzystaniem rysunków haseł, symboli w celu usystematyzowania świeżo zdobytej wiedzy;
     • gry planszowe – uczenie oczekiwania na swoją kolej;
     • gry muzyczno – ruchowe – jako sposób zrelaksowania się;

     Ważne jest, by  w początkowej fazie zajęć działania rewalidacyjne kojarzyły się dziecku z przyjemną nauką przez zabawę, z czasem zaś płynnie eliminowany zostaje aspekt zabawowy na rzecz nauki.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych