• ROK 2009 - STATUT STOWARZYSZENIA

    • S T A T U T

     Stowarzyszenia na Rzecz

     Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych

     w Ostrowcu Świętokrzyskim

     „Źródło”.

      

     R O Z D Z I A Ł  I

     Postanowienia ogólne

      

     § 1

      

     1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
     2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie  „Źródło”.

      

     § 2

      

     1. Stowarzyszenie posiada osobowość  prawną i działa na podstawie  ustawy z  dnia                   7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.  Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu.
     2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

      

     § 3

      

     1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,  ze szczególnym uwzględnieniem Ostrowca Świętokrzyskiego i województwa świętokrzyskiego.
     2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami  kraju.                                                                                                                                                                                                          
     3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski oraz budynek  Zespołu  Szkół Specjalnych  ul. Iłżecka 31.
     4. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynaro- dowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub  podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji  na  zasadach pełnej autonomii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

     § 4

      

     1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków                      i wolontariuszy.
     2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na innych podstawach.

      

     § 5

      

     Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

      

      

      

     R O Z D Z I A Ł  II

     Cele  i sposoby działania.

      

     § 6

      

     Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,  prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

                                                                  

     § 7

      

     Stowarzyszenie realizuje  wskazany cel poprzez:

     1. organizowanie różnych form zajęć  umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój                i organizację  sportu, rekreację, rehabilitację  ruchową, turystykę, organizację wypoczynku letniego i zimowego  oraz inne  formy mające wpływ na popularyzację  i doskonalenie  sprawności fizycznych i psychofizycznych,
     2. zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe, terapię zajęciową czyli rehabilitację przez pracę,
     3. inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń                          i wsparcia emocjonalnego,
     4. zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
     5. podejmowanie działań proekologicznych  i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej i regionalnej,
     6. prowadzenie działalności gospodarczej  w różnorodnych formach    organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację  celów  statutowych,
     7. prowadzenie działalności charytatywnej,
     8. współpracę z administracją samorządową  i rządową ,organizacjami pozarządowymi      i społecznością  lokalną , kościołem katolickim   a także innymi instytucjami pomocy społecznej,
     9. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia,
     10. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
     11. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, publikacji materiałów w formie plakatów, broszur, gazet itp.

      

     Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

      

     79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.

                 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

     85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

     85.59.B Pozaszkolne formy edukacji gdzieindziej nieklasyfikowane.

     85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

     90.0       Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

     93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków.

     94.11.Z Działalność organizacji komercyjnej.

      

          Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn.zm) i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków. 

      

                                                  

     R O Z D Z I A Ł  III

      

     Członkowie, ich prawa i obowiązki.

      

     § 8

      

      

     1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

                       a/ zwyczajnych ,

                       b/ wspierających,

                       c/ honorowych.

     1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być, każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie z pełną zdolnością do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację.
     2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

      

     § 9

      

          Członek zwyczajny ma prawo:

     1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
     2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
     3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
     4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
     5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia  z prawem głosu.       

     § 10

      

           Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

     1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
     2. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
     3. Regularne opłacanie składek członkowskich,
     4. Dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

                                                         

     § 11

      

     1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
     2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, nie później niż dwa miesiące od  złożenia deklaracji.
     3. Członek wspierający posiada prawa określone w § 9 pkt.3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
     4. Członek wspierający osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

      

     § 12

          

           Członkowie honorowi.

     1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona  w działalności statutowej Stowarzyszenia,
     2. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
     3. Do członków honorowych nie stosuje się paragrafów określających uprawnienia i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem § 9 pkt 3.
     4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

      

     § 13

      

            Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:

     1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, podanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa  w Stowarzyszeniu.
     2. Wykluczenia przez Zarząd:

     - z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub

       innych  zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

                 - na skutek stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania

                   postanowień, uchwał, regulaminów lub innego działania na szkodę Stowarzyszenia,

                 - utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

     1. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

      

     § 14

      

     Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do  Walnego Zebrania  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

      

      

     R O Z D Z I A Ł   IV

     Władze Stowarzyszenia

      

     § 15

      

              Władzami Stowarzyszenia są:

                1. Walne Zebranie.

                2. Komisja Rewizyjna.

                3. Zarząd Stowarzyszenia.

      

      

     § 16

      

     1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania  członków. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby głosów.
     2. Członkowie wybrani do władz  Stowarzyszenia , mogą tę samą funkcję  pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje. Ilość  kadencji może by zwiększona  w przypadku  uzyskania bezwzględnej większości głosów członków Stowarzyszenia.  
     3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, podejmowane są w  głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
     4. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim   terminie, tego samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
     5. Zasada opisana powyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
     6. W przypadku ustąpienia , wykluczenia  lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji , skład osobowy tych władz  uzupełniony jest spośród  nie wybranych kandydatów , kandydatów wg. kolejności  uzyskanych głosów. W ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

      

     § 17

      

      1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

      2. Walne Zebranie członków może być:

                -zwyczajne,

                -nadzwyczajne.

      

     § 18

      

     1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

     1/ raz w roku jako sprawozdawcze,

     2/ co5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze.

     1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
     2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do  głosowania  w pierwszym terminie, w terminie drugim bez względu na liczbę obecnych.   

      

     § 19

      

     1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

                1/ z własnej inicjatywy,

                2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

                3/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych   Stowarzyszenia.

     1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 60 dni  od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla   których zostało zwołane.
     2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
     3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania

         

     § 20

      

          Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

             1/ uchwalanie  statutu i dokonywanie w nim  zmian,

             2/ uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

             3/ wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

             5/ decydowanie w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji

                 Rewizyjnej,

             7/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia

             8/ podejmowanie uchwał  w sprawach przedstawionych przez  Zarząd Stowarzyszenia,

                 Komisję Rewizyjną i członków,

             9/ podejmowanie uchwał w sprawie  likwidacji Stowarzyszenia i jego majątku,

            10/ określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

            11/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji

                  krajowych i międzynarodowych,

            12/ uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych sprawozdań

      finansowych,

            13/ rozpatrywanie odwołań  od uchwał Zarządu,

            14/ rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

      

     § 21

          Zarząd Stowarzyszenia :

       1/ najwyższą władzą Stowarzyszenia  w okresie między obradami Walnego Zebrania jest 

           Zarząd Stowarzyszenia,

       2/ w skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób,

       3/ Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa,

           Sekretarza, Skarbnika,

       4/ pozostałe osoby pełnią funkcję  członka Zarządu,

       5/ Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

      

     Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

      

     § 22

          

           1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

           2. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa, Wiceprezesa lub na wniosek 1/3  składu  Zarządu.

           3. Uchwały są podejmowane w glosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności

              co najmniej 1/3 liczby uprawnionych do głosowania, a w przypadku równego podziału 

              głosów przeważa głos Prezesa.

      

     § 23

      

     1. Do kompetencji Zarządu należy:

      a/ realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem  działalności

         Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi oraz  uchwałami  Walnego Zebrania,

      b/ uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy  budżetowych,

     c/  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

     d/  ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

     e/  podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

     f/  zwoływanie Walnego Zebrania

     g/  ustalanie wysokości składek członkowskich,

     h/  podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania  członków zwyczajnych                i/  wspierających oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi,

     i/  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

      j/  uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

     k/  w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

      l/  składanie oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym  majątkowych

          Stowarzyszenia, do  zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu

          Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

      

     § 24

      

     Komisja Rewizyjna :

     1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej  Stowarzyszenia powołanym do

     kontroli nad jego działalnością.

     1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 4 członków, spośród których wybiera się

     Przewodniczącego Komisji na pierwszym posiedzeniu.

     1. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

               

     § 25

      

                 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

     1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
     2. Wystąpienie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądanie wyjaśnień.
     3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie  stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
     4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
     5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie/ lub odmowę udzielenia/ absolutorium dla Zarządu.
     6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

      

     § 26

      

     1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą  większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

      

     § 27

      

     1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikiem Stowarzyszenia.
     2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu  z głosem doradczym.
     3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz  Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień  dotyczących kontrolowanych spraw.
     4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

             a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego  ani pozostawać z nimi w związku

                 małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub  

                 podległości z tytułu  służbowej;

             b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne ścigane

                z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, w tym celu składają  stosowne

                oświadczenie.                           

      

      

     § 27a

     Zabrania  się:

     1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim,   we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi.
     2. Przekazywania majątku stowarzyszeniu na rzecz jego członków  organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
     3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
     4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po ocenach wyższych niż rynkowe.

      

      

     R O Z D Z I A Ł   V

     Majątek  Stowarzyszenia

       

     § 28

      1. Źródłami uzyskiwania środków finansowych przez  Stowarzyszenie są :

       1/ wpływy ze składek członkowskich,

       2/ darowizny, spadki i zapisy,

       3/ środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

       4/ wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności

           gospodarczej., dochody z majątku   Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, 

           akcje),

        5/ dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

        6/ odpisów 1 % podatku od osób fizycznych,

        7/ spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej i dochodów 

            z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

     2. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków regularnie.

     3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

     4. Decyzje w sprawie nabywania , zbywania, obciążania majątku  Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

      

     § 29

               

                 Wszelkie dokumenty wiążące w sprawach majątkowych Stowarzyszenia pod względem  finansowym  oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisują  dwie  spośród czterech wymienionych osób: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz lub Skarbnik.

      

      

      

      

     R O Z D Z I A Ł  VI

     Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

      

     § 30

      

     1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu  Stowarzyszenia  podejmuje Walne Zebranie

     większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej  połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

     1.  Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne  Zebranie  większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

                                               

     § 31

                   

     1. W uchwale , o której mowa w § 28 pkt 2 Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
     2. W  sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
      o Stowarzyszeniach.

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych