• SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12. 2014r.

    • Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

      

     Bilans sporządzony

      na dzień 2014-12-31

     STOWARZYSZENIE NA RZECZ

     WYCHOWANKÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

     W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM „ŹRÓDŁO”

     27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

     UL. IŁŻECKA 31

     REGON 260262840

        

     Wiersz

     AKTYWA

     Stan na koniec

      

     1

     2

     roku poprzedniego

     roku  bieżącego

      

     A

     Aktywa trwałe

      

     II

     Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

      

     B

     Aktywa obrotowe

     9285,60 

     10089,92 

      

     I

     Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

      

     II

     Należności krótkoterminowe

      

     III

     Inwestycje krótkoterminowe

     9285,60 

     10089,92 

      

     1.

     Środki pieniężne*

     9285,60 

     10089,92 

      

      

     Aktywa razem

     9285,60 

     10089,92 

      

     Wiersz

     PASYWA

     Stan na koniec

      

     1

     2

     roku poprzedniego

     roku  bieżącego

      

     A

     Kapitał (fundusz) własny, w tym:

     9285,60 

     10089,92 

      

     I

     Kapitał (fundusz) podstawowy

      

     III

     Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

      

     IV

     Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

     9285,60 

     10089,92 

      

     B

     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

      

     I

     Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

      

     II

     Rezerwy na zobowiązania

      

      

     Pasywa razem

     9285,60 

     10089,92 

      
        

     .....................................

      

     Data sporządzenia

     Podpisy

        

     2015-02-20

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Pola oznaczone *  to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. jednostki. Jeśli dane zagadnienie nie dotyczy jednostki należy pole usunąć zachowując przy tym właściwą numerację w kolumnie wiersz.

      
      

      

     WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO

     INFORMACJE OGÓLNE

      

     1. Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, mającym swoją siedzibę
      w Ostrowcu świętokrzyskim pod adresem: 27-400 Ostrowiec Św., ul Iłżecka 31,  nr wpisu w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej: 0000309966, posiadającego status Organizacji Pożytku Publicznego.
     2. Stowarzyszenie zostało powołane do życia na czas nieokreślony.
     3. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
     4. Forma sprawozdania i przyjęty zakres szczegółowości opierają się na zasadach uregulowanych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 dotyczących uproszczeń dla jednostek mikro w tym stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej. Ponadto, dodatkowo, dla celów porównawczych, zaprezentowano Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat według układu przewidzianego nieobowiązującym już Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. nr 137 poz. 1539 z p. zm.).
     5. Sprawozdania zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej co najmniej jeden rok.
     6. Od początku roku sprawozdawczego wprowadzono i zatwierdzono nowy plan kont gdzie koszty ujmuje się wyłącznie w zespole „5” – koszty według miejsc powstawania
       i powierzono prowadzenia rachunkowości biuru rachunkowemu prowadzonemu przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. z wykorzystaniem programu komputerowego ENOVA. Szczegółowe zasady przyjętej polityki rachunkowości w tym wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego ujęte zostały
      w uchwale Zarządu Stowarzyszenia nr 01/2014 z dnia 2014-01-01 i stosowane są
      w sposób ciągły w poszczególnych okresach zapewniając porównywalność prowadzonej sprawozdawczości.

      

     Sporządzono dnia 20.02.2015 r.                                                       Zarząd

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych