• SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - 01.01.2014r.-31.12.2014r.

    • Sprawozdanie merytoryczne za rok 01.01.2014r.- 31.12.2014r. z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych

     w Ostrowcu Świętokrzyskim

     „Źródło”

     Siedziba i adres

     Kraj: Polska, woj. świętokrzyskie, powiat: ostrowiecki, gmina: Ostrowiec,

      miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

     ul. Iłżecka 31

     27-400 Ostrowiec Św.  

     Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze

     Data wpisu : 05 IX 2008r.

     Numer KRS: 0000309966

     Dane kontaktowe Stowarzyszenia „Źródło”

     Telefon: 784510686

          E-mail: zrodloostr@wp.pl

     Celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,  prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.                                                              

     Stowarzyszenie realizuje  wskazany cel poprzez:

      1/ organizowanie różnych form zajęć  umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój i organizację  sportu, rekreację, rehabilitację ruchową ,turystykę  i inne  formy mające wpływ na popularyzację i  doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych

       2/ zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe,

       3/ inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego,

       4/ zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,

       5/ podejmowanie działań proekologicznych  i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej i regionalnej,

       6/ prowadzenie działalności gospodarczej  w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów  statutowych,

       7/ prowadzenie działalności charytatywnej,

       8/ współpracę z administracją samorządową  i rządową ,organizacjami pozarządowymi 

     i społecznością  lokalną , kościołem katolickim  a także innymi instytucjami pomocy społecznej,

      9/ pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia,

     10/ inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

     Swoje zadania Stowarzyszenie realizuje przez działalność nieodpłatną

     Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 01 stycznia 2014  roku do 31 grudnia 2014 roku.

     W roku 2014 działalność statutowa Stowarzyszenia realizowana była w szczególności poprzez następujące projekty oraz zadania :

      

     1.      W miesiącu lutym 2014 zakończony został projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” przez Stowarzyszenie przez Internet w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Miastem Gliwice. Dzięki tej współpracy opracowany został plan rozwoju organizacji, zaplanowane zostały kolejne działania, ważne dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. W związku z u działem w tym projekcie stowarzyszenie otrzymało na rozwój kwotę trzech tysięcy zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup strony internetowej, aparatu fotograficznego , drukarki, koszulek z logo stowarzyszenia, materiałów papierniczych.

      

     2.      Wspólnie z ZSS zorganizowano piknik integracyjny, który odbył się 21 maja 2014r. z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

      

     3.      Stowarzyszenie zakupiło artykuły spożywcze na poczęstunek podczas organizowanych Dni Otwartych Szkoły pod hasłem Święta Rodziny w dn. 29-30 maja 2014r. dla rodziców, opiekunów i przyjaciół placówki.

      

     4.       Zrealizowany został projekt „Ostro[wiec] w kadrze” finansowany w 89% ze środków  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbywał się w formie spotkań warsztatowych w terenie podczas, których uczniowie kształtowali umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym. Projekt zakończony został wystawą prac fotograficznych wykonanych przez uczestników w BWA „Uwaga schody”. Obecnie prace te są wyeksponowane na hollu szkolnym.

      

     5.       Ufundowano nagrody książkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,  wyróżniających się w nauce, sporcie oraz odnoszących sukcesy w innych dziedzinach, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

      

     6.      Zakup akcesoriów dla nowo przyjętych uczniów do ZSS na uroczystość ślubowania.

      

     7.      Opłacenie badań lekarskich umożliwiających udział wychowanków ZSS  w zawodach sportowych, dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe, zakup butów sportowych dla ucznia uczestniczącego w maratonie.

      

     8.      Systematyczne uczestnictwo członków stowarzyszenia w cyklicznych zbiórkach  żywności organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności. Stała współpraca z Ostrowieckim Bankiem Żywności, przekazywanie żywności rodzinom uczniów, wychowanków ZSS.

      

     9.      Pozyskanie sponsora 138 paczek mikołajkowych dla uczniów ZSS, które w dn. 6 grudnia 2014 przekazał prezes firmy "Delko  Otto" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Kilińskiego.

      

     10.  Stowarzyszenie  wspólnie  z Zespołem Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. w dniu 12 grudnia  zorganizowało aukcję i kiermasz prac plastycznych uczniów w formie zbiórki publicznej2014/1585OR.  Spotkanie odbyło się w Galerii BWA gdzie licytowano  m.in. wykonane przez uczniów stroiki świąteczne oraz przedmioty przekazywane do licytacji przez osoby wspierające organizację.  Z aukcji i kiermaszu pozyskano kwotę- 6155,80 zł. / sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć  zł osiemdziesiąt groszy/.  Zebraną gotówkę  wpłacono na konto Stowarzyszenia Źródło.

     11.  Stowarzyszenie z wpłat 1% podatku za 2013 rok  zebrało kwotę 2501,90 zł..

      

      

     W 2015 roku Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednim roku zamierza podejmować inicjatywy mające na celu integrację uczniów, wychowanków ZSS w Ostrowcu Św. oraz ich rodzin poprzez:

     • pozyskiwanie  środków finansowych  na realizację celów statutowych organizacji z różnych źródeł: granty, dofinansowania przez jednostki administracji publicznej, sponsorów,
     • organizowanie wielopłaszczyznowej pomocy dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
     • przygotowanie oferty dla wolontariuszy,
     • nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie w celu stworzenia platformy współpracy,
     • współpraca z Bankiem Żywności.

      

      

     Protokół

     z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 06.03.2015r.

      

     Komisja Rewizyjna w składzie:

     1. Agnieszka Wziątek- Dryjas

     2. Aneta Stawczyk

     3. Anna Polit

     dokonała analizy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” za okres od 01.01.2014 -31.12.2014r. na podstawie :

     - rachunku wyników

     - bilansu

     - informacji dodatkowej

     stwierdziła, że w/w okresie:

     1. dochody wyniosły – 35 667,11 zł.
     2. koszty wyniosły – 25 578,07zł.
     3. nadwyżka dochodów nad kosztami wyniosła – 10 089,92zł.

      

           Ponadto stwierdzono, że wydatki były zgodne ze statutem Stowarzyszenia i znajdują pokrycie w dokumentach finansowych. Dokumenty finansowe są opisywane i podpisywane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Wydatki prowadzono racjonalnie  i oszczędnie. Saldo w kwocie 10 089,92 zł. otwiera rok 2015r.

      

     Uchwała nr

     Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło z dnia 06  marca 2015r.

      

         W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01. 01.2014r. do 31.12.2014r.

      

     1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014r. do 31.12. 2014r.               

           na podstawie :

     1. Bilansu
     2. Rachunku wyników
     3. Informacji dodatkowej

      

     1. Zatwierdza się wykonanie za w/w okres :

      

     1. Dochodów w kwocie     :            35667,11 zł.
     2. Kosztów w kwocie          :             25 578,07zł.
     3. Nadwyżki (zyski) w kwocie  :        10 089,92zł.

      

     1. Nadwyżka dochodów nad kosztami za w/w okres w kwocie 10 089,92zł. będzie

           przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków    

           Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło w roku 2014r.

      

     Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło w składzie :

      

     Prezes

     Wiceprezes

     Skarbnik

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych