• RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

    •  

      

     STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYCHOWANKÓW

     ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

     W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM „ŹRÓDŁO”

     27-400 OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI

     UL. IŁŻECKA 31

     REGON 260262840

      
      

     Rachunek zysków i strat

      
      

                                                     za okres od 2014-01-01   do 2014-12-31

      

     Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

      

            

      

     Pozycja

     Wyszczególnienie

      Kwota za rok poprzedni

      

      Kwota za rok bieżący

      

      

     1

     2

     3

     4

      

     A.

     Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

     33732,27 

     34422,11 

      

     I.

     Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

     33732,27

     34422,11

      

     1.

     Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

      27960,27

      18875,73

      

     2.

     Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

     5772,00 

     6155,80 

      

     B.

     Koszty podstawowej działalności operacyjnej

     24914,23 

     22868,77 

      

     I.

     Koszty działalności pożytku publicznego

     24914,23 

     22868,77 

      

     1.

     Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

     23760,55

     21316,64

      

     a)

     Amortyzacja

     0

     0

      

     b)

     Zużycie materiałów i energii

     20160,55

     14076,32

      

     c)

     Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     3400,00

     3540

      

     d)

     Pozostałe koszty

     200,00

     0

      

     2.

     Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

     1153,68

     1552,13

      

     a)

     Amortyzacja

     0

     3700,32

      

     b)

     Zużycie materiałów i energii

     1153,68

     1552,13

      

     c)

     Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     0

     0

      

     d)

     Pozostałe koszty

     0

     0

      

     C.

     Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

     1539,39 

     1245,88 

      

     D.

     Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

     1071,83 

     2709,30 

      

     E.

     Wynik finansowy netto ogółem

     9285,60 

     10089,92 

      

     I.

     Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

     9285,60

     10089,92

      

     II.

     Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

     0

     0

      

     Data sporządzenia:

      Podpis

      

      

     2015-02-20

      

      

      

                

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych