•  

      

      


      

      

                            Statut

      Szkoły Przysposabiającej do Pracy

     w Ostrowcu Świętokrzyskim

      

      

      

      

     1)     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

     2)     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO  OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami);

     3)     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami);

     4)     Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami);

     5)     Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);

     6)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U.  z 2010 r. poz. 493 ze zmianami).

      


     ROZDZIAŁ 1

     Nazwa i typ Szkoły

     § 1.

     1.     Statut określa cele, zadania i organizację oraz funkcjonowanie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     2.     Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     3.     Siedziba Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, zwanej dalej „Szkołą” mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

     4.     Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

     5.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

      

     § 2.

     1.     Szkoła kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

     2.     Uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

     3.     Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie ze szkolnym regulaminem rekrutacji z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

     4.     Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

     5.     Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą.

      

     § 3.

     1.Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

     1)     Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 33,

     2)     Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą w Ostrowcu  Świętokrzyskim  przy  ulicy Iłżeckiej 33,

     3)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych,

     4)     Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Specjalnych,

     5)     Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającą do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim,

     6)     wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod opiekę jeden oddział w szkole,

     7)     nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim,

     8)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,

     9)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,

     10)   uczniu - należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi będącą uczniem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

      

     ROZDZIAŁ 2

     Cele i zadania Szkoły

      

     § 4.

     1.     Priorytetem w edukacji naszych uczniów jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Ważne jest również przygotowywanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).

     2.     Przy ustalaniu kierunków pracy należy uwzględniać indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia, dotychczasowe doświadczenia życiowe, mocne i słabe strony ucznia oraz wzmacniać jego aktywność i uczestniczenie przez tworzenie środowiska nauczania i wychowania ułatwiającego funkcjonowanie ucznia oraz pozbawionego barier ograniczających to funkcjonowanie.

      

     § 5.

     1. Celem Szkoły jest w szczególności:

     1)     rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;

     2)     doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;

     3)     rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;

     4)     rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

     5)     kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań);

     6)     rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;

     7)     kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności;

     8)     zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich;

     9)     stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

     10) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia;

     11) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;

     12) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia;

     13) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę;

     14) kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych;

     15) kształtowanie umiejętności autoprezentacji;

     16) kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych;

     17) kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia;

     18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

     19) kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez podejmowanie różnych aktywności;

     20) zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy), w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń;

     21) wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka.

     2. Szkoła realizuje zadania wynikające z przepisów prawa a w szczególności:

     1)     tworzy warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierające aktywność i uczestniczenie ucznia w życiu klasy i szkoły;

     2)     tworzy warunki i sytuacje sprzyjające doskonaleniu umiejętności samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu;

     3)     tworzy szansy edukacyjne i rozwojowe poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia;

     4)     poszukuje skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii i odpowiedzialności;

     5)     oferuje pomoc i wsparcie uczniom w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do osobistego zaangażowania;

     6)     zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy, przygotowuje uczniów do poruszania się po tym rynku, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych;

     7)     dokonuje wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i opracowuje na jej podstawie indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia;

     8)     wykorzystuje naturalne sytuacje życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu;

     9)     zapewnia uczniom kompleksową ofertę dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz technik;

     10) zapewnia uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość;

     11) wspomaga ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy;

     12) wspiera uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym poprzez prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych;

     13) zapewnia dostęp do jakości informacji zawodowej;

     14) pomaga w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia;

     15) zapewnia uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji w wyborze pracy;

     16) pomaga w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy;

     17) tworzy warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy. Organizuje wizyty studyjne w zakładach pracy;

     18) nawiązuje kontakt z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami poza-rządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełno-sprawnością intelektualną i instytucjami promującymi aktywizację społeczną i zawodową tych osób;

     19) nawiązuje kontakt z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie;

     20) monitoruje regionalny rynek pracy w celu określania czynności możliwych do wykonywania przez uczniów;

     21) tworzy warunki do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz umiejętności szukania pracy;

     22) organizuje praktyki wspomagane na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy;

     23) tworzy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bez-pieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy);

     24) tworzy warunki do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie;

     25) tworzy warunki sprzyjające podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji;

     26) kształtuje pozytywny wizerunek ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika;

     27) organizuje i współorganizuje z uczniami uczestniczenie w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnia możliwość korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne);

     28) tworzy warunki do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego;

     29) tworzy sytuacje sprzyjające poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;

     30) tworzy warunki do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz rozbudzania poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju;

     31) tworzy warunki do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskryminacji;

     32) tworzy warunki do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu;

     33) przygotowuje uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerza wiedzę o seksualności człowieka;

     34) uczy umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób;

     35) stwarza warunki do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska;

     36) wypracowuje optymalny modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań;

     37) organizuje wizyty studyjne w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne).

     3. Sposób wykonywania zadań Szkoły opiera się w szczególności na:

     1)     przygotowaniu młodzieży do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia;

     2)     stosowaniu w edukacji uczniów racjonalnych usprawnień, o których mowa w artykule 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);

     3)     całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

     4)     dostosowaniu kształcenia do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dorosłych uczniów;

     5)     nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zadaniowym, zintegrowanym, opartym na praktycznym poznawaniu zmieniającej się rzeczywistości, przygotowującym do niezależnego życia;

     6)     wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, kompetencji społeczno - zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników kontekstowych (osobistych i środowiskowych) oraz tworzonych dla uczniów indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;

     7)     zintegrowany wielospecjalistycznie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest opracowywany i realizowany przez cały zespół nauczycieli i specjalistów, doradców zawodowych, wspólnie z uczniem i jego najbliższym otoczeniem (rodzina, opiekunowie), z uwzględnieniem wyznawanych przez nich wartości;

     8)     odpowiednim doborze uczniów do oddziałów, o którym decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium powinno być dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że tworzymy dla niego najkorzystniejsze warunki, przygotowujące go do wchodzenia w dorosłe życie, w tym także do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych;

     9)     w celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia uczniowi wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami umożliwia udział w praktykach wspomaganych poza szkołą, z udziałem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni rolę trenera pracy;

     10) postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu;

     11) konieczne jest zapewnienie uczniom integracji społecznej w naturalnym środowisku społeczności lokalnej;

     12) dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna i wieloprofilowa ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.

     § 6.

     1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości naszego ucznia dotyczy:

     1)  dostosowania otoczenia (sprzęt, wyposażenie sali, oświetlenie, rozkład zajęć itp.), w tym stosowanych środków dydaktycznych,

     2)  dostosowania metod, form i organizacji pracy z uczniem na lekcjach i zajęciach dodatkowych,

     3)  dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy (metody, formy sprawdzania, kryteria oceniania).

     2. Dostosowanie w zakresie realizacji podstawy programowej:

     1)   treści (różne ujęcia tego samego materiału),

     2)   zainteresowań (różne wcześniejsze doświadczenia i różna motywacja ucznia do nauki),

     3)   poziomu (umożliwienie pracy nad podobnymi zadaniami na różnych poziomach, zgodnie z dotychczasowymi osiągnięciami ucznia),

     4)   dostępu do informacji (różnymi sposobami: wzrok, słuch, dotyk, smak, symbolika, konkret),

     5)   struktury przekazywanego materiału (zakres uporządkowania materiału, podział na kroki i etapy),

     6)   sekwencji (różny stopień uporządkowania wewnętrznego materiału),

     7)   tempa uczenia się,

     8)   reakcji ucznia na zadanie,

     9)   intensywności i zakresu wsparcia nauczyciela,

     10)   własnego stylu uczenia się ucznia,

     11)   preferowanych przez ucznia form pracy.

      

     § 7.

     Formy realizacji zadań szkoły

      

     1.     Szkoła podejmuje konieczne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Szkoły.

     2.       Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

     1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,

     2)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

     3)    zajęcia rewalidacji indywidualnej i grupowej,

     4)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

     5)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

     3.     Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.

      

     § 8.

     1.   Szczegółowe cele i zadania oraz formy realizacji kształcenia określa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

     2.   Cele i zadania edukacyjne Szkoły realizuje się głównie w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, przygotowane dla każdego ucznia przez zespół wszystkich specjalistów pracujących z uczniem.

      

     § 9.

     1.       Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły jest wspólny dla całego Zespołu.

     2.       Szkoła realizuje Program Wychowawczo - Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w Zespole.

     3.       Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Zespołu przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 3

     Organy Szkoły i ich kompetencje

      

     § 10.

     Organy Szkoły są wspólne dla Zespołu Szkół Specjalnych i są szczegółowo opisane w Statucie Zespołu.

     § 11.

     Funkcja dyrektora Szkoły sprawowana jest przez Dyrektora Zespołu.

     § 12.

     Funkcje rady pedagogicznej dla Szkoły pełni Rada Pedagogiczna Zespołu. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły.

      

     § 13.

     Funkcje Rady Rodziców Szkoły pełni Rada Rodziców Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 4

     Organizacja Szkoły

      

     § 14.

     1.       Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki została opisana w Statucie Zespołu.

      

     § 15.

      

     1.     Szkoła kształci w systemie dziennym młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

     2.     Do Szkoły przyjmowani są absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub skierowanie organu prowadzącego.

     3.     W organizacji Szkoły wyodrębnia się jeden etap edukacyjny:

     1) III etap – kształcenie obejmuje trzy lata nauki – oddział I, II, III.

     4.     Ukończenie Szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

     § 16.

     1.     Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

     2.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi nie więcej niż 8.

     3.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi nie więcej niż 4.

     4.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (autyzm, w tym zespół Aspergera,, uczniowie niedosłyszący i słabosłyszący, uczniowie niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową) wynosi nie więcej niż 5.

     5.     Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

      

     § 17.

     1.          Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

     2.          W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

     3.          Nauczyciel prowadząc zajęcia z uczniami dostosowuje czas trwania zajęć i przerw do możliwości i potrzeb uczniów w danym dniu.

     4.          Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

     5.          Dopuszcza się organizację indywidualnego nauczania dla młodzieży, której stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego.

     6.          Dopuszcza się organizację spełniania obowiązku nauki poza szkołą.

      

     § 18.

     Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

     § 19.

     1.     Zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne i inne prowadzone są w pomieszczeniach Szkoły.

     2.     Zajęcia mogą być prowadzone u pracodawców różnych sektorów i branż (praktyki wspomagane).

     § 20.

     1.          W Szkole organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

     2.          Wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie Zespołu przez rodziców ucznia.

     § 21.

     1.     Dopuszcza się organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach realizowanych przez nauczycieli programów własnych.

     2.     Dopuszcza się realizowanie projektów edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

      

     § 22.

     Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, w celu udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz współdziała z innymi instytucjami i organizacjami służącymi pomocą uczniowi i rodzinie.

      

     § 23.

     Szczegółowa organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami ucznia jest opisana w statucie Zespołu.

      

     § 24.

     1.     W Szkole mogą działać, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

     2.     Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     3.     Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, |a szkołą wyższą.

     4.     Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 25.

     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki, w Zespole zorganizowana jest świetlica szkolna. Statut Zespołu zawiera stosowne zapisy dotyczące działalności świetlicy szkolnej.

     § 26.

     Szkoła umożliwia organizację dożywiania uczniów. Szczegółowe zapisy znajdują się w Statucie.

      

     ROZDZIAŁ 5

     Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły

      

     § 27.

     Szczegółowe zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły opisano w Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 6

     Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

      

     § 28.

     Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów opisano w Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 7

     Uczniowie Szkoły

      

     § 29.

     Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów opisano w Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 8

     Bezpieczeństwo uczniów

      

     § 30.

     Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć opisano w statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 9

     Postanowienia końcowe

      

     § 31.

     1.   Szkoła jest jednostką budżetową.

     2.   Księgowość i administracja Szkoły prowadzone są przez Zespół.

     3.   Obsługę finansowo-księgową Szkoły prowadzi główny księgowy w Zespole.

     4.   Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

     5.   Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

     6.   Wszelką dokumentację pracy Szkoły gromadzi i przechowuje Zespół na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

     7.   Na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną, pomija się określenie ”specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

     8.   Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

     9.   Wewnętrznym prawem Szkoły są zarządzenia Dyrektora, którym podlegają nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy, a także przepisy porządkowe Dyrektora, którym podlegają także osoby znajdujące się na terenie Szkoły.

      

     § 32.

      

     1.       Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany.

     2.       Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Zespołu, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

     3.       Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

     4.       Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

     5.       Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w siedzibie Zespołu oraz stronie internetowej Zespołu.

     6.     Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu  nr 9 w dniu 14.10.2020r. 

      

        


      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych