•  

      

        S T A T U T

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ  NR 2

     W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM     


     1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

     2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO  OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami);

     3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami);

     4) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami);

     5) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);

      

      

      

     ROZDZIAŁ 1

     Nazwa i typ szkoły

     § 1

     1. Statut określa cele, zadania i organizację oraz funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     2.     Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 

     3.     Siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, zwanej dalej„Szkołą”  mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

     4.     Organem  prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.
     ul. Iłżeckiej 37, w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     5.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Świętokrzyski Kurator 
         Oświaty.

     § 2

     1.     Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem.

     2.     W szkole tworzy się klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu lekkim.

     3.     Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły nie dłużej niż do 20 roku życia.

     4.     Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Rekrutacji z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

     5.     Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie zgodnie z odrębnymi przepisami.

     6.     Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą.

     § 3

     Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu głębokim
     w wieku od 3 do 25 lat organizuje się przy  Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zwane dalej zajęciami.

      

     § 4

     1.     Dla dzieci od 3 roku życia do ukończenia przedszkola organizuje się przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 nieferyjne oddziały przedszkolne.

     2.     W szkole tworzy się oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem oraz dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

     § 5

     1.Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

     1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim  przy  ulicy Iłżeckiej 33;

     3) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu
         Świętokrzyskim, z siedzibą w Ostrowcu  Świętokrzyskim  przy  ulicy Iłżeckiej 33,

     4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2,
          który jest  także  Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych;

     5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
          Specjalnych;

     6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Ostrowcu Św.,

     7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden
         oddział w szkole;

     8) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły
         Podstawowej Specjalnej nr 2;

     9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego
            Kuratora Oświaty;

     10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe  z siedzibą
            w Ostrowcu Świętokrzyskim ;

           11)    wychowanku - należy przez to rozumieć osobę  z niepełnosprawnością intelektualną
                     w stopniu głębokim będącą uczestnikiem zajęć  zespołowych lub indywidualnych
                     rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych  przy Szkole Podstawowej
                     Specjalnej Nr 2.;

     12) uczniu-należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

     13) dziecku, należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem lub w normie intelektualnej z autyzmem.

      

     ROZDZIAŁ 2

     Cele i zadania szkoły

     § 6

     1.          Priorytetem w edukacji naszych  uczniów jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne godne i wartościowe życie w dorosłości w środowisku społecznym.

     2.          Nauczyciel przy ustalaniu kierunków pracy uwzględnia  indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia.

      

     § 7

     1.   Celem Szkoły   jest w szczególności:

     1)           rozwijanie tożsamości ucznia,  budowanie  autonomii i jego godności;

     2)           osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez ich rewalidację;

     3)           wdrażanie ucznia do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia
     i przestrzegania norm społecznych;  

     4)           wyposażenie ucznia w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na korzystanie (w miarę jego możliwości) z wolności i praw człowieka oraz pozwolą na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby;  

     5)           kształtowanie nowych umiejętności umożliwiających w miarę samodzielne niezależne   funkcjonowanie uczniów, zwłaszcza potrzebnych  w życiu dorosłym;

     6)           rozwijanie kreatywności uczniów  oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

     7)           utrwalenie posiadanych przez uczniów umiejętności komunikacyjnych
     i społecznych, wykształcenie  nowych  umiejętności w tym zakresie, tak aby uczniowie:

     a)     mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub
     pozawerbalnie,

     b)     zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych   potrzeb;

     c)     byli zaradni  w życiu codziennym adekwatnie do własnego poziomu sprawności;

     d)     rozumieli na miarę swoich możliwości otaczające ich zjawiska społeczne i przyrodnicze;

     e)     posiadali rzeczywisty obraz samych siebie w oparciu o pozytywne poczucie wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron;

     f)      mogli aktywnie uczestniczyć w różnych formach życia społecznego;

     g)     mogli nabywać umiejętności i uczyć się czynności przydatnych w przyszłym dorosłym życiu;

     3. Szkoła realizuje zadania wynikające z przepisów prawa  a w  szczególności :

     1) Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego
          i   poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego;

     2)  Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających  i doskonalących  jego zaradność życiową
          oraz  niezależność w czynnościach   samoobsługowych;

     3) Włączanie w proces integracji ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie wspieranie 
          aktywności i uczestniczenia w życiu klasy i szkoły;

     4) Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wynikających
         z jego potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

     5) Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności: 

     a)     podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym, jeżeli jest to
     konieczne, wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, również
     z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych;

     b)     naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji;

     c)     przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami;

     d)     stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
     i bezpieczeństwu;

     e)     umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne);

     f)      wspieranie aktywności i uczestnictwa ucznia w życiu klasy i Szkoły;

     g)     tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie;

     h)     zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz
     kształtujących kreatywność uczniów;

     i)      nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami;

     j)      kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych;

     k)     rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami
     i możliwościami uczniów;

     l)      poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;

     m)   przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu.

     § 8

     1. Sposób wykonywania zadań Szkoły opiera się w szczególności na:

     1)     Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, opracowanym
     i realizowanym przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem
     w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

     2)     ustaleniu kierunków pracy z uczniem uwzględniających indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia;

     3)     rozwijaniu kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości,
     w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa;

     4)     dostosowaniu zajęć  do aktualnego stanu emocjonalnego i zainteresowań ucznia poprzez czasowe uczestniczenie ucznia w zajęciach innego zespołu klasowego lub
     w zajęciach rewalidacyjnych;

     5)     dostosowaniu czasu zajęć i przerw do  możliwości i potrzeb uczniów;

     6)     dobieraniu przez nauczycieli i specjalistów specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością;

     7)     zapewnieniu uczniom możliwości włączenia się w życie społeczności lokalnej oraz integracji społecznej z rówieśnikami;

     8)     uwzględnieniu w procesie oceny i planowania działań edukacyjnych i rewalidacyjnych   głosu rodzica i  ucznia, adekwatnie do jego możliwości,

     9)     tworzeniu  prawidłowych warunków prozdrowotnych w szkole, uczenie dbałości o zdrowie, utrwalenie podstawowych nawyków higienicznych, żywieniowych, ochrony przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, korzystanie z pomocy medycznej;

     10) organizowaniu warunków do rozwijania sprawności psychofizycznych uczniów; uprawiania różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie, kształtowanie umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego;

     11) zapewnieniu udziału w odpowiednich zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój każdego z nich zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia;

       12) współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia
             psychicznego, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami
             sądowymi, sądem rodzinnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie;

                 organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży np. ZHP,
                 Olimpiady Specjalne itp.

     § 9

     1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych  do potrzeb i możliwości ucznia dotyczy:

     1)     dostosowania otoczenia (sprzęt, wyposażenie sali, oświetlenie, rozkład zajęć itp.), w tym stosowanych środków dydaktycznych;

     2)     dostosowania metod, form i organizacji pracy z uczniem na lekcjach i zajęciach dodatkowych;

     3)     dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania (metody, formy sprawdzania, kryteria oceniania).

     2. Dostosowanie w zakresie realizacji podstawy programowej:

     1)     treści (różne ujęcia tego samego materiału)

     2)     zainteresowań (różne wcześniejsze doświadczenia i różna motywacja ucznia do nauki)

     3)     poziomu (umożliwienie pracy nad podobnymi zadaniami na różnych poziomach, zgodnie z dotychczasowymi osiągnięciami ucznia)

     4)     dostępu do informacji (różnymi sposobami: wzrok, słuch, dotyk, smak, symbolika, konkret)

     5)     struktury przekazywanego materiału (zakres uporządkowania materiału, podział na kroki i etapy)

     6)     sekwencji (różnych stopni uporządkowania wewnętrznego materiału)

     7)     tempa uczenia się

     8)     reakcji ucznia na zadanie

     9)     intensywności i zakresu wsparcia nauczyciela

     10) własnego stylu uczenia się ucznia

     11) preferowanych przez ucznia form pracy

      

     § 10

     Formy realizacji zadań szkoły

      

     1.   Szkoła podejmuje konieczne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Szkoły.

     2.       Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

     1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

     2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

     3)     zajęcia rewalidacyjne,

     4)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

     5)     zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

     3.     Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.

     § 11

     1.          Szczegółowe cele i zadania oraz formy realizacji  kształcenia określa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonym.

     2.          Cele i zadania edukacyjne Szkoły realizuje się głównie w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, przygotowane dla każdego ucznia przez zespół wszystkich specjalistów  pracujących z uczniem,

      

     § 12

     1.          Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest wspólny dla całego Zespołu

     2.          Szkoła realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w Zespole.

     3.          Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Zespołu przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 3

     Organy szkoły i ich kompetencje

     § 13

     Organy Szkoły są wspólne dla Zespołu Szkół Specjalnych i są szczegółowo opisane
     w Statucie Zespołu.

     § 14

     Funkcja Dyrektora Szkoły sprawowana jest przez Dyrektora Zespołu.

     § 15

     Funkcje rady pedagogicznej dla Szkoły pełni Rada Pedagogiczna Zespołu.

     § 16

     W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.

     § 17

     Funkcje rady rodziców Szkoły pełni Rada Rodziców Zespołu.

     ROZDZIAŁ 4

     Organizacja Szkoły

     § 18

     1.     Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Zespołu,
     z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach dotyczących planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.

     2.     W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i innych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

     3.     Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

     4.     Dyrektor Zespołu przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego Szkoły, o którym
     mowa w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu Szkołę. Zmiany wdrażane są przez dyrektora Zespołu po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

      

     § 19

     1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

     2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

     1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III,

     2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII,

     3. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
           i
     uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

      

     § 20

     Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I-VIII.

      

     § 21

     1.     Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

     2.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym -wynosi nie więcej niż 8.

     3.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym  wynosi nie więcej niż 4.

     4.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wynosi nie więcej niż 4;

     5.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wynosi nie więcej niż 5.

     6.     W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów
     w oddziale może być mniejsza, niż określona w ust.2,3,4,5.

     7.     Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze obejmujące dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim liczą od 2 do 4 osób.

     8.     Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca;

     § 22

     1.          Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

     2.          W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
     w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

     3.          Nauczyciel prowadząc zajęcia z uczniami dostosowuje czas trwania  zajęć i przerw do  możliwości i potrzeb uczniów w danym dniu.

     4.          Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych nauczania na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zachowaniem zasad niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.

     5.          Dopuszcza się organizację indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego.

      

      

      

     § 23

     W Szkole w oddziałach i grupach rewalidacyjno –wychowawczych  zatrudnia się pomoc nauczyciela, która wykonuje czynności opiekuńczo- pielęgnacyjne i obsługowe w stosunku do uczniów i uczestników, głównie z zakresu higieny osobistej, ubierania się i spożywania posiłków oraz uczestniczy i pomaga nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć.

     § 24

     1.       Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zwane dalej zajęciami.

     2.       Udział w zajęciach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnianie tego obowiązku.

     3.       Zakres zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określają odrębne przepisy.

     4.       Zajęcia prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników. Minimalny wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie. Godzina zajęć trwa 60 minut.

     5.   Czas zajęć i przerw należy dostosować do możliwości i potrzeb uczestników.

     6.    Minimalny wymiar zajęć indywidualnych wynosi 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie. Godzina zajęć trwa 60 minut.

     7. Informacja o zmianach w rozwoju uczestnika jest oceną opisową i dotyczy zmian
     w zakresie dużej i małej motoryki, aktywności własnej, koncentracji uwagi, współdziałania, tempa opanowywania nowych umiejętności, gotowości do kontaktów, umiejętności w zakresie samoobsługi, udziału w czynnościach porządkowych, dominującego nastroju i emocji i zachowań trudnych.

     8. Informację o zmianach w rozwoju uczestnika śródroczną i roczną rodzice otrzymują
      dwa razy w ciągu roku szkolnego

     9.   Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania nie dotyczą wychowanków zajęć.

     10. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji, w tym indywidualnego programu, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowe oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.

     § 25

     1.          W Szkole organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

     2.          Stosowny wniosek, dotyczący udziału ucznia w zajęciach w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie Zespołu przez rodziców ucznia.

      

     § 26

     1. W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

     2.     Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 mogą być prowadzone przez nauczycieli
     ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez Zespół.

     3.     Na początku roku szkolnego Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.

     4.     Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

     5.     Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia Dyrektorowi.

     § 27

     Zespoły nauczycieli

     Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu. Zadaniem zespołu jest zajmowanie się bieżącą problematyką wynikającą z funkcjonowania Szkoły.

     § 28

     Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

     § 29

     W Szkole działa świetlica dla uczniów opisana w Statucie Zespołu.

     § 30

     Szkoła umożliwia organizację dożywianie dla uczniów. Szczegółowe zapisy znajdują się w Statucie Zespołu.

     § 31

     Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia opisane w Statucie Zespołu

     § 32

     1. W Szkole mogą działać, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

     2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     3. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, a szkołą wyższą.

     4. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 33

     1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

     1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
           uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

     2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
         z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

     2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest wicedyrektor Szkoły.

      

     ROZDZIAŁ 5

     Zakres zadań nauczycieli  i innych pracowników Szkoły.

     § 34

     Zakres zadań nauczycieli  i innych pracowników Szkoły znajduje się w statucie ZSS

     ROZDZIAŁ 6

     Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

     § 35

     Szczegółowe warunki Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów opisano
     w Statucie Zespołu.

     ROZDZIAŁ 7

     Uczniowie Szkoły

     § 36

     Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów znajdują się w Statucie Zespole Szkół Specjalnych

       ROZDZIAŁ 8

     Bezpieczeństwo uczniów

     § 37

     Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć opisano w Statucie Zespołu.

     ROZDZIAŁ  9

     Postanowienia końcowe

     § 38

     1. Szkoła jest jednostką budżetową.
     2. Księgowość i administracja Szkoły prowadzone są przez Zespół.
     3. Obsługę finansowo-księgową Szkoły prowadzi główny księgowy w Zespole.
     4. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

     5.     . Szkoła prowadzi  dokumentację, dotyczącą przebiegu nauczania,
        wychowania i opieki oraz organizacji pracy, zgodną z odrębnymi przepisami.

     1. Wszelką dokumentację pracy  Szkoły gromadzi i przechowuje Zespół na zasadach określonych w odrębnych   przepisach.
     2. Na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz pieczęciach, którymi opatruje się  świadectwo i legitymacje szkolną, pomija się określenie ”specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
     3. Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty
      wydawane są w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach
     4. Wewnętrznym prawem Szkoły są zarządzenia Dyrektora, którym podlegają nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy,  a także przepisy porządkowe Dyrektora, którym podlegają także osoby znajdujące się na terenie Szkoły.

      

      

     § 39

     1. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Zespołu,
          a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

     2.Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany.

     3. Dyrektor w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

     4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego
           upublicznienie społeczności szkolnej.

     5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej Zespołu.

     6. Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu  nr  8 w dniu 14.10.2020r. 

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych