•  

     Statut

      

     Szkoły Przysposabiającej do Pracy

      w Ostrowcu Świętokrzyskim

      

      

      

      

     1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

     2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO  OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami);

     3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943  ze zmianami);

     4) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami);

     5) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);

      

      

      

      

      

      

      

     ROZDZIAŁ 1

     Nazwa i typ Szkoły

     § 1.

     1. Statut określa cele, zadania i organizację oraz funkcjonowanie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
     2. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  w Ostrowcu Świętokrzyskim.
     3. Siedziba Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, zwanej dalej „Szkołą”  mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
     4. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
     5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

      

      

     § 2.

     1.  Szkoła kształci młodzież z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym   lub  znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
     2.  

     2. Szkoła kształci w zakresie przysposobienia do pracy.

     1. Uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

     4. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie ze szkolnym regulaminem rekrutacji
         z  uwzględnieniem odrębnych przepisów.

         1) Do oddziału pierwszego młodzież jest przyjmowana przez komisję rekrutacyjną,                              
               po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z uczniami i ich rodzicami oraz                                
               na podstawie wymaganych dokumentów,

        2)  Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich oddziałów, zgodnie

             z obowiązującymi przepisami.

     5. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                            
           do Szkoły, Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie, zgodnie z odrębnymi     
           przepisami.

      

     § 3.

     1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

        1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy                                 
            z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim  przy  ulicy Iłżeckiej 33,

     2) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu
         Świętokrzyskim, z siedzibą w Ostrowcu  Świętokrzyskim  przy  ulicy Iłżeckiej 33,

     3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  

         do Pracy, który jest także  Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych, 

     4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
         Specjalnych,                                                                                                                                              

     5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy      
         w Ostrowcu Św.,                                                                                                   

     6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden
         oddział w szkole;                                                                                                                                    

     7) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły
         Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;                                                                                                        

     8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego
         Kuratora Oświaty;                                                                                                                                

     9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe  z siedzibą
         w Ostrowcu Świętokrzyskim

          

     ROZDZIAŁ  2

     Cele i zadania Szkoły

      

     § 4.

     1. Priorytetem w edukacji naszych  uczniów jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne
      i wartościowe życie w dorosłości w środowisku społecznym.
     2. Nauczyciel przy ustalaniu kierunków pracy uwzględnia  indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia.

      

     § 5.

     1. Celem Szkoły jest  w szczególności:

         1) praktyczne przysposobienie uczniów do podjęcia pracy;

         2) przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zgodnej z ich predyspozycjami, w tym
             także do zatrudnienia wspo­maganego;

         3) efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości na miarę ich możliwości;

       4) utrwalenie i poszerzenie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności;

       5) doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych;

       6) kształtowanie nowych umiejętności umożliwiających w miarę samodzielne, niezależne
           funkcjonowanie uczniów, zwłaszcza potrzebnych  w życiu dorosłym;

      7) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych  ucznia;

      8) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

      9) zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie
          wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w warsztacie terapii zajęciowej,
          środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy
          chronionej, na otwartym rynku pracy), w zależności od indywidualnych predyspozycji,

          możliwości i ograniczeń;

     10) utrwalenie posiadanych przez uczniów umiejętności komunikacyjnych i społecznych
           wykształcenie  nowych  umiejętności w tym zakresie, tak aby uczniowie:

      a) mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie  lub
          pozawerbalnie;

            b) zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych
                potrzeb;

            c) byli zaradni  w życiu codziennym adekwatnie do własnego poziomu sprawności;

     1. mogli aktywnie uczestniczyć w różnych formach życia społecznego.

      

     2. Szkoła realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

     1) Tworzy warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i  poczucia
          bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących
          jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych;

     2) Rozwija umiejętności komunikowania się, w tym, jeżeli jest to konieczne,
           wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, również  z wykorzystaniem

           technologii informacyjno – komunikacyjnych;

     3) Doskonali czytanie i pisanie (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności
          matematyczne, przydatne  w dorosłym życiu;

     4) Tworzy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;

     5) Organizuje w szkole pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy
         oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych
         sytuacjach;
     6) Nawiązuje kontakty z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi
         rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych;

     7) Umożliwia uczniom udział w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych
         oraz zapewnia możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu
         (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne);

     8) Wspiera aktywności i uczestnictwo ucznia w życiu klasy i szkoły;

     9) Tworzy warunki do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie jako warunku
          niezbędnego do wykonywania pracy;

     10) Nawiązuje kontakty z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz

           osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz instytucjami promującymi aktywizację
           społeczną i zawodową takich osób;

     11) Zapewnia uczniowi udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz
            kształtujących kreatywność uczniów, wynikających z jego rozpoznanych potrzeb                        

            i zaleceń  zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

      

     3. Sposób wykonywania zadań Szkoły opiera się w szczególności na:

     1. ) Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym, opracowanym
      i realizowanym przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem
      w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
     2. ) ustaleniu kierunków pracy z uczniem uwzględniających indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia;
     3. ) rozwijaniu kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą   na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości,
      w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa;
     4. ) dostosowaniu zajęć  do aktualnego stanu emocjonalnego i zainteresowań ucznia poprzez czasowe uczestniczenie ucznia w zajęciach innego zespołu klasowego lub
      w zajęciach rewalidacyjnych;
     5. ) prowadzeniu zajęć zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno -terapeutycznym, zachowując korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki.
     6. ) dostosowaniu czasu zajęć i przerw do  możliwości i potrzeb uczniów;
     7. ) dobieraniu przez nauczycieli i specjalistów specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością;
     8. ) zapewnieniu uczniom możliwości włączenia się w życie społeczności lokalnej oraz integracji społecznej z rówieśnikami;
     9. ) uwzględnieniu w procesie oceny i planowania działań edukacyjnych i rewalidacyjnych   głosu rodzica i  ucznia, adekwatnie do jego możliwości;
     10. )tworzeniu prawidłowych warunków prozdrowotnych w szkole, uczeniu dbałości o zdrowie, utrwalaniu podstawowych nawyków higienicznych, żywieniowych, ochrony przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, korzystaniu z pomocy medycznej;
     11. ) organizowaniu warunków do rozwijania sprawności psychofizycznych uczniów; uprawianiu różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie, kształtowaniu umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego;
     12. ) zapewnianiu uczniom udziału w odpowiednich zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój każdego z nich zgodnie ze wskazaniami zawartymi
      w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania;
     13. ) uczestniczeniu uczniów we właściwie zaplanowanym i zorganizowanym procesie
      dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i rewalidacyjnym;
     14. )  umożliwianiu uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;
     15.  ) zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania;

      16) współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, poradniami zdrowia
             psychicznego, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami
             sądowymi, sądem rodzinnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie; organizacjami    
             działającymi na rzecz dzieci i młodzieży np. ZHP, Olimpiady Specjalne itp.

      

     § 6.

     1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych  do potrzeb i możliwości ucznia dotyczy:

     1. ) dostosowania otoczenia (sprzęt, wyposażenie sali, oświetlenie, rozkład zajęć itp.),  w tym stosowanych środków dydaktycznych;
     2. ) dostosowania metod, form i organizacji pracy z uczniem na lekcjach  i zajęciach dodatkowych;
     3. ) dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy (metody, formy sprawdzania, kryteria oceniania).

     2. Dostosowanie w zakresie realizacji podstawy programowej:

     1. ) treści (różne ujęcia tego samego materiału)
     2. ) zainteresowań (różne wcześniejsze doświadczenia i różna motywacja ucznia do nauki)
     3. ) poziomu (umożliwienie pracy nad podobnymi zadaniami na różnych poziomach, zgodnie z dotychczasowymi osiągnięciami ucznia)
     4. ) dostępu do informacji (różnymi sposobami: wzrok, słuch, dotyk, smak, symbolika, konkret)
     5. ) struktury przekazywanego materiału (zakres uporządkowania materiału, podział  na kroki i etapy)
     6. ) sekwencji (różny stopień uporządkowania wewnętrznego materiału)
     7. ) tempa uczenia się
     8. ) reakcji ucznia na zadanie
     9. ) intensywności i zakresu wsparcia nauczyciela
     10. ) własnego stylu uczenia się ucznia
     11. ) preferowanych przez ucznia form pracy

      

     § 7.

     Formy realizacji zadań szkoły

      

     1.   Szkoła podejmuje konieczne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

     1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są:
      1. )  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
      2. ) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

          3) zajęcia rewalidacji indywidualnej i grupowej;     

          4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

          5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

     1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.

      

     § 8.

     1. Szczegółowe cele i zadania oraz formy realizacji kształcenia określa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
     2. Cele i zadania edukacyjne Szkoły realizuje się głównie w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, przygotowane dla każdego ucznia przez zespół wszystkich  specjalistów  pracujących z uczniem.

      

     § 9.

        1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły jest wspólny dla całego Zespołu.
        2. Szkoła realizuje Program Wychowawczo - Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
         i problemów występujących w Szkole.
        3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu w porozumieniu
         z Radą Pedagogiczną Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 3

     Organy Szkoły

     § 10.

     Organy Szkoły są wspólne dla Zespołu Szkół Specjalnych i są szczegółowo opisane
     w Statucie Zespołu.

     § 11.

     Funkcja dyrektora Szkoły sprawowana jest przez Dyrektora Zespołu.

     § 12.

     Funkcje rady pedagogicznej dla Szkoły pełni Rada Pedagogiczna Zespołu. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły.

      

      

     § 13.

     Funkcje  rady rodziców Szkoły pełni Rada Rodziców Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 4

     Organizacja  Szkoły

      

     § 14.

     1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły wraz z aneksem opracowany przez Dyrektora Zespołu,
      z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach dotyczących planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku, po zasięgnięciu opinii  związków zawodowych.
     2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i innych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
     3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
     4. Dyrektor Zespołu przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego Szkoły, o którym
      mowa w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu Szkołę. Zmiany wdrażane są przez dyrektora Zespołu po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

      

     § 15.

     1. Szkoła kształci w systemie dziennym młodzież z niepełnosprawnością intelektualną                      w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
     2. Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
      o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie organu prowadzącego.
     3. W organizacji Szkoły wyodrębnia się jeden etap edukacyjny:
      1) III etap – kształcenie obejmuje trzy lata nauki – oddział I, II, III.
     4. Ukończenie Szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły  Przysposabiającej do Pracy.

     § 16.

     1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
     2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 8.
     3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można zmniejszyć o dwie osoby.
     4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być mniejsza, niż określona w ust.2.
     5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

      

     § 17.

     1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
     2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
     3. Nauczyciel prowadząc zajęcia z uczniami dostosowuje czas trwania  zajęć i przerw  do  możliwości i potrzeb uczniów w danym dniu.

      

      

     § 18.

     Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich określą przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

      

     § 19.

     1. Zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne i inne prowadzone są w pomieszczeniach Szkoły.
     2. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są prowadzone w salach lekcyjnych, dostosowanych do potrzeb i treści programowych.
     3. Zajęcia mogą być prowadzone u pracodawców różnych sektorów i branż
      (praktyki wspomagane).

     § 20.

     1. Dopuszcza się organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach realizowanych przez nauczycieli programów własnych.
     2. Dopuszcza się realizowanie projektów edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 21.

     Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, w celu udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz współdziała z innymi instytucjami i organizacjami służącymi pomocą uczniowi  i rodzinie.

      

     § 22.

     Szczegółowa organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami ucznia jest opisana
     w statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

      

     § 23.

     1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje  
          harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
          i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

     2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor

         zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     3. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki

         pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, |
         a szkołą wyższą.

      4. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi   

          przepisami.

      

     § 24.

     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w Zespole zorganizowana jest świetlica szkolna. Statut Zespołu zawiera stosowne zapisy dotyczące działalności świetlicy szkolnej.   

      

     ROZDZIAŁ 5

     Zakres zadań nauczycieli  i innych pracowników Szkoły

      

     § 25.

     Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim Dyrektor Szkoły.

      

     § 26.

      1. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:

     1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;

     2) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  
         oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;

      3) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;

      4) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;

      5) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane
          skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności na miarę ich możliwości;

      6) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjne ich określanie i dostosowywanie                         

          do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;

                 7) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;

       8) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich

          temat;

       9) realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego funkcjonującego                          
            w Szkole;

     1. ) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno - pedagogicznych   
         uczniów i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, szkolnemu;
     2. ) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
     3. ) chronienie danych osobowych swoich uczniów;
     4. ) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa
               i zaleceniami Dyrektora Szkoły;
     5. ) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych                                 

             i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich       
             zdrowie z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

     1. ) opracowuje i realizuje z innymi nauczycielami  indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę 
      poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
     2. ) rozwija kompetencje osobiste, komunikacyjne i społeczne uczniów, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne godne i wartościowe życie  w  dorosłości;
     3. ) nauczyciel przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem uwzględnia  indywidualne     
              tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia                     
              i mocne strony ucznia;
     4. ) prowadzi zajęcia zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym, zachowując korelację treści nauczania, wychowania  i profilaktyki;
     5. ) rozwija kreatywność uczniów  oraz ich uzdolnienia i zainteresowania.

     2. Nauczyciel ponadto  jest obowiązany:

     1. sprawować opiekę nad uczniami w Szkole podczas zajęć obowiązkowych
      i  pozalekcyjnych;

     2) brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu;

     3) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej

         Zespołu;

       4) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Szkole;

       5) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów  
           przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń
           i wskazówek przez Dyrektora Szkoły;

       6) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż.;

               7) przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego;

     8) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym   

         badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

                 9) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o zauważonym  wypadku albo

                       zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także

                      inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;

      

      

     § 27.

     1. Do zadań pracownika na stanowisku pomocy nauczyciela należy:
       1. ) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
        rewalidacyjne i opiekuńcze;
      1. ) wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne;
      2. ) pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;
      3. ) przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub innych;
      4. ) opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;
      5. ) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;
      6. ) wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych.

      

     § 28.

     Wychowawca oddziału

      

     1. W procesie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym Szkoły, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
     2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

          z nauczycieli zatrudnionych w Szkole, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.

     1. Funkcję wychowawcy oddziału Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą   szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.

      

     § 29.

     1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

     1. ) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny
         i emocjonalny na miarę ich możliwości;
     2. ) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia
         odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
     3. ) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego
          potrzeb wychowawczo - opiekuńczych;
     4. ) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy
          wychowawczych;
     5. ) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami Dyrektora Szkoły;
     6. )analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
     1.   Wychowawca oddziału w swoich działaniach ściśle współpracuje z Dyrektorem,  psychologiem, nauczycielami uczącymi w danym oddziale i rodzicami uczniów.

      

      

     § 30.

        1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:
     1. ) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen,  świadectw szkolnych itp.;
     2. ) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;
     3. ) informowanie rodziców ucznia o postępach i osiągnięciach szkolnych uczniów;
     4. ) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
     5. ) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, dotyczących jego uczniów;
     6. ) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

      

     § 31.

     Nauczyciele specjaliści

      

     1.  Do zadań  psychologa szkolnego w szczególności należy:

     1. ) indywidualna opieka psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
     2. ) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych;
     3. ) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
      i środowiskowych;
     4. ) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
     5. ) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
     6. ) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  oraz wspierania mocnych stron ucznia;
     7. ) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym uczniów;
     8. ) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     9. ) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     § 32.

     1.   Do zadań logopedy (terapeuty wad mowy) należy w szczególności:

     1. ) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
     2. ) prowadzenie zajęć logopedycznych (korekcji wad mowy) z uczniami u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy, na podstawie orzeczeń  o potrzebie kształcenia specjalnego;
     3. ) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy i nowych sposobów komunikacji;
     4. ) podejmowanie we współpracy z rodzicami uczniów działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
     5. ) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     § 33.

     1. Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy i przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.

     2. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych Szkoły,
     w zależności od potrzeb programowych i zadań Szkoły. Są to zespoły nauczycielskie
     i zadaniowe.

     § 34.

     Pracownicy obsługi i administracji

     1.  W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

     1.  Do podstawowych obowiązków pracownika obsługi i administracji należy
        w szczególności:
      1. ) przestrzeganie przepisów prawa;
      2. ) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
      3. ) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
      4. ) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
      5. ) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
      6. )zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

     3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi oraz ich

         szczegółowe zadania ustala Dyrektor Szkoły.

     1. Pracownik administracji i obsługi zatrudniony w szkole zobowiązany jest                                     do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
     2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze

      

      

     ROZDZIAŁ 6

     Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

     § 35.

     Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów opisano
     w    Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 7

     Uczniowie Szkoły

     § 36.

     1. Uczeń ma prawo do:
      1. ) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  umysłowej;
      2. ) zapewnionych warunków bezpieczeństwa – ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności;
      3. ) podmiotowego traktowania;
      4. ) swobody wyrażania myśli i przekonań – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
      5. ) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów oceny postępów w nauce i zachowaniu;
      6. ) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
      7. ) ochrony swoich danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
      8. ) złożenia w formie pisemnej skargi do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia jego praw,
       1. )Dyrektor Szkoły bada zasadność skargi i odpowiada na piśmie w terminie 7 dni.
       2. ) uczniom służy prawo do odwołania się od tej decyzji  do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły       w terminie 14 dni.
     2. Uczeń ma obowiązek:
     1. ) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,
     2. ) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
     3. ) aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu Szkoły,
     4. ) godnie reprezentować Szkołę,
     5. ) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz
              zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia społecznego,
     6. ) chronić własne życie i zdrowie,
     7. ) dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro, m. in. o sprzęt, meble, pomoce
              i przybory szkolne,
     8. ) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych,
     9. ) przestrzegać zasad dbałości o estetykę i skromność ubioru szkolnego
              i wyglądu.
     10. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych następuje wg poniższych zasad:

     1) Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych jest obowiązany przedstawić

         wychowawcy oddziału  usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu                         
         po powrocie do Szkoły,

      1. ) Usprawiedliwienia sporadycznych nieobecności z powodu choroby lub ważnych spraw osobistych dokonuje rodzic/opiekun prawny w formie pisemnej lub telefonicznej,
     1. Uczniowie mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych i  innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole, a ponadto wykorzystywania ww. urządzeń w sposób  naruszający dobro osobiste, zawodowe osób trzecich, jak również zakaz nagrywania, kopiowania, fotografowania i odtwarzania wypowiedzi, wizerunku innych osób bez ich zgody.

      

     Rodzaje nagród i konsekwencje niepożądanych zachowań

     § 37.

     1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
      1. ) szczególne osiągnięcia edukacyjne,
      2. ) wyróżniające zachowanie,
      3. ) osiągnięcia w konkursach,
      4. ) działalność na rzecz klasy lub Szkoły,
      5. ) osiągnięcia sportowe.
     2. Rodzaje nagród:
     1. ) pochwała wychowawcy klasy, grupy wobec klasy lub grupy,
     2. ) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy lub grupy,
     3. ) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły,
     4. ) dyplom uznania,
     5. ) list pochwalny do rodziców,
     6. ) nagroda rzeczowa,
     7. ) stypendium.

      

     § 38.

     1. Ucznia mogą spotkać konsekwencje niepożądanych zachowań za:
      1. ) nieprzestrzeganie zapisów Statutu;
      2. ) zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia itp;
      3. ) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

      

     1. Następstwa niepożądanych zachowań:
     1. ) upomnienie wychowawcy klasy lub grupy,
     2. ) upomnienie Dyrektora Szkoły,
     3. ) skreślenie z listy  uczniów.

      

     1. Konsekwencje  nie mogą naruszać nietykalności i godności ucznia.
     2. Konkretne konsekwencje ustala się biorąc pod uwagę w szczególności:  rodzaj
      i stopień naruszonych obowiązków, stopień rozumienia zaistniałej sytuacji
      i aktualny stan emocjonalny ucznia;
     3. Konsekwencje za niepożądane zachowania mogą być zastosowane tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
     4. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić tylko w przypadku ucznia pełnoletniego:
      1. ) na wniosek rodziców,
      2. ) nieusprawiedliwionej absencji ucznia obejmującej 50% godzin w jednym półroczu, o ile szkoła wyczerpała inne możliwości działania,
      3. ) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
      4. ) intencjonalnego i powtarzającego się naruszania nietykalności cielesnej
       i godności osobistej,
      5. ) gróźb karalnych względem uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie Zespołu,
      6. ) powtarzającego się przebywania na terenie Zespołu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, dopalaczy oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu, narkotyków lub dopalaczy.

      

     ROZDZIAŁ 8

     Bezpieczeństwo uczniów

      

     § 39.

     Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć opisano w statucie Zespołu.

      

      

     Rozdział 10

     Postanowienia końcowe

      

     § 40.

     1. Szkoła jest jednostką budżetową.
     2. Księgowość i administracja Szkoły prowadzone są przez Zespół.
     3. Obsługę finansowo - księgową Szkoły prowadzi główny księgowy w Zespole.
     4. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
     5. Wszelką dokumentację pracy Szkoły gromadzi i przechowuje Zespół Szkół Specjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
     6. Na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz pieczęciach, którymi opatruje się  świadectwo i legitymacje szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
     7. Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty
      wydawane są w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach
     8. Wewnętrznym prawem Szkoły są zarządzenia Dyrektora Zespołu, którym podlegają nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy,  a także przepisy porządkowe Dyrektora Szkoły, którym podlegają także osoby znajdujące się na terenie Szkoły.

      

      

     § 41.

     1. Rada Pedagogiczna Zespołu  przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego
        zmiany.

     2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ Zespołu,
          a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

     3. Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu  opracowuje tekst jednolity statutu.

     4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu jest odpowiedzialny za jego
         upublicznienie społeczności szkolnej.

     5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na tablicy ogłoszeń
          przy sekretariacie oraz na stronie internetowej Zespołu.

     6. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • zssostrowiec@wp.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Jerzy Tofel iod@fts.com.pl
 • Galeria zdjęć

  • 6 GRUDNIA 2018R. - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
  • 5 GRUDNIA 2018R. - "MIKOŁAJKI Z BRONIEWSKIM"
  • 4 GRUDNIA 2018R. - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ W JĘDRZEJOWIE
  • 3 GRUDNIA 2018R. - DZIEŃ GÓRNIKA - BARBÓRKA
  • 24 LISTOPADA 2018R. - IV ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO OLIMPIAD SPECJALNYCH
  • 23 LISTOPADA 2018R. - DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  • 21 LISTOPADA 2018R. - SMAKI...KOLORY...ZAPACHY... WYRAWNE GOFRY
  • 19 LISTOPADA 2018R. - ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PRAC PLASTYCZNYCH 2018 W ZSS
  • 17 LISOPADA 2018R. - FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI W ZSS
  • 17 LISTOPADA 2018R. - "WSPÓLNIE WĘDRUJEMY"
  • 16 LISTOPADA 2018R. - HIPOTERAPIA - ZAJĘCIA 2
  • 13 LISTOPADA 2018R. - 100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI - OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSS