•  

     S T A T U T

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ  NR 2

     W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

      

      

      

      

      

      

     1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

     2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO  OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami);

     3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943  ze zmianami);

     4) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami);

     5) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);

      

      

      

     ROZDZIAŁ 1

     Postanowienia ogólne

     § 1.

     1. Statut określa cele, zadania i organizację oraz funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
     2. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 
     3. Siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, zwanej dalej „Szkołą” mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
     4. Szkołę prowadzi Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy
      ul. Iłżeckiej 37, w Ostrowcu Świętokrzyskim.
     5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Świętokrzyski Kurator 
      Oświaty w Kielcach.

     § 2.

     Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem.

     § 3.

     W skład Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 wchodzą oddziały gimnazjalne (do 31.08.2019), szczegółowo opisane w Rozdziale 9.

     § 4.

     Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
     w wieku od 3 do 25 lat organizuje się przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zwane dalej zajęciami.

     § 5.

     Szkoła używa pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji Zespołu zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

      

     § 6.

     1. Szkoła prowadzi  dokumentację, dotyczącą przebiegu nauczania, wychowania i opieki                      

         oraz organizacji pracy, zgodną z odrębnymi przepisami.

     2. Wszelką dokumentację Szkoły gromadzi i przechowuje Zespół na zasadach określonych                  

         w odrębnych przepisach.

     3. Świadectwa ukończenia Szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty
         wydawane są w Szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

      

     § 7.

     1. Szkoła jest powiatową jednostką budżetową.
     2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.
     3. Obsługę finansowo - księgową szkoły prowadzi główny księgowy w Zespole.

      

     § 8.

     1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

     1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2 z siedzibą w Ostrowcu
         Świętokrzyskim  przy ulicy Iłżeckiej 33,

     3) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu
         Świętokrzyskim, z siedzibą w Ostrowcu  Świętokrzyskim  przy  ulicy Iłżeckiej 33,

     4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2,
          który jest  także  Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych, 

     5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
          Specjalnych,

     6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2                               
           w Ostrowcu Św.,

     7)  wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden
          oddział w szkole;

     8) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły
           Podstawowej Specjalnej Nr 2;

     9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego
          Kuratora Oświaty;

     10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe z siedzibą
            w Ostrowcu Świętokrzyskim

           11)   uczestniku - należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością intelektualną
                     w stopniu głębokim będącą uczestnikiem zespołowych lub indywidualnych zajęć
                     rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych przy Szkole Podstawowej
                     Specjalnej Nr 2.

          12) oddział dotychczasowego gimnazjum – należy przez to rozumieć
                     oddziały Gimnazjum Specjalnego Nr 3.

      

     ROZDZIAŁ 2

     Cele i zadania szkoły

     § 9.

     1. Priorytetem w edukacji naszych  uczniów jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne godne i wartościowe życie w dorosłości w środowisku społecznym.
     2. Nauczyciel przy ustalaniu kierunków pracy uwzględnia  indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia.

      

     § 10.

     1. Celem Szkoły jest w szczególności:
     1. ) rozwijanie tożsamości ucznia, budowanie  autonomii i jego godności;
     2. ) osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez ich rewalidację;
     3. ) wdrażanie ucznia do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia
      i przestrzegania norm społecznych;  
     4. ) wyposażenie ucznia w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu                       na korzystanie (w miarę jego możliwości) z wolności i praw człowieka oraz                         na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby;  
     5. )kształtowanie nowych umiejętności umożliwiających w miarę samodzielne niezależne   funkcjonowanie uczniów, zwłaszcza potrzebnych  w życiu dorosłym;
     6. ) rozwijanie kreatywności uczniów  oraz ich uzdolnień i zainteresowań;
     7. ) utrwalenie posiadanych przez uczniów umiejętności komunikacyjnych
      i społecznych, wykształcenie  nowych  umiejętności w tym zakresie, tak aby uczniowie:
     1. ) mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub
      pozawerbalnie,
     2. ) zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych   potrzeb;
     3. ) byli zaradni  w życiu codziennym adekwatnie do własnego poziomu sprawności;
     4. ) rozumieli na miarę swoich możliwości otaczająca ich zjawiska społeczne                                    i przyrodnicze;
     5. ) posiadali rzeczywisty obraz samych siebie w oparciu o pozytywne poczucie wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron;
     6. ) mogli aktywnie uczestniczyć w różnych formach życia społecznego.

     3. Szkoła realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

        1) Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego
             i  poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego;

        2)  Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających  i doskonalących  jego zaradność życiową
             oraz  niezależność w czynnościach   samoobsługowych;

       3) Włączanie w proces integracji ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie wspieranie  
            aktywności i uczestniczenia w życiu klasy i szkoły;

       4)  Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wynikających
            z jego potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

       5) Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności:  

     1. ) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym, jeżeli jest to
      konieczne, wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, również
      z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych;
     2. ) naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji;
     3. ) przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami;
     4. ) stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
      i bezpieczeństwu;
     5. ) umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturaln;
     6. ) wspieranie aktywności i uczestnictwa ucznia w życiu oddziału i Szkoły;
     7. ) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie;
     8. ) zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych                  oraz kształtujących kreatywność uczniów;
     9. ) nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami;
     10. ) kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych;
     11. ) rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami
      i możliwościami uczniów;
     12. poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;
     13. ) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu.

                                                                                                         

     § 11.

     1. Sposób wykonywania zadań Szkoły opiera się w szczególności na:

     1. ) Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym, opracowanym
      i realizowanym przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem
      w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
     2. ) ustaleniu kierunków pracy z uczniem uwzględniających indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia;
     3. ) rozwijaniu kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą    na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości,
      w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa;
     4. ) dostosowaniu zajęć do aktualnego stanu emocjonalnego i zainteresowań ucznia poprzez czasowe uczestniczenie ucznia w zajęciach innego zespołu klasowego lub
      w zajęciach rewalidacyjnych;
     5. ) dostosowaniu czasu zajęć i przerw do  możliwości i potrzeb uczniów;
     6. ) dobieraniu przez nauczycieli i specjalistów specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością;
     7. ) zapewnieniu uczniom możliwości włączenia się w życie społeczności lokalnej oraz integracji społecznej z rówieśnikami;
     8. ) uwzględnieniu w procesie oceny i planowania działań edukacyjnych i rewalidacyjnych   głosu rodzica i  ucznia, adekwatnie do jego możliwości,
     9. ) tworzeniu prawidłowych warunków prozdrowotnych w szkole, uczenie dbałości o zdrowie, utrwalenie podstawowych nawyków higienicznych, żywieniowych, ochrony przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, korzystanie z pomocy medycznej;
     10. ) organizowaniu warunków do rozwijania sprawności psychofizycznych uczniów; uprawiania różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie, kształtowanie umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego;
     11. ) zapewnieniu uczniom udziału w odpowiednich zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój każdego z nich zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania;

       12) współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, poradniami zdrowia
             psychicznego, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami
             sądowymi, sądem rodzinnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie; organizacjami       
            działającymi na rzecz dzieci i młodzieży np. ZHP, Olimpiady Specjalne itp.

      

     § 12.

     1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych  do potrzeb i możliwości ucznia dotyczy:

     1. ) dostosowania otoczenia (sprzęt, wyposażenie sali, oświetlenie, rozkład zajęć itp.), w tym stosowanych środków dydaktycznych;
     2. ) dostosowania metod, form i organizacji pracy z uczniem na lekcjach i zajęciach dodatkowych;
     3. ) dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania (metody, formy sprawdzania, kryteria oceniania).

     2. Dostosowanie w zakresie realizacji podstawy programowej:

     1. ) treści (różne ujęcia tego samego materiału)
     2. ) zainteresowań (różne wcześniejsze doświadczenia i różna motywacja ucznia do nauki)
     3. ) poziomu (umożliwienie pracy nad podobnymi zadaniami na różnych poziomach, zgodnie z dotychczasowymi osiągnięciami ucznia)
     4. ) dostępu do informacji (różnymi sposobami: wzrok, słuch, dotyk, smak, symbolika, konkret)
     5. ) struktury przekazywanego materiału (zakres uporządkowania materiału, podział  na kroki i etapy)
     6. ) sekwencji (różny stopień uporządkowania wewnętrznego materiału)
     7. ) tempa uczenia się
     8. ) reakcji ucznia na zadanie
     9. ) intensywności i zakres wsparcia nauczyciela
     10. ) własnego stylu uczenia się ucznia
     11. ) preferowanych przez ucznia formy pracy

      

     § 13.

     Formy realizacji zadań szkoły

      

     1. Szkoła podejmuje konieczne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 
        realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia

          każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy

          Szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

     1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są:
      1.  ) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
      2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
     1. ) zajęcia  rewalidacji indywidualnej i grupowej;     
     2. ) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
     3. ) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
     1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.

      

     § 14.

     1. Szczegółowe cele i zadania oraz formy realizacji  kształcenia określa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
     2. Cele i zadania edukacyjne Szkoły realizuje się głównie w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, opracowane dla każdego ucznia przez zespół wszystkich nauczycieli i  specjalistów  pracujących z uczniem.

      

     § 15.

        1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły jest wspólny dla całego Zespołu.
        2. Szkoła realizuje Program Wychowawczo - Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w Szkole.
        3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Zespołu przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu.

      

     § 16.

     Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę jest opisane w Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 3

     Organy szkoły i ich kompetencje

     § 17.

     Organy Szkoły są wspólne dla Zespołu Szkół Specjalnych i są szczegółowo opisane
     w statucie Zespołu.

      

     § 18.

     Funkcja Dyrektora Szkoły sprawowana jest przez Dyrektora Zespołu.

     § 19.

     Funkcje rady pedagogicznej dla Szkoły pełni Rada Pedagogiczna Zespołu.

      

     § 20.

     Funkcje  rady rodziców Szkoły pełni Rada Rodziców Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 4

     Organizacja Szkoły

     § 21.

     1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły wraz z aneksem opracowany przez Dyrektora Zespołu,
      z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach dotyczących planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
     2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i innych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
     3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
     4. Dyrektor Zespołu przygotowuje zmiany do arkusza organizacji Szkoły, o którym
      mowa w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu Szkołę. Zmiany wdrażane są przez Dyrektora Zespołu po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący i zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

      

     § 22.

     1. Czas trwania nauki w Szkole wynosi 8 lat.

     2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

     1) pierwszy etap edukacyjny – oddział I–III,

     2) drugi etap edukacyjny – oddział IV–VIII,

     3. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
           i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

      

      

     § 23.

     Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje oddziały I-VIII oraz oddziały dotychczasowego gimnazjum tj. II i III (do 31.08.2019 r.).

     § 24.

     1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
     2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 8.
     3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można zmniejszyć o dwie osoby.
     4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów
      w oddziale może być mniejsza, niż określona w ust.2.
     5. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze obejmujące dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim liczą od 2 do 4 osób.
     6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

     § 25.

     1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
     2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
      w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
     3. Nauczyciel prowadząc zajęcia z uczniami dostosowuje czas trwania  zajęć i przerw  do  możliwości i potrzeb uczniów w danym dniu.
     4. Dopuszcza się organizację nauczania w oddziałach łączonych.
     5. Dopuszcza się organizację indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,                             na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego.

     § 26.

     W Szkole w oddziałach i grupach rewalidacyjno – wychowawczych  zatrudnia się pomoc nauczyciela, która wykonuje czynności opiekuńczo - pielęgnacyjne i obsługowe w stosunku do uczniów i uczestników, głównie z zakresu higieny osobistej, ubierania się i spożywania posiłków oraz uczestniczy i pomaga nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć.

      

     § 27.

     1. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zwane dalej zajęciami.
     2. Udział w zajęciach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnianie tego obowiązku.
     3. Zakres zajęć rewalidacyjno - wychowawczych określają odrębne przepisy.
     1. Zajęcia prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników. Minimalny wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie. Godzina zajęć trwa 60 minut.

     5.   Czas zajęć i przerw należy dostosować do możliwości i potrzeb uczniów.

     6.    Minimalny wymiar zajęć indywidualnych wynosi 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie. Godzina zajęć trwa 60 minut.

     7.  Informacja o zmianach w rozwoju uczestnika jest oceną opisową i dotyczy zmian
     w zakresie dużej i małej motoryki, aktywności własnej, koncentracji uwagi, współdziałania, tempa opanowywania nowych umiejętności, gotowości do kontaktów, umiejętności w zakresie samoobsługi, udziału w czynnościach porządkowych, dominującego nastroju i emocji i zachowań trudnych.

     8.   Informację o zmianach w rozwoju uczestnika śródroczną i roczną rodzice otrzymują dwa
           razy w ciągu roku szkolnego.                                                                                                        9.   Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania nie dotyczą uczestników zajęć.

     10. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji, w tym   
            indywidualnego programu, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny
            funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny
            program zajęć.

      

     § 28.

        1. W Szkole organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
        2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie Zespołu przez rodziców ucznia.

      

     § 29.

     1. W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

     1. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 mogą być prowadzone przez nauczycieli
      ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez Szkołę.
     2. Na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.
     3. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
     4. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.

      

     § 30.

     Zespoły nauczycieli

     Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. Zadaniem zespołu jest zajmowanie się bieżącą problematyką wynikającą z funkcjonowania Szkoły.

     § 31.

     Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

     § 32.

     W Szkole działa świetlica dla uczniów opisana w Statucie Zespołu.

      

     § 33.

     Szkoła umożliwia dożywianie w formie obiadów (catering) dla uczniów. Szczegółowe zapisy znajdują się  w Statucie Zespołu.

     § 34.

     Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia opisane  w Statucie Zespołu.

     § 35.

     1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje

          harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie                         
          i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

     2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor
         zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     3. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki

         pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego

         pomiędzy Dyrektorem, a szkołą wyższą.

     4. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi
         przepisami.

     § 36. 

     1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Ostrowcu

         Świętokrzyskim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

     1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
           uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole,

     2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej
         z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

     2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest Dyrektor Szkoły.

      

     ROZDZIAŁ 5

     Zakres zadań nauczycieli  i innych pracowników Szkoły

      

      

     § 37.

     Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim Dyrektor Szkoły.

      

     § 38.

     1.Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:

     1. ) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;
     2. ) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;
     3. ) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
     4. ) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;
     5. ) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane
      i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności na miarę ich możliwości;
     6. ) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjne ich określanie i dostosowywanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
     7. ) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;
     8.  ) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
     9. )  realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego funkcjonującego w Szkole;
     10. ) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno - pedagogicznych uczniów i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi szkolnemu;
     11. ) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
     12. ) chronienie danych osobowych swoich uczniów;
     13. ) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa
      i zaleceniami Dyrektora Szkoły;
     14. ) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem godności osobistej ucznia;
     15. ) opracowuje i realizuje z innymi nauczycielami  indywidualny program edukacyjno -terapeutyczny dla ucznia w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
     16. ) rozwija kompetencje osobiste, komunikacyjne i społeczne uczniów, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne godne i wartościowe życie w dorosłości;
     17. ) nauczyciel przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem uwzględnia  indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia;
     18. ) prowadzi zajęcia zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, zachowując korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki;
     19. ) rozwija kreatywność uczniów oraz ich uzdolnienia i zainteresowania. 

       2.Nauczyciel ponadto jest obowiązany:

     1. ) sprawować opiekę nad uczniami w Szkole podczas zajęć obowiązkowych
      i  pozalekcyjnych;
     2. ) brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu;
     3. ) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej Zespołu;
     4. ) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Szkole;
     5. ) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń
      i wskazówek przez Dyrektora Szkoły;
     6. ) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż.;
     7. ) przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego;
     8. ) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
     9. ) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o zauważonym  wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

      

     § 39.

     1. Do zadań pracownika na stanowisku pomocy nauczyciela należy:
       1. ) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
        rewalidacyjne i opiekuńcze;
      1. ) wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne;
      2. ) pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;
      3. ) przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub innych;
      4. ) opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;
      5. ) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;
      6. ) wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych.

      

     § 40.

     Wychowawca oddziału

      

     1. W procesie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym Szkoły, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
     2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

          z nauczycieli zatrudnionych w Szkole, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.

     1. Funkcję wychowawcy oddziału Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.

      

     § 41.

     1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

     1.  ) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny
         i emocjonalny na miarę ich możliwości;
     2. ) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia
          odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
     3. ) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego
          potrzeb wychowawczo - opiekuńczych;
     4. ) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy
          wychowawczych;
     5. ) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami Dyrektora Szkoły;
     6. ) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
     1.   Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z Dyrektorem,  psychologiem, nauczycielami uczącymi w danym oddziale i rodzicami uczniów.

      

     § 42.

        1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:
     1. ) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen,  świadectw szkolnych itp.;
     2. ) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;
     3. ) informowanie rodziców ucznia o postępach i osiągnięciach szkolnych uczniów;
     4. ) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
     5. ) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, dotyczących jego uczniów;
     6. ) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

      

     § 43.

     Nauczyciele specjaliści

      

     1.  Do zadań  psychologa szkolnego w szczególności należy:

     1. ) indywidualna opieka psychologiczna nad uczniami i rodzinami jej wymagającymi;
     2. ) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych;
     3. ) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
      i środowiskowych;
     4. ) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
     5. ) ) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
     6. ) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  oraz wspierania mocnych stron ucznia;
     7. ) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym uczniów;
     8. ) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     9. ) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     § 44.

     1.   Do zadań logopedy (terapeuty wad mowy) należy w szczególności:

     1. ) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
     2. ) prowadzenie zajęć logopedycznych (korekcji wad mowy) z uczniami u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy, na podstawie orzeczeń  o potrzebie kształcenia specjalnego;
     3. ) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy i nowych sposobów komunikacji;
     4. ) podejmowanie we współpracy z rodzicami uczniów działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
     5. ) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     § 45.

     1. Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy i przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.

     2. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych Szkoły,
     w zależności od potrzeb programowych i zadań Szkoły. Są to zespoły nauczycielskie
     i zadaniowe.

     § 46.

     Pracownicy obsługi i administracji

     1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

     1. Do podstawowych obowiązków pracownika obsługi i administracji należy
      w szczególności:
      1. ) przestrzeganie przepisów prawa;
      2. ) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
      3. ) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
      4. ) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
      5. ) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
      6. ) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.
     1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi oraz ich szczegółowe zadania ustala Dyrektor Szkoły.
     2. Pracownik administracji i obsługi zatrudniony w szkole zobowiązany jest  do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
     3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze

      

     § 47.

     Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami

     Szczegółowa organizacja i formy współpracy Szkoły z rodzicami ucznia jest opisana  w Statucie Zespołu.

     § 48.

     Przyjmowanie uczniów do Szkoły

     Warunki przyjęcia ucznia do Szkoły opisano w Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 6

     Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

     § 49.

     Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uczniów opisano
     w    Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ 7

     Uczniowie Szkoły

     § 50.

     1. Uczeń ma prawo do:
      1. ) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  umysłowej;
      2. ) zapewnionych warunków bezpieczeństwa – ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności;
      3. ) podmiotowego traktowania;
      4. ) swobody wyrażania myśli i przekonań – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
      5. ) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów oceny postępów w nauce i zachowaniu;
      6. ) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
      7. ) ochrony swoich danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
      8. ) złożenia w formie pisemnej skargi do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia jego praw,
       1. ) Dyrektor Szkoły bada zasadność skargi i odpowiada na piśmie                         w terminie 7 dni.
       2. ) uczniom służy prawo do odwołania się od tej decyzji                                          do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni.
     2. Uczeń ma obowiązek:
     1. ) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,
     2. ) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
     3. ) aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu Szkoły,
     4. ) godnie reprezentować Szkołę,
     5. ) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz
               zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia społecznego,
     6. ) chronić własne życie i zdrowie,
     7. ) dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro, m. in. o sprzęt, meble, pomoce
               i przybory szkolne,
     8. ) przestrzegać zasad dbałości o estetykę i skromność ubioru szkolnego
                     i wyglądu,
     9. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych następuje wg poniższych zasad:

     1) Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych jest obowiązany przedstawić

         wychowawcy oddziału usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu                           

         po powrocie do Szkoły,

      1. Usprawiedliwienia nieobecności z powodu choroby lub ważnych spraw osobistych dokonuje rodzic/opiekun prawny w formie pisemnej lub telefonicznej.
     1. Uczniowie mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych i  innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole, a ponadto wykorzystywania ww. urządzeń w sposób  naruszający dobro osobiste, zawodowe osób trzecich, jak również zakaz nagrywania, kopiowania, fotografowania i odtwarzania wypowiedzi, wizerunku innych osób bez ich zgody.

      

     Rodzaje nagród i konsekwencje niepożądanych zachowań

     § 51.

     1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
      1. ) szczególne osiągnięcia edukacyjne,
      2. ) wyróżniające zachowanie,
      3. ) osiągnięcia w konkursach,
      4. ) działalność na rzecz klasy lub Szkoły,
      5. ) osiągnięcia sportowe.
     2. Rodzaje nagród:
     1. ) pochwała wychowawcy klasy, grupy wobec klasy lub grupy,
     2. ) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy lub grupy,
     3. ) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły,
     4. ) dyplom uznania,
     5. ) list pochwalny do rodziców,
     6. ) nagroda rzeczowa,
     7. ) stypendium.

     § 52.

     1. Ucznia mogą spotkać konsekwencje niepożądanych zachowań za:
      1. ) nieprzestrzeganie zapisów Statutu;
      2. ) zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia itp;
      3. ) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
     2. Następstwa niepożądanych zachowań:
     1. ) upomnienie wychowawcy klasy lub grupy,
     2. ) upomnienie Dyrektora Szkoły,
     3. ) skreślenie z listy  uczniów.
     4. Konsekwencje  nie mogą naruszać nietykalności i godności ucznia.
     5. Konkretne konsekwencje ustala się biorąc pod uwagę w szczególności:  rodzaj
      i stopień naruszonych obowiązków, stopień rozumienia zaistniałej sytuacji
      i aktualny stan emocjonalny ucznia;
     6. Konsekwencje za niepożądane zachowania mogą być zastosowane tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
     7. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić tylko w przypadku ucznia pełnoletniego:
      1. ) na wniosek rodziców,
      2. ) nieusprawiedliwionej absencji ucznia obejmującej 50% godzin w jednym półroczu, o ile szkoła wyczerpała inne możliwości działania,
      3. ) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
      4. ) intencjonalnego i powtarzającego się naruszania nietykalności cielesnej
       i godności osobistej,
      5. ) gróźb karalnych względem uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie Zespołu,
      6. ) powtarzającego się przebywania na terenie Zespołu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, dopalaczy oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu, narkotyków lub dopalaczy.

      

       ROZDZIAŁ 8

     Bezpieczeństwo uczniów

     § 53.

     Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć opisano w Statucie Zespołu.

      

     ROZDZIAŁ  9

     Oddziały dotychczasowego gimnazjum

     § 54.

     1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum,
      o którym mowa w ust. 1, stosuje si
      ę przepisy dotychczasowe.
     2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji gimnazjum wraz z aneksami, opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania dla gimnazjum.
     3. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019  uczniowie  dotychczasowego gimnazjum korzystają ze świetlicy szkolnej na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.
     4. Uczniom oddziałów dotychczasowego gimnazjum przysługuje prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  ćwiczeniowych  do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
     5. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych otrzymują świadectwo, ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

      

     § 55.

     1. Rodzice uczniów oddziałów gimnazjalnych maja prawo do wybierania swojej reprezentacji w formie rady klasowej.
     2. Przedstawiciele rad o których mowa w ust. 1 wchodzą w skład Rady Rodziców Zespołu.

      

      

     § 56.

     Uczniowie oddziałów gimnazjalnych korzystają ze wszystkich pomieszczeń Szkoły na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.

     § 57.

     1. W oddziałach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej Gimnazjum Specjalnego Nr 3 zgodnie z odrębnymi przepisami.
     2. Dokumentacja oddziałów gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest prowadzona i przechowywana w tych oddziałach.

      

     § 58.

     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale uczniów oddziałów gimnazjalnych obowiązują pozostałe przepisy niniejszego Statutu.

      

     ROZDZIAŁ 10

     Postanowienia końcowe

     § 59.

     1. Rada Pedagogiczna Zespołu  przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego
          zmiany lub uchwala statut.

     2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Zespołu,
         a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

     3. Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji Statutu, opracowuje tekst jednolity Statutu.

     4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego
          upublicznienie społeczności szkolnej.

     5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na tablicy ogłoszeń
           przy sekretariacie oraz na stronie internetowej Zespołu.

     6. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.
      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • zssostrowiec@wp.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Jerzy Tofel iod@fts.com.pl
 • Galeria zdjęć

  • 6 GRUDNIA 2018R. - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
  • 5 GRUDNIA 2018R. - "MIKOŁAJKI Z BRONIEWSKIM"
  • 4 GRUDNIA 2018R. - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ W JĘDRZEJOWIE
  • 3 GRUDNIA 2018R. - DZIEŃ GÓRNIKA - BARBÓRKA
  • 24 LISTOPADA 2018R. - IV ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO OLIMPIAD SPECJALNYCH
  • 23 LISTOPADA 2018R. - DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  • 21 LISTOPADA 2018R. - SMAKI...KOLORY...ZAPACHY... WYRAWNE GOFRY
  • 19 LISTOPADA 2018R. - ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PRAC PLASTYCZNYCH 2018 W ZSS
  • 17 LISOPADA 2018R. - FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI W ZSS
  • 17 LISTOPADA 2018R. - "WSPÓLNIE WĘDRUJEMY"
  • 16 LISTOPADA 2018R. - HIPOTERAPIA - ZAJĘCIA 2
  • 13 LISTOPADA 2018R. - 100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI - OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSS