• Program wychowawczo - profilaktyczny

    •  

      

      

      

     szkolny_program_wychowawczo-profilaktyczny_2022-2027.docx

      

      

      

      

      

     SZKOLNY PROGRAM

     WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

      

     ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

     W OSTROWCU ŚW.

     ul.Iłżecka 33

      

     na lata 2017 - 2022

      

      

     I.WPROWADZENIE

      

     Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

     Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

     Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania. Oba procesy powinny się wzajemnie przenikać, jako wsparcie rozwoju a także wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów.

     Celem programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest podjęcie spójnych oddziaływań ukierunkowanych na wspieranie ucznia w dążeniu, na miarę jego indywidualnych możliwości, do wszechstronnego rozwoju oraz zapobieganiu zrachowaniom problemowym.

     Program ten obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym oraz wychowawczym. Program wychowawczo –profilaktyczny jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi. Skorelowany z pozostałymi programami nauczania obowiązującymi w szkole.

                 Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

      

     II.ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

      

     1. Położono nacisk na dostosowanie treści i działań profilaktycznych i wychowawczych do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowanych w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
     2. Podkreślono rolę rodziców – w opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowaw­czo-profilaktycznego, ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.
     3. W podstawie programowej kształcenia ogólnego określono zadania wychowawczo-profi­laktyczne szkoły realizowane na zajęciach na każdym etapie edukacyjnym w poszczególnych typach szkół.
     4. Wzmocniono wychowawczą rolę szkoły poprzez podejmowanie działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej oraz obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli państwowych.
     5. Wzmocniono potrzebę kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
     6. Podkreślono wagę relacji nauczyciela z uczniami. Nauczyciel w swoich działaniach dydak­tycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów.
     7. Zaznaczono, że zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki.
     8. Zwrócono uwagę na utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

      

     Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do osiągnięcia maksymalnie dostępnej im niezależność życiowej, w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, zaradności w życiu codziennym, odpowiednio do swojego poziomu sprawności i umiejętności. Ponadto, rozwinąć u uczniów umiejętności społeczne i emocjonalne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i grupowych. Tak, aby mieli poczucie wartości własnej, a jednocześnie byli wrażliwi na krzywdę innych, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, prezentowali zachowania akceptowane społecznie oraz gotowość do uczestnictwa w kulturze. Kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych ludzi, kultur i tradycji. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, potrafili bezpiecznie reagować wobec zagrożeń. Rozwijali świadomość ekologiczną, wrażliwość na piękno świata przyrody, zainteresowania i motywację do doskonalenia różnorodnych umiejętności, zainteresowań i pasji.

     III.OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

     • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) - art.54 ust.2 pkt 1.
     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
     • Karta Nauczyciela.
     • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3 - 4, art. 70 ust. 1.
     • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146,poz. 1416, z późn. zm.).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz.356).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
     • Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły.
     • Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

      

      

     IV.NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

      

     1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
     2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw prorodzinnych, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
     3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
     4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego.
     5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia.

      

     MISJA  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

     Nadrzędnym celem Zespołu Szkół Specjalnych jest dążenie do wzbogacania wychowanków w takie umiejętności, sprawności i nawyki, by każdy z nich na miarę swoich możliwości umiał samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

      

     Dzięki ścisłej współpracy kadry nauczycieli i opiekunów, wsparciu osoby dyrektora w sprawnym organizowaniu pracy szkoły, placówka zapewnia wychowankom optymalne warunki do nauki i rozwojuSzkoła proponuje uczniom bogatą i atrakcyjną ofertę zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz wielospecjalistyczną pomoc w osobie psychologa, logopedy, terapeutów. Metody pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości i predyspozycji ucznia bazując na osiąganych przez niego sukcesach; udoskonalając mocne strony ucznia i wyrównując braki w innych dziedzinach. Wspólnie z rodzicami i instytucjami współdziałającymi dąży do wychowania człowieka, który jest w stanie odróżnić dobro od zła, potrafi zadbać o zdrowie swoje i innych. Zapewnia uczniom i wszystkim osobom zaangażowanym w życie szkoły poczucie bezpieczeństwa i celowości naszych działań.

      

     V.SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

     Absolwent :

     • Potrafi porozumieć się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.
     • Posiada maksymalnie dostępną mu niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
     • Jest zaradny w życiu codziennym, odpowiednio do swojego poziomu sprawności i umiejętności, ma poczucie własnej wartości.
     • Potrafi rozpoznawać sytuacje niebezpieczne i ryzykowne oraz właściwie - bezpiecznie reagować wobec zagrożeń.
     • Rozumie zasadność przestrzegania zdrowego i higienicznego stylu życia oraz prezentuje właściwą postawę prozdrowotną.
     • Posiada umiejętności organizacji pracy, czasu wolnego, wypoczynku i kultury życia codziennego.
     • Zna swoje prawa i obowiązki.
     • Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.
     • Szanuje pracę własną i innych.
     • Potrafi pracować w zespole.
     • Uczestniczy w różnych formach życia społecznego, zna i przestrzega normy współżycia, zachowując prawo do swojej odrębności.
     • Szanuje godność własną i drugiego człowieka.
     • Zna wartości rodziny i swoje w niej miejsce, ma poczucie przynależności do rodziny, środowiska lokalnego i państwa. Kultywuje święta rodzinne, tradycje szkolne, narodowe. Na miarę możliwości czuje się odpowiedzialny za swoje funkcjonowanie w rodzinie, szkole.
     • Radzi sobie z emocjami i jest odpowiedzialny za swoje czyny.
     • Jest wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody.

      

      

     VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

      

     Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły zawiera działania angażujące zarówno uczniów, nauczycieli, jak i specjalistów wspierających rozwój uczniów, współpracujących z wychowawcami klas oraz w zależności od potrzeb z pozostałymi pracownikami szkoły, rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz przy udziale rodziców.

      

     Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

      

     Rodzice:

     • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
     • znają i akceptują program wychowawczo - profilaktyczny proponowany przez szkołę;
     • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
     • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
     • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
     • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

      

     Wychowawcy klas:

     • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
     • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
     • prowadzą dokumentację nauczania;
     • opracowują i realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny;
     • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
     • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
     • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
     • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno -pedagogicznej;
     • integrują i kierują zespołem klasowym;
     • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
     • nadzorują realizację obowiązku szkolnego;
     • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
     • współdziałają z nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem;
     • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
     • współpracują z dyrekcją szkoły, psychologiem i pielęgniarką;
     • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno -pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

     Nauczyciele:

     • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
     • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
     • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
     • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
     • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
     • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
     • wspólnie z psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;
     • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
     • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
     • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

      

     Uczniowie:

     • przestrzegają zasad obowiązujących w szkole;
     • uczestniczą w imprezach i akcjach szkolnych;
     • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
     • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
     • współtworzą społeczność szkolną;
     • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
     • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

      

     Psycholog szkolny:

     • prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów;
     • diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
     • udziela pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
     • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
     • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
     • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości uczniów;
     • wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy pedagogicznej.

      

      

     VII.ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

      

     KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

     L.p.

     Zadania szkoły

     Cele

     Formy i sposób realizacji

     I.

     Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na miarę możliwości

     1. Budowanie tożsamości ucznia, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, wyposażenie w umiejętności i wiadomości, pozwalające na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, oraz postrzeganie siebie jako osoby niezależnej.
     2. Umożliwienie porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie.
     3. Wyposażenie w umiejętności niezbędne w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnych możliwości.
     4. Przystosowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem.
     5. Kształtowanie kompetencji społecznych, tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.
     6. Ćwiczenie umiejętności podporządkowania się wymogom życia społecznego.
     7. Budowanie rzeczywisty obraz samego siebie u ucznia w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.
     8. Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i grupowych.
     9. Organizowanie sytuacji umożliwiających uczniom uczestniczenie na miarę możliwości w życiu klasy, szkoły, społeczności lokalnej.
     10. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.
     11. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków człowieka.
     12. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.
     13. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności.
     14. Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
     15. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.
     16. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.
     17. Organizowanie czasu wolnego.

     Zapraszanie do szkoły i spotkania z ciekawymi ludźmi.

     Udział w lekcjach muzealnych, w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wyników konkursów na gazetkach szkolnych.

     Udział w imprezach integracyjnych, uroczystościach, wycieczkach itp.

      

     II.

     Dążenie do uzyskania możliwie wysokiego poziomu kultury osobistej

      

     1. Uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego;
     2. Używanie form grzecznościowych i uprzejme zachowanie się w stosunku do innych.
     3. Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawach i w czasie zajęć.
     4. Nabywanie zwyczaju kolejnego wypowiadania się podczas rozmów w zespole.
     5. Kulturalne zwracanie się do siebie.
     6. Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych (na podwórku, w parku, w sklepie, w drodze do szkoły i domu, w środkach komunikacji).
     7. Wyrabianie umiejętności (nawyku) kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się podczas jedzenia.
     8. Uczenie poszanowania wytworów pracy własnej i innych osób.
     9. Wzmacnianie pozytywnych postaw.
     10. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.
     11. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.
     12. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
     13. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób ogólnie akceptowany.
     14. Nauczanie współżycia i współdziałania z kolegami – kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania, życzliwości.

     Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, akademie.

     Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

     Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi

      

     III.

     Integracja działań wychowawczo -profilaktycznych szkoły i rodziców

     1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo – profilaktycznym i innymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole.
     2. Informowanie rodziców o postępach w rozwoju psychofizycznym dzieci, o sposobach nagradzania i formach pracy oraz o problemach placówki.
     3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania i profilaktyki. Wspierania rodziców w podejmowaniu czynności zapewniających bezpieczeństwo dzieci.
     4. Badanie opinii rodziców odnośnie skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;
     5. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły:
      • udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;
      • współpraca w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka;
      • udział w drobnych remontach.
     6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.
     7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uaktywnienie rodziców w procesie rewalidacyjnym w środowisku domowym.
     8. Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych.
     9. Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.
     10. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy na rzecz uczniów i szkoły.

      

     Spotkania wychowawców klas z rodzicami, konsultacje dotyczące ich oczekiwań odnośnie pracy wychowawczej

     Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

     Prelekcje specjalistów.

     Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

     Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.

      

      

     KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

     L.p.

     Zadania szkoły

     Cele

     Formy i sposoby realizacji

     I.

     Rozbudzanie poczucia

     przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu. Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych.

     1. Rozumienie przynależności do kraju, regionu, narodu;
     2. Poznanie barw i symboli narodowych; wywieszanie symboli narodowych w czasie świąt narodowych.
     3. Znajomość symboli narodowych , słów i melodii hymnu państwowego.
     4. Zachowanie odpowiedniej postawy wobec symboli narodowych  i hymnu.
     5. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.
     6. Poznawanie organów władzy państwowej.
     7. Poznawanie ważnych urzędów i instytucji.
     8. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz  świętach narodowych, religijnych, okolicznościowych.
     9. Obserwowanie i udział w ważnych wydarzeniach

     w kraju.

     1. Poznawanie polskiej kultury i historii zgodnie z indywidualnymi możliwościami.
     2. Poznawanie ważnych, ciekawych miejsc regionu i Polski.
     3. Poznawanienie wybranych legend.
     4. Poznawanie ważnych dokumentów prawnych – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
     5. Organizowanie wyjść do miejsc pamięci narodowej, pamięć o poległych.
     6. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

      

     Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

     Uroczystości szkolne i klasowe

     Wycieczki i wyjścia.

     Media.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Realizacja „ Programu Integracji  Społecznej uczniów ZSS i młodzieży z III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św”.

     II.

     Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej.

     1. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny.
     2. Kształtowanie szacunku i poczucia dumy z własnej rodziny, jej korzeni.
     3. Poznanie wartości rodziny i przynależność do niej.
     4. Wypełnianie obowiązku uczęszczania do szkoły.
     5. Poczucie przynależności do klasy.
     6. Pomoc innym.

     Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe.

      

     III.

     Wprowadzenie w życie kulturalne szkoły, wspólnoty lokalnej.

     1. Zdobywanie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.
     2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska.
     3. Wdrażanie uczniów do roli odbiorców kultury poprzez uczestnictwo w seansach filmowych, teatralnych, w lekcjach muzealnych, wystawach, koncertach itp.

      

     Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

     Organizacja imprez, uroczystości szkolnych, uczestnictwo uczniów i ich rodzin.

      

      

      

      

      

      

     WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

     L.p.

     Zadania szkoły

     Cele

     Formy i sposoby realizacji

     I.

     Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu

     1. Wyrabianie nawyku dbania o higienę osobistą:
     • uczenie się oceniania stanu czystości ciała,
     • stosowanie zabiegów higienicznych: mycie, wycieranie, pielęgnacja rąk, twarzy, całego ciała, dbałość o włosy,
     • uczenie się dbania o higienę jamy ustnej,
     • dbanie o higienę intymną( ze szczególnym uwzględnieniem higieny podczas okresu dojrzewania),
     • korzystanie z przyborów toaletowych i kosmetyków,
     • dokonywanie zakupów przyborów toaletowych i kosmetyków,
     • opanowanie nawyków higienicznych(toaleta, mycie rąk),
     • przestrzegania zasad intymności podczas czynności higienicznych,
     • dbanie o czystość w toalecie i łazience,
     • ocenianie czystości odzieży, uczenie się dbania o czystość odzieży.
     1. Wpajanie zdrowego stylu życia:
     • uczenie się dbałości o zdrowie- różnicowanie pojęć: „ człowiek zdrowy”, „człowiek chory”,
     • uczenie się przestrzegania zasad higieny- mycie rąk, mycie owoców i warzyw, korzystanie z czystych naczyń itd.,
     • uczenie dobierania produktów spożywczych do poszczególnych posiłków,
     • poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia,
     • uczenie się dbałości o odpowiednią pozycję podczas pracy oraz dobre oświetlenie, rozumienie znaczenia snu oraz odpoczynku,
     • poznawanie pracy lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek,
     • rozumienie konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych,
     • dostarczanie informacji o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
     • uczenie się dobierania odzieży stosownie do pogody, sytuacji, okoliczności, pory dnia, wieku,
     • uczenie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, wygaszanie agresji i negatywnych nawyków.

      

     Lekcje przedmiotowe, pogadanki, wyjścia do sklepu, zajęcia praktyczne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia tematyczne, pogadanki, spotkania z lekarzami różnych specjalizacji, pielęgniarką szkolną, zajęcia praktyczne, spotkania tematyczne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.

     Uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie

     1. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności.
     2. Rozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem.
     3. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.
     4. Kształtowanie postawy świadomego uczestniczenia w różnych imprezach sportowo- rekreacyjnych i masowych zawodach.
     5. Wdrażanie do współdziałania w zespole, respektowania przepisów i zasad sportowych

     Lekcje wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych

     III.

     Przygotowanie uczniów do wyboru formy spędzania czasu wolnego i aktywnego w niej udziału

     1. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego:
     • wdrażanie do zabawy z udziałem innych osób,
     • uczenie się co można robić w swoim wolnym czasie,
     • uczenie się dokonywania wyboru sposobu spędzania czasu wolnego
     • uczenie się dokonywania wyboru, z kim chce się spędzić czas wolny.

      

     Pogadanki, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, koła zainteresowań.

     IV.

     Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa

     1. Uczenie się dostrzegania czynników i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.
     2. Uczenie się i doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
     3. Poznanie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi( Straż Pożarna, Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska).
     4. Poznanie i korzystanie z ważnych numerów alarmowych.
     5. Wdrażanie do rozumienia i unikania zagrożeń.
     6. Uczenie się zachowania bliskości i dystansu w relacjach z innymi ludźmi.
     7. Uczenie się prawidłowego zachowania się w środkach komunikacji.
     8. Poznanie nietypowych i nagłych sytuacji, które mogą się zdarzyć w domu, szkole, na ulicy, w innych miejscach.
     9. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się różnymi urządzeniami w domu i w szkole.
     10. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do i ze szkoły, uczenie się rozpoznawania i rozumienia znaków drogowych, symboli, oznaczeń w różnych miejscach.

      

     Zajęcia tematyczne, spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, pogadanki, zajęcia praktyczne.

     V.

     Uzależnienia rozpoznawanie ich i zapobieganie

     1. Uczenie się dostrzegania zagrożenia ze strony innych osób, używania alkoholu, środków odurzających.
     2. Uświadomienie szkodliwego wpływu na organizm substancji psychoaktywnych, nikotyny, alkoholu.

     Pogadanki z psychologiem, specjalistami do spraw uzależnień. Zajęcia tematyczne.

      

      

     WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

     L.p.

     Zadania szkoły

     Cele

     Formy i sposoby realizacji

     I.

     Stworzenie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska

      

     1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.
     2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.
     3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.
     4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

     Udział w akcjach np.:  Sprzątanie Świata, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego.

     Praca koła ekologicznego.

     Organizowanie zajęć w terenie,  apelu z okazji Dnia Ziemi, konkursów i wystaw ekologicznych.

     Pogadanki tematyczne i spotkania z zaproszonym gośćmi

      

      

     PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

     L.p.

     Zadania szkoły

     Cele

     Formy i sposoby realizacji

     I.

     Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole , domu, środowisku lokalnym.

      

     1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole:
     • bezpieczne poruszanie się na terenie szkoły,
     • bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych,
     • bezpieczne posługiwanie się prostymi narzędziami,
     • bezpieczne zachowanie się podczas zajęć ruchowych,
     • dostrzeganie czynników zagrażających zdrowiu i życiu.
     1. Doskonalenie warunków bezpiecznego

     funkcjonowania ucznia w domu:

     • bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się w domu,
     • przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania leków i innych środków medycznych,
     • przestrzeganie zakazu używania środków chemicznych, zapałek,
     • właściwe zachowanie się w kontaktach z nieznajomymi pukającymi do drzwi,
     • odpowiednie reagowanie na sytuacje nietypowe (np. skaleczenie, pożar itp.).
     1. Doskonalenie bezpiecznego poruszania się po różnych drogach:
     • znajomość niektórych znaków drogowych,
     • właściwe, bezpieczne zachowanie się w środkach transportu.
     1. Doskonalenie bezpiecznego funkcjonowania w środowisku społeczno-przyrodniczym:
     • dostrzeganie i unikanie czynników zagrażających zdrowiu i życiu,
     • właściwe zachowanie w kontaktach ze zwierzętami,
     • dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych,
     • dostrzeganie zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun;
     • nauka odpowiedniego sposobu zachowania się ucznia w takich sytuacjach.
     1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.
     2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.
     3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.
     4. Dbanie o mienie społeczne.

      

     Zajęcia edukacyjne.

     Akademie.

     Pogadanki.

     Zajęcia pozalekcyjne.

     Zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Próbna ewakuacja.

     II.

     Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.

     1. Zapoznawanie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole, poznawanie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi (Straż Pożarna, Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska, pracownicy ochrony).
     2. Poznawanie i korzystanie z ważnych numerów alarmowych.
     3. Zapoznawanie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości.
     4. Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, komputerów, itp.).
     5. Zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskryminacji.
     6. Posługiwanie się identyfikatorem lub opaską identyfikacyjną w życiu codziennym.

      

     Pogadanki.

     Przeglądy BHP.

     Zajęcia edukacyjne i praktyczne.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Organizowanie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

     III.

     Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

     1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do i ze” szkoły.
     2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
     3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, aktywnością w okresach wolnych od nauki.
     4. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, mediów, prasy.

      

     Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

     Zajęcia z pielęgniarką szkolną .

      

     IV.

     Eliminowanie agresji z życia szkoły.

     1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych.
     2. Kształtowanie postaw prawidłowego zachowania w sytuacjach konfliktowych i problemowych.
     3. Monitorowanie zjawiska agresji w szkole.

      

     Zajęcia edukacyjne, pogadanki, spotkania z policjantem, psychologiem.

     V.

     Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

     1. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami

     ryzykownymi uczniów.

     1. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.
     2. Uświadomienie uczniom prawa do nietykalności cielesnej.
     3. Umiejętność mówienia o swoich relacjach z innymi.
     4. Uświadamianie uczniom ich ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu.
     5. Umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

     uczenie się radzenia sobie z problemem chorób i śmierci bliskich osób, przeżywanie żałoby.

     1. Uczenie się dostrzegania czynników i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu (w tym także zagrożenia ze strony innych osób, używania alkoholu, środków odurzających, dopalaczy, papierosów).

      

     Rozmowy, pogadanki.

     Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

     VI.

     Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym- wspieranie uczniów mających trudności w przystosowaniu się w grupie.

     1. Diagnozowanie uczniów.
     2. Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów.
     3. Tworzenie zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
     4. Budowanie motywacji do nauki, wzmocnienia pozytywne.
     5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
     6. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

      

      

     Zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

      

     Zajęcia rewalidacyjne, pozalekcyjne.

      

     VII.

     Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

     1. Przekazywanie rodzicom informacji o dziecku, udzielanie wskazówek do pracy w domu z dzieckiem.
     2. Wypracowanie optymalnego współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych przez szkołę działań.
     3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów w zakresie problematyki zażywania substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, papierosów, alkoholu.

      

     Zajęcia otwarte.

     Imprezy szkolne, klasowe.

     Indywidualne rozmowy z rodzicem.

     Konsultacje z psychologiem.

     Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

     VIII.

     Opieka zdrowotna.

     1. Korzystanie z opieki pielęgniarki szkolnej.
     2. Troska o higienę osobistą uczniów.

      

     Pogadanka.

     Przegląd  czystości.

      

     IX.

     Badania, diagnoza i analiza zagrożeń profilaktyki w szkole.

     1. Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

     Kwestionariusze ankiet.

     X.

     Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

      

     1. Współpraca z Powiatową Strażą Pożarną w Ostrowcu Św.
     2. Współpraca ze Strażą Miejską w Ostrowcu Św.
     3. Współpraca z PPP w Ostrowcu Św.
     4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji.
     5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności.
     6. Współpraca z Sądem Rodzinnym w Ostrowcu Św.
     7. Współpraca z MOPS, GOPS

      

      

      

     VIII. EWALUACJA

     W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Na koniec każdego roku szkolnego należy podsumować przeprowadzone działania w sprawozdaniu i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.. Ewaluację przeprowadza się raz na 5 lat rozpoczynając od roku2022.

      

     Narzędzia ewaluacji:

     • sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo - Profilaktycznych w klasach;
     • ankieta skierowana do wybranych uczniów;
     • ankieta skierowana do rodziców;
     • ankieta skierowana do nauczycieli i pracowników szkoły;
     • obserwacje;
     • rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

      

     IX. USTALENIA KOŃCOWE

      

                 Za realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy ZSS. Dyrektor ZSS czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

      

                 Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. na lata 2017 - 2022 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

      

     Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

      

     Joanna Borowska

     Marta Hapczyn

     Edyta Kopyś

     Małgorzata Łukasik

     Beata Przydatek

     Anna Wieczerzak

     Elżbieta Wybranowska

      

     Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.

      

     przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2017r.

      

     przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ................................................................

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych