•  

     

    STATUT

     

    ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

     

    W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

     

     

     

    1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

    2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO  OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami);

    3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami);

    4) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami);

    5) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);

     

     

     

    Rozdział 1

    Nazwa i typ Zespołu

    § 1.

    1. Pełna nazwa Zespołu:  Zespół Szkół Specjalnych.
    2. Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych mieści się przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
    3. Organem prowadzącym Zespół  jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
    4. Statut Zespołu Szkół Specjalnych zawiera dwa odrębne statuty szkół wchodzących  w skład Zespołu.
    5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
    6. Zespół jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi,
    7. W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
     1. ) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2,
     2. ) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

     

    § 2.

    W skład Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 wchodzą oddziały gimnazjalne (do 31.08.2019), szczegółowo opisane w Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2.

    § 3.

    1. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
        w wieku od 3 do 25 lat organizuje się przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 zespołowe
        lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

       1) Szczegółowa organizacja zajęć dla tej grupy dzieci i młodzieży została opisana
            w Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2.

     

    § 4.

    Zespół używa  pieczęci i pieczątek  zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się

    w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt i zgodnie
    z odrębnymi przepisami.

    § 5.

    Zespół  gromadzi dokumentację przebiegu nauczania szkół wchodzących w skład Zespołu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

     

    § 6.

    1. Zespół jest powiatową jednostką budżetową.

    2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

    3. Księgowość i administracja szkół wchodzących w skład Zespołu jest zorganizowana
        i prowadzona w Zespole.

    4. Obsługę finansowo - księgową Zespołu prowadzi główny księgowy.

     

    § 7.

    1. Ilekroć w Statucie jest mowa o uczniu należy przez to rozumieć osobę
        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym będącą             
        uczniem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 lub Szkoły Specjalnej Przysposabiającej                    
        do Pracy.

    2. Ilekroć w Statucie jest mowa o uczestniku należy przez to rozumieć osobę
        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim będącą uczestnikiem zajęć

        zespołowych lub indywidualnych rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych przy

        Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2.

    3. Ilekroć w Statucie jest mowa o nauczycielu – oznacza to nauczycieli: Szkoły Podstawowej  
        Specjalnej Nr 2 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

    4. Ilekroć w Statucie jest mowa o rejestrze ocen bieżących i zmian - oznacza on zbiór ocen  
        opisowych: bieżących, śródrocznych i rocznych stanowiących integralną część

        dokumentacji przebiegu nauczania uczniów.

    5. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o Zespole należy przez to rozumieć
        Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     

    Rozdział 2

    Cele i zadania Zespołu

                              § 8.                           

    Cele i zadania Zespołu są tożsame z celami i zadaniami określonymi w Statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład  Zespołu.

     

    § 9.

    Sposób wykonywania zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Zespołu, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia został określony w Statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

     

    Rozdział 3

    Organy Zespołu  i ich kompetencje

    § 10.

    1. Organami Zespołu są:
    1. ) Dyrektor Zespołu
    2. ) Rada Pedagogiczna Zespołu
    3. ) Rada Rodziców Zespołu

    § 11.

    1. Każdy z wymienionych organów w § 10 działa zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe.
    2.  Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu.
    3. Zespół  zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów, o których  mowa w § 10,  a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
    4. Zespół zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:
     1. ) wydawanie zarządzeń Dyrektora,
     2. ) posiedzenia Rady Pedagogicznej,
     3. ) zebrania ogólne i oddziałowe rodziców,
     4. ) spotkania z Radą Rodziców,
     5. ) inne formy kontaktów doraźnych (list, telefon, fax, e-mail).
    5. Zespół  zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami przy arbitrażu Dyrektora Zespołu.
    6. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest Dyrektor, rozstrzyga:
     1. ) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu,
     2. ) organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu.
    7. W sprawach dotyczących działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Zespołu, przedstawiciele poszczególnych organów mają prawo przedstawić swoje stanowisko na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu.
    8. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzygają instytucje określone odrębnymi przepisami.

    § 12.

    1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

     1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

           2) sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami,

           3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

               psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

            4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte  w ramach jej kompetencji

                stanowiących,

            5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu,

            6) przygotowuje zebrania rady pedagogicznej i informuje o ich terminie członków rady;

            7) dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;

            8) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu;

            9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
                w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,

    10) współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

           11) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności  organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej,

            12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

           13) przydziela opiekuna stażu oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zgodnie z odrębnymi przepisami,

    1. ) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach Zespołu nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w szczególności w sprawach:

                 a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

                 b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu,

                 c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogiczne w sprawach odznaczeń, nagród i innych                                wyróżnień nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

                 d)  może skreślić ucznia z listy uczniów, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu,

                 e) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

       2. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu i Radą Rodziców Zespołu.

     

    § 13.

      1. W Zespole utworzono stanowisko wicedyrektora.
      2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje Dyrektor Zespołu.
      3. W przypadku nieobecności dyrektora za prawidłową organizację pracy odpowiada wicedyrektor.

    § 14.

    1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
     w szkołach wchodzących w skład Zespołu.
    2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
    3. W zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
    4.   Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu jest obowiązkowa.
    5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

                1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

                2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

                3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole;

                4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole;

                5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

                6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

                  sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
                  w celu doskonalenia pracy Zespołu;

    1. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:

               1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

               2) projekt planu finansowego Zespołu,

               3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

          4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

    1. Rada Pedagogiczna Zespołu ustala regulamin swojej działalności.
    2.   Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowują projekt Statutu Zespołu, Statutów szkół wchodzących w skład Zespołu oraz ich zmian.
    3.   Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

    10. Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

    11. Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

    12.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane i odczytywane na kolejnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

     

    § 15.

    1. W Zespole działa Rada Rodziców Zespołu, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
    2. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzą: po jednym z przedstawicieli rad oddziałowych, szkół wchodzących w skład Zespołu, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców.
    3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
    4. Rada Rodziców Zespołu uchwala regulamin, w którym określa zasady i tryb działania.
    5. Zespół współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
    6. Co najmniej 3 razy w półroczu Zespół organizuje spotkania z rodzicami, celem wymiany informacji na tematy wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze.

    § 16.

    1.  Do kompetencji Rady Rodziców Zespołu należy:

    1. ) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
    2. ) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.
    1.    W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze
     z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców Zespołu.

     

    § 17.

    Zasady współdziałania organów Zespołu

    oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

     

       1. Współdziałanie organów Zespołu ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy Zespołu.
       2. Organy Zespołu planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
       3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko
        w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
       4. Organy Zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
       5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu poprzez swoją reprezentację tzn. Radę Rodziców Zespołu w formie pisemnej
        lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
       6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
        i wniosków obowiązującą w Zespole.
       7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Zespołu, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania
        i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
       8. Wszelkie spory pomiędzy organami Zespołu rozstrzygane są wewnątrz placówki,
        z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 18 niniejszego statutu.

     

    § 18.

    1. W przypadku sporu między organami Zespołu, w którym stroną jest Dyrektor Zespołu, powoływany jest zespół mediacyjny.
      W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Zespołu, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela  do pracy w zespole mediacyjnym.

    1. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
    2.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

     

    Rozdział 4

    Organizacja Zespołu

     

    § 19.

    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu wraz z aneksem opracowany przez Dyrektora Zespołu,
     z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach dotyczących planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu  zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
    2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych rewalidacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

    3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
    i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

    4. Dyrektor Zespołu przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego Zespołu, o którym mowa w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu. Zmiany wdrażane są przez Dyrektora Zespołu po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii  związków zawodowych.

     

    § 20.

    1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza, I półrocze trwa nie dłużej niż do końca stycznia.
    2. Dopuszcza się ustalenie przez Dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu i Rady Rodziców Zespołu, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 6 dni.

     

    § 21.

    Organizacja świetlicy szkolnej

     

    1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkołach Zespołu ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki,
    w Zespole zorganizowana jest świetlica szkolna.

    1. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektor Zespołu
     w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
    2. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
    3. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do Dyrektora Zespołu.
    4. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w danej świetlicy regulaminem.
    5. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie
     z obowiązującymi przepisami.
    6. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:
    1.  ) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo - profilaktycznym;
    2.  ) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
     w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;
    3. ) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
     kultury życia codziennego;
    4. ) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym
     zakresie;
    5. ) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia;
    6. ) rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej;
    7. ) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
    8. ) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach;
    9. )współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z psychologiem, logopedą;
    10.  ) współpracę ze środowiskiem lokalnym.
    1. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez Dyrektora Zespołu.

    9. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej  Zespołu i składają sprawozdania ze swojej działalności.

    10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w Regulaminie Świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

     

    § 22.

    Warunki pobytu w szkole uczniów poszczególnych szkół wchodzących w skład
    Zespołu Szkół Specjalnych zapewniające im bezpieczeństwo

     

    1. Zespół podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.      
    1. W Zespole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.
    2. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi
     w Zespole.
    3. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Zespołu powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji.
    4. Utrzymuje się pomieszczenia szkolne, budynek, plac szkolny i sprzęt szkolny w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
    5. Zespół w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
    6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.
    7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
    8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
    9. Ławki szkolne, krzesła i inny sprzęt szkolny dostosowuje się do wzrostu uczniów i rodzaju pracy.
    10. W salce gimnastycznej, na placu zabaw i terenie rekreacyjnym przed szkołą oraz w innych miejscach,
     w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych, stopnia niepełnosprawności i możliwości  zdrowotnych uczniów. Podczas zajęć na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność osoby prowadzącej zajęcia, uczniowie nie mogą przebywać w salce gimnastycznej, nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.
    11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
    12. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody. (np. Olimpiady Specjalne).

    § 23.

       1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności         
    lub nieobecności ucznia w dziennik zajęć. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia,
           nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub psychologa oraz rodziców.

    1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
     1. ) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania;
     2. ) nauczyciele świetlicy szkolnej - za uczniów przebywających pod ich opieką.
    2. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem
     w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność psycholog szkolny lub Dyrektor Zespołu, wicedyrektor
     lub osoba upoważniona  może:
      1. ) na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia, zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodziców, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
      2. ) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:

    a)  należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami,

                b) uczeń musi być odebrany przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby                   chore dziecko opuściło budynek szkoł bez opieki osoby dorosłej.

    1. Odpowiedzialność Zespołu za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni
     i samodzielnego, pod opieką rodziców, przewoźników wyjścia z budynku Zespołu do domu.
    2. Każdy uczeń na terenie budynku Zespołu jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
    3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, zawodach sportowych i innych określa regulamin wycieczek szkolnych.
    4. Każda impreza, akademia  w szkole musi być zgłoszona do Dyrektora Zespołu. Odbywa się za jego zgodą. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w Zespole lub poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym Dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
    5. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nauczyciel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora Zespołu lub wicedyrektora i rodziców ucznia  o zaistniałym wypadku.
    6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom pracownicy Zespołu mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki.
    7. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku Zespołu w czasie trwania jego planowanych zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej. 
    8. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu Zespołu.
    9. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    10. Zespół  pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając Radzie Rodziców Zespołu oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców Zespołu.

     

    § 24.

    Współpraca Zespołu z rodzicami ucznia

     

    1. Zespół współpracuje z rodzicami poprzez:

    1. ) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;
    2. ) prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
    3. )organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Jasełka, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
    4. ) włączanie rodziców w realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu;
    5. ) włączanie w organizację imprez danego oddziału i Zespołu;
    6. ) udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń oddziałowych i szkolnych;
    7. ) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka;
    8. ) umożliwienie przeprowadzenia badań diagnostycznych ucznia przez  zespół nauczycieli specjalistów.

     

    1. Rodzice mają prawo do:
    1.  ) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swojego dziecka;
    2. ) pełnego dostępu dla ich dziecka do wszystkich działań edukacyjnych na terenie Zespołu z uwzględnieniem potrzeb
     i możliwości ich dziecka;
    3. ) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w Zespole;
    4. ) zapoznania się z obowiązującymi w Zespole dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutami szkół wchodzących w skład Zespołu i statutem Zespołu i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w Zespole;
    5. ) pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie Zespołu;
    1. Rodzice mają obowiązek:
    1. ) wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
    2. ) wychowywać swoje dziecko w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać go;
    3. ) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dziecka w Zespole;
    4. ) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i Zespołu) celów edukacyjnych i rewalidacyjnych;
    5. ) osobiście włączać się w życie Zespołu  i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
    6. ) poświęcać swój czas i uwagę swojemu dziecku i jego szkole tak, aby wzmocnić jego wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i rewalidacji ;
    7. ) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
    8. ) poinformowania o nieobecności dziecka w dniu tej nieobecności w celu odwołania obiadu nie później niż do godz. 9.00.
       1. Rodzice mają prawo zwrócenia się do Dyrektora Zespołu z wnioskiem o:
    1. ) objęcie dziecka nauką religii;
    2. ) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.

     

     

                                                                                                             § 25.

     

    Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

     

    § 26.

    W celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w Zespole odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic ucznia przekazuje wychowawcy oddziału i pielęgniarce szkolnej uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, przyjmowane leki, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

     

            § 27.

              Catering obiadów

    1.  W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów Zespół umożliwia dożywianie w formie obiadów (catering dla uczniów).

    1. Korzystanie z posiłków dostarczanych przez zewnętrzną firmę jest odpłatne.
    2. Warunki korzystania z posiłków cateringu, w tym wysokość opłat za nie, ustala Rada Rodziców Zespołu w porozumieniu
     z firmą dostarczającą posiłki i rodzicami uczniów.

     

    § 28.

    Pomoc materialna dla uczniów  Zespołu

     

    1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

          1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
          2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
    1. ) stypendium szkolne;
    2. ) wyprawka szkolna.

     

    § 29.

    Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Zespole

     

    1. W Zespole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno -pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

    1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu.
    2. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.
    3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
    4. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Zespole zadania
     z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopeda (terapeuta wad mowy) i terapeuci zwani dalej „specjalistami”.
    5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców
     i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.
    6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie. 
    7. W Zespole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć specjalistycznych, logopedycznych (korekcji wad mowy)
     i porad niezbędnych  do prawidłowego funkcjonowania ucznia w Zespole.
    8. W Zespole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     

    § 30.

     

    1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana w formie:
    1. ) zajęć specjalistycznych;
    2. ) terapii psychologicznej i pedagogicznej;
    3. ) działań interwencyjnych i wspomagających w sytuacjach trudnych;
    4. ) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
    5. ) zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów;
    6. ) i inne.
    1. Godzina zajęć w ramach pomocy psychologicznej  wynosi 45 minut.

     

    § 31.

    1. Zespół współdziała z następującymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom, rodzicom :
     1. ) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,
     2. ) poradniami zdrowia psychicznego,
     3. ) miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej,
     4. ) kuratorami sądowymi,
     5. ) sądem rodzinnym,
     6. ) powiatowym centrum pomocy rodzinie;
     7. ) organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży np. ZHP, Olimpiady Specjalne itp.
    1.  Zespół stosuje indywidualną opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców, instytucji działających na rzecz rodziny i sponsorów.

    § 32.

    Do realizacji celów statutowych Zespół  posiada odpowiednie pomieszczenia i zaplecze:

    1. ) pomieszczenia do nauki z odpowiednim wyposażeniem,
    2. ) świetlicę szkolną,
    3. ) gabinet pielęgniarki szkolnej,
    4. ) salę stymulacji polisensorycznej,
    5. ) salę integracji sensorycznej,
    6. ) gabinet psychologa,
    7. ) gabinet logopedy (terapii wad mowy),
    8. ) salki gimnastycznej z pomieszczeniem do zachowania higieny,
    9. ) pracownia gospodarstwa domowego,
    10. ) szatnię,
    11. ) pomieszczenia do zachowania higieny osobistej,
    12. ) placu zabaw  i rekreacji.

    § 33.

     1. W Zespole może działać Szkolny Klub Wolontariatu.
     2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne.
     3. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń Zespołu.
     4. Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekują się nauczyciele.
     5. Cele działania Szkolnego Klubu wolontariatu:
      1. ) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu,
      2. ) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym,
      3. ) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy społecznej na terenie Zespołu
       i w środowisku lokalnym,
      4. ) promowanie idei wolontariatu.
     6. Szkolny Klub Wolontariatu ustala regulamin swojej działalności.

     

    Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole.

     

                                                                                                                    § 34.

     

    1.   W Zespole  organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów oddziałów VII i VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej
    Nr 2 i dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

    1. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu, który przygotowuje uczniów do wykonywania pracy zgodnej z ich predyspozycjami, w tym także do zatrudnienia wspo­maganego.
    2. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
    3. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi.

     

    Rozdział 5

    Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

     

    § 35.

    Zakres zadań nauczycieli, w tym zakres zadań związany z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć oraz sposoby
    i formy wykonywania tych zadań opisane są w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu. 

     

    Rozdział 6

    Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania są wspólne dla Szkół wchodzących w skład Zespołu

     

    Ogólne zasady wewnętrznego oceniania

    § 36.

     

     1. Ocenieniu podlegają:

               1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia

               2)  zachowanie ucznia

    2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
    w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
    i realizowanych w szkole programów nauczania;

    3. Ocenia  nie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

    4.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

       1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych
    i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

      2)  ustalenie kryteriów oceniania zachowania

      3)  ustalenie ocen bieżących i śródrocznych oraz ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych    
            zajęć edukacyjnych

      4)  ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

      5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  o postępach i trudnościach ucznia
    w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

       6) ocenianie ucznia z religii odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.12, ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty.

     

     § 37.

    1. W Zespole, pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem, w szczególności psycholog, logopeda (terapeuta wad  mowy) i terapeuci zwani dalej „specjalistami”. Przewodniczącym zespołu jest  wychowawca oddziału.

    § 38.

    1. Zadania zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:
     1. ) opracowanie zintegrowanego wielospecjalistycznie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego,
     2. ) ustalenie zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla ucznia,
     3. ) określenie zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
     4. ) planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobów ich realizacji.

     

    1. W posiedzeniu zespołu udzielającego pomocy psychologiczno - pedagogicznej mogą brać udział:
    1. ) rodzice ucznia, poinformowani o terminie posiedzenia przez przewodniczącego zespołu,
    2. ) przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni specjalistycznej - na wniosek przewodniczącego zespołu,
    3. ) na wniosek rodzica ucznia lub przewodniczącego zespołu: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi (terapeuci wad mowy) lub inni specjaliści.

     

    1. Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw omawianych podczas spotkania.

     

    1. Zespół udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej określa kierunki w jakich uczeń prawdopodobnie będzie się rozwijał – na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej na początku roku szkolnego.

     

     

     

    § 39.

     

    Nauczyciele i specjaliści mają prawo doboru specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością. Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

     

    § 40.

     

    1. Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny dla ucznia opracowuje się w oparciu o:

                 1) obowiązującą podstawę programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
                     w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

     2)  zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego                  nauczania wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne,

     3)  wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, dostosowując wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

     

    2. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny określa:

    1. ) szczegółowe cele krótko i długoterminowe uwzględniające zdiagnozowane potrzeby ucznia,
    2. ) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej jw.,
     do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
    3. ) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów o charakterze rewalidacyjnym,
    4. ) formy i metody pracy z uczniem,
    5. ) formy, okres i wymiar godzin udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
    6. ) działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
    7. ) zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
    8. ) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów zapewniających im integrację ze środowiskiem rówieśniczym oraz przygotowanie na miarę indywidualnych możliwości do samodzielności  
     w życiu dorosłym,
    9. ) zadania ujęte w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych są tak dobrane, by były osiągalne przez uczniów i mieściły się w sferze ich najbliższego rozwoju.

     

    § 41.

    Zespół udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

     

    § 42.

    1. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłuższy niż etap edukacyjny.
    2. IPET opracowuje się:
     1. ) w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym  uczeń rozpoczyna
      z początkiem roku szkolnego realizację kształcenia,
     2. ) w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
     3. ) w terminie 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program - w przypadku, gdy uczeń kontynuuje kształcenie w danej szkole.

     

    Kryteria Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

    § 43.

    1. W oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne nauczyciele oceniają uczniów stosując ocenę opisową.
    2. Bieżącej oceny opisowej nie dokonujemy w miesiącu wrześniu, ostatnim miesiącu nauki I półrocza i czerwcu danego roku szkolnego z wyjątkiem ucznia, któremu przedłużono okres nauki na kolejny rok szkolny- oceny bieżącej dokonuje się od września do maja włącznie.
    3. Ocena opisowa dotyczy zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
    4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu realizacji treści zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno -Terapeutycznych.
    5. Stopień realizacji Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych określa nauczyciel w bilansie umiejętności dwa razy w roku - śródrocznie i rocznie, poprzez zastosowanie następujących określeń:
     1. ) wykonuje samodzielnie
     2. ) wykonuje z częściową pomocą nauczyciela
     3. ) wykonuje przy stałej pomocy nauczyciela.
    6. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów
     o warunkach, sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel systematycznie motywuje uczniów do przestrzegania zasad zachowania, służy pomocą w ich stosowaniu. Intensywność opieki dostosowana jest do indywidualnych potrzeb uczniów.

     

    1. Ocena zachowania uwzględnia respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych,
     a w szczególności:

    1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

    2)  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

    3)  dbałości o honor i tradycje Szkoły;

    4)  dbałości o piękno mowy ojczystej;

    5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

    6)  godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

    7)  okazywanie szacunku innym osobom.

     

    Stosując w ocenie zachowania powyższe kryteria należy zwrócić uwagę na indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów.

     

    1. Kryteria oceniania zachowania ucznia obejmują określenia:
    1. ) zachowanie zgodne z normami społecznymi,
    2. ) zachowanie częściowo zgodne z normami społecznymi,
    3. ) zachowanie niezgodne z normami społecznymi (z uzasadnieniem),
    4. ) przy ustaleniu oceny zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem oraz analizuje wpisy dokonane w Rejestrze ocen bieżących i zmian.

     

    1. Oceny zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych są jawne dla rodziców ucznia. Na prośbę rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustalona ocenę. Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana rodzicowi na jego prośbę na terenie szkoły.
    2. Ocenę opisową śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych i zachowania rodzice otrzymują dwa razy w ciągu roku szkolnego. Oceny śródrocznej nie otrzymują rodzice ucznia, któremu przedłużono okres nauki.
    3. Ocena opisowa bieżąca, śródroczna i roczna zapisywana jest w „Rejestrze ocen bieżących i zmian”.
    4. Ocena opisowa bieżąca i śródroczna przechowywana jest w teczce z dokumentacją ucznia, natomiast ocena roczna i końcowa klasyfikacyjna przechowywane są w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen ucznia (dołączony wydruk komputerowy zgodny z zapisem w „Rejestrze ocen bieżących i zmian”- oryginał).
    5. Osiągnięcia uczniów z religii będą oceniane w skali cyfrowej na podstawie odrębnych przepisów.

     

    Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

    § 44.

    1. Klasyfikacja roczna ucznia szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem treści zawartych
     w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
    2. O przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje ucznia (podczas zajęć) i jego rodziców nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Zespołu.
    3. Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach w trakcie zebrania i odnotowuje ten fakt
     w dzienniku lekcyjnym.                   
    4. Nieobecność rodzica na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku przekazania informacji rodzicowi
     w obowiązującym w szkole terminie.
    5. Ucznia szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy można promować śródrocznie uwzględniając stopień realizacji zadań zawartych w IPET.
    6. Na koniec roku szkolnego Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o promowaniu lub niepromowaniu ucznia, na wniosek wychowawcy, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając realizację IPET
     i  indywidualne  osiągnięcia ucznia.

    § 45.

     

    1. Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym:

                         1) w szkole podstawowej:

                            a) o jeden rok na I etapie edukacyjnym,

                            b)  o dwa lata na II etapie edukacyjnym,

                            c) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

                 2. Wniosek o przedłużenie okresu nauki wraz z uzasadnieniem wychowawca oddziału przedstawia Radzie Pedagogicznej Zespołu.

    1. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki – po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna:

              1)  w przypadku szkoły podstawowej:

                           a)  na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w oddziale III,

                           b)  na II etapie edukacyjnym- nie później niż do końca roku szkolnego w oddziale VIII,

                          2)  w przypadku szkoły ponadpodstawowej - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

    1. Uczniowi, któremu przedłużono okres nauki na kolejny rok szkolny nie dokonuje się klasyfikacji śródrocznej
     z zajęć edukacyjnych i zachowania.
    2. W przypadku przedłużenia okresu nauki uczeń otrzymuje zaświadczenie.

    § 46.

     

    1. Dyrektor szkoły może wydać decyzje o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub  wydać decyzje
     o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń lub zajęć wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
    2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o których mowa wyżej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

    Ukończenie szkoły

    § 47.

     

    1. O ukończeniu Szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie oddziału programowo najwyższej Rada Pedagogiczna Zespołu, uwzględniając ustalenia zawarte w IPET.
    2. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, z zastrzeżeniem § 45, pkt 5.
    3. Po ukończeniu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

    Rozdział 7

     

    Uczniowie Szkół wchodzących w skład Zespołu

     

    § 48.

    1. Uczniem szkoły może być dziecko od 6 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
    2. Uczestnikiem Zespołu może być osoba w wieku od 3 do 25 lat  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
    3. Kształcenie dzieci i młodzieży jest prowadzone w Zespole  nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

    20 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;

    24 roku życia w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy.

     

    § 49.

    Prawa i obowiązki uczniów określają Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych.

     

    § 50.

    1. Do Szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców                     
        na  podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną orzeczenia
        o potrzebie kształcenia specjalnego.

    2. Rodzice są zobowiązani do:

    1. ) dostarczenia oryginału orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego,
    2. ) wypełnienia podania o  przyjęcie dziecka odpowiednio do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 lub Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
    3. ) wypełnienia kwestionariusza dla rodziców.

    3. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2 rodzice  mogą  dostarczyć inne posiadane
        opinie specjalistów.

    4. Przy złożeniu kompletu dokumentów rodzice /prawni opiekunowie zostają poinformowani
        o zasadach procedury rekrutacyjnej.

     

    Postanowienia końcowe

     

    Ceremoniał szkolny

    § 51.

    Zespół tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny, który jest uregulowany odrębnymi przepisami.

     

     § 52

     

    1. Podstawą działalności finansowej jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Zespołu.      

    2. Środki finansowe na działalność Zespołu zapewnia organ prowadzący. 

    3. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe od osób prywatnych i instytucji.       

    4. Przy Zespole działa Stowarzyszenie „Źródło” , które wspiera statutową działalność
        Zespołu.                                                                                                                                                 

    § 53.

     

    1.  Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt zmian Statutu Zespołu i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.                                                                                                                     

    2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Zespołu, a także organ nadzoru pedagogicznego
    i organ prowadzący.                                                                

    3. Dyrektor Zespołu w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.       

    4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.                               

    5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie oraz na stronie internetowej Zespołu.

                                                                                                                         

    § 54.

     

    Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu z dnia 28.11.2017r.   

     

    § 54.

     

    Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • zssostrowiec@wp.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33
   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Jerzy Tofel iod@fts.com.pl
 • Galeria zdjęć

  • 6 GRUDNIA 2018R. - WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
  • 5 GRUDNIA 2018R. - "MIKOŁAJKI Z BRONIEWSKIM"
  • 4 GRUDNIA 2018R. - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ W JĘDRZEJOWIE
  • 3 GRUDNIA 2018R. - DZIEŃ GÓRNIKA - BARBÓRKA
  • 24 LISTOPADA 2018R. - IV ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO OLIMPIAD SPECJALNYCH
  • 23 LISTOPADA 2018R. - DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
  • 21 LISTOPADA 2018R. - SMAKI...KOLORY...ZAPACHY... WYRAWNE GOFRY
  • 19 LISTOPADA 2018R. - ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PRAC PLASTYCZNYCH 2018 W ZSS
  • 17 LISOPADA 2018R. - FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI W ZSS
  • 17 LISTOPADA 2018R. - "WSPÓLNIE WĘDRUJEMY"
  • 16 LISTOPADA 2018R. - HIPOTERAPIA - ZAJĘCIA 2
  • 13 LISTOPADA 2018R. - 100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI - OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSS