•  

     

                                               

     

    STATUT

     

     

     

    ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

     

     

    W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

     

     

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

     

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami);

     

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami);

     

    1. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami);

     

     

    1. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późniejszymi zmianami);

     

    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.493 z późniejszymi zmianami).

     

     

    Rozdział 1

     

    Nazwa i typ Zespołu

     

    § 1.

     

    Pełna nazwa Zespołu: Zespół Szkół Specjalnych.

    Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych, zwanego dalej „Zespołem” mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

    Organem prowadzącym Zespół jest Starostwo Powiatowe, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

    Statut Zespołu Szkół Specjalnych zawiera dwa odrębne statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

     

    § 2.

     

    1. Zespół jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej z autyzmem.

    2. W Zespole tworzy się oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej z autyzmem.

    3. W Zespole tworzy się klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej i z niepełno-sprawnością intelektualną w różnym stopniu.

    4. W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

    1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2,

    2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

    1. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zwane dalej zajęciami.

    2. Szczegółowa organizacja zajęć dla tej grupy dzieci i młodzieży została opisana w Statucie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2.

    3. Dla dzieci od 3 roku życia do ukończenia przedszkola organizuje się przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 nieferyjne oddziały przedszkolne.

     

    § 3.

     

    1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

    1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 33,

    2. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 i Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy;

    3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych,

    4. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Specjalnych,

    5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim,

    6. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod opiekę jeden oddział w szkole,

    7. Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli: Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,

    8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,

    9. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,

    10. Uczniu - należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej z autyzmem również pochodzenia cudzoziemskiego będącym uczniem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,

    11. Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim również pochodzenia cudzoziemskiego będącą uczestnikiem zajęć zespołowych lub indywidualnych rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2.

    12. Dziecku - należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej z autyzmem również pochodzenia cudzoziemskiego będącą uczestnikiem zajęć w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2.

    13. Rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców biologicznych, przysposobionych lub opiekunów prawnych ucznia/wychowanka sprawujących opiekę i posiadających władzę rodzicielską.

     

     Rozdział 2

     

    Cele i zadania Zespołu

    § 4.

     

    Cele i zadania Zespołu są tożsame z celami i zadaniami określonymi w Statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.

     

    § 5.

     

    Sposób wykonywania zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Zespołu, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, został określony w Statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

     

    Rozdział 3

     

    Organy Zespołu i ich kompetencje

     

    § 6.

     

     

    Organami Zespołu są:
     

    1. Dyrektor Zespołu.

    2. Rada Pedagogiczna Zespołu.

    3. Rada Rodziców Zespołu.

     

    § 7.

     

    1. Każdy z wymienionych w § 6 organów działa zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe.
    2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu.

    3. Zespół zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów, o których mowa w § 6, a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

    4. Zespół zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:

     1. wydawanie zarządzeń Dyrektora,
     2. posiedzenia Rady Pedagogicznej,

     3. zebrania ogólne i oddziałowe rodziców,

     4. spotkania z Radą Rodziców,

     5. inne formy kontaktów doraźnych (m. in. list, telefon, fax, e-mail).

    1. Zespół zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami przy arbitrażu Dyrektora.

    2. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest Dyrektor, rozstrzyga:

    1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu,

    2. organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu.

    1. W sprawach dotyczących działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Zespołu przedstawiciele poszczególnych organów mają prawo przedstawić swoje stanowisko na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu.

    2. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzygają instytucje określone odrębnymi przepisami.

     

    § 8.

     

    1. Dyrektor w szczególności:

     1. kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
     2. sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami,

     3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

     4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

     5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu,

     6. przygotowuje zebrania rady pedagogicznej i informuje o ich terminie członków rady,

     7. dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy,

     8. opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu,

     9. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,

     10. współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

     11. stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej,

     12. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

     13. przydziela opiekuna stażu oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zgodnie z odrębnymi przepisami,

     14. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach Zespołu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w szczególności w sprawach:

    1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

    2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu,

    3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

    4. może skreślić ucznia z listy uczniów, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu,

    5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

    1. Dyrektor w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu i Radą Rodziców Zespołu.

     

    § 9.

     

    1. W Zespole utworzono stanowisko Wicedyrektora.

    2. Zakres zadań i kompetencji dla Wicedyrektora opracowuje Dyrektor.

    3. W przypadku nieobecności Dyrektora za prawidłową organizację pracy odpowiada Wicedyrektor.

     

    § 10.

     

     

    1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem realizującym, we współpracy z pozostałymi organami Szkoły, statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania oraz opieki.
    2. Rada Pedagogiczna Szkoły, zwana dalej Radą Pedagogiczną, ma prawo podejmowania uchwał, wyrażania opinii oraz wnioskowania w sprawach dotyczących statutowej działalności Zespołu i tworzenia aktów prawnych.

    3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej, zwanym dalej Przewodniczącym, jest Dyrektor.

    4. W wyjątkowych sytuacjach i w czasie nieobecności Przewodniczącego zebraniom Rady Pedagogicznej przewodniczy Wicedyrektor.

    5. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu, zatrudnieni w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy.

    6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonej części zebrania, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

    7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mają prawo brać udział przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora.

    8. Przewodniczący Rady powołuje komisje (przewodniczącego i członków)bądź zespoły do rozpatrywania określonych spraw lub zaistniałych problemów.

    9. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące oraz opiniujące.

    10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

     1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
     2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji, promocji uczniów lub skreślenia z listy uczniów,

     3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

     4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

     5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

     6. Przygotowanie projektu Statutu szkoły albo jego zmian.

    1. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy w szczególności wyrażanie opinii dotyczących:

    1. organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

    2. projektu planu finansowego szkoły,

    3. wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    4. propozycji Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

    5. delegowania przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.

    1. Szczegółowa organizacja pracy Rady Pedagogicznej znajduje się w Regulaminie Rady Pedagogiczne Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     

    § 11.

     

    1. W Zespole działa Rada Rodziców Zespołu, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

    2. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzą: po jednym z przedstawicieli rad oddziałowych, szkół wchodzących w skład Zespołu, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców.

    3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

    4. Rada Rodziców Zespołu uchwala regulamin, w którym określa zasady i tryb działania.

    5. Zespół współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

    6. Co najmniej 3 razy w półroczu Zespół organizuje spotkania z rodzicami, celem wymiany informacji na tematy wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze.

     

    § 12.

     

    1. Do kompetencji Rady Rodziców Zespołu należy:

    1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;

    2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.

    1. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców Zespołu.

     

    Zasady współdziałania organów Zespołu

    oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

     

    § 13.

     

    1. Współdziałanie organów Zespołu ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy Zespołu.

    2. Organy Zespołu planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.

    3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

    4. Organy Zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

    5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację tzn. Radę Rodziców Zespołu w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

    6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w Zespole.

    7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

    8. Wszelkie spory pomiędzy organami Zespołu rozstrzygane są wewnątrz placówki, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 14 niniejszego statutu.

     

    § 14.

     

    1. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną Zespołu a Radą Rodziców Zespołu:

    1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora,

    2. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

    3. Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek jednego z organów – strony sporu, o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 3.

    1. W przypadku sporu między organami Zespołu, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Zespołu, a Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole mediacyjnym, który pracuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

     

    Rozdział 4

     

    Organizacja Zespołu

     

    § 15.

     

    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach dotyczących planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

    2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

    3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

    4. Dyrektor przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego Zespołu, o którym mowa w ustępie 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu. Zmiany wdrażane są przez Dyrektora Zespołu po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

    5. Opiniowanie arkusza organizacji Zespołu przez Związki Zawodowe regulują odrębne przepisy.

     

    § 16.

     

    1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza, I półrocze trwa nie dłużej niż do końca stycznia.

    2. Dopuszcza się ustalenie przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu i Rady Rodziców Zespołu, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 4 dni.

    3. Czas trwania nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 wynosi 8 lat.

    4. Edukacja szkolna w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

    1. pierwszy etap edukacyjny- oddziały I-III,

    2. drugi etap edukacyjny- oddziały IV-VIII.

    1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

    2. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

    3. W organizacji Szkoły wyodrębnia się jeden etap edukacyjny:

    III etap – kształcenie obejmuje trzy lata nauki – oddział I, II, III.

    1. Ukończenie Szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

     

    § 17.

     

    1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

    2. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi nie więcej niż 8.

    3. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi nie więcej niż 16.

    4. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi nie więcej niż 4.

    5. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem wynosi nie więcej niż 6.

    6. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wynosi nie więcej niż 4.

    7. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wynosi nie więcej niż 5.

    8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być mniejsza, niż określona w ust.2,3,4,5.

    9. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze obejmujące dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim liczą od 2 do 4 osób.

    10. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

     

    § 18.

     

    1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

    2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

    3. Nauczyciel prowadząc zajęcia z uczniami dostosowuje czas trwania zajęć i przerw do możliwości i potrzeb uczniów w danym dniu.

    4. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na zajęciach edukacyjnych. Nie łączy się klas z różnych etapów edukacyjnych.

    5. Dopuszcza się organizację indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, której stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do zespołu, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego.

    6. Dopuszcza się organizację spełniania obowiązku nauki poza szkołą w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

     

    Organizacja świetlicy szkolnej

     

    § 19.

     

    1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole Szkół Specjalnych ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki, w Zespole zorganizowana jest świetlica szkolna.

    2. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.

    3. Godziny pracy świetlicy podawane są do wiadomości na początku roku szkolnego.

    4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do Dyrektora.

    5. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regulaminem.

    6. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:

    1. organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo - profilaktycznym;

    2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;

    3. stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

    4. rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie;

    5. wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia;

    6. rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej;

    7. kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

    8. umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach;

    9. współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z psychologiem, logopedą;

    10. współpracę ze środowiskiem lokalnym.

    1. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez Dyrektora.

    2. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w Regulaminie Świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

     

    Warunki pobytu w szkole uczniów poszczególnych szkół wchodzących w skład

    Zespołu Szkół Specjalnych zapewniające im bezpieczeństwo.

     

    § 20.

     

    1. Zespół podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

    2. W Zespole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.

    3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w Zespole.

    4. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w pkt 2, Dyrektor Zespołu powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

    5. Utrzymuje się pomieszczenia szkolne, budynek, plac szkolny i sprzęt szkolny w stanie pełnej sprawności i stałej czystości.

    6. Zespół w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

    7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który w razie potrzeby zawiadamia odpowiednie służby.

    8. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.

    9. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.

    10. Ławki szkolne, krzesła i inny sprzęt szkolny dostosowuje się do wzrostu uczniów i rodzaju pracy.

    11. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodziców lub inne potrzebne zgody. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody. (np. Olimpiady Specjalne).

     

    § 21.

     

    1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku zajęć. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w Zespole.

    2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:

    1. nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania;

    2. nauczyciele świetlicy szkolnej - za uczniów przebywających pod ich opieką.

    1. Jeżeli z ważnych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć, nauczyciel prowadzący zajęcia postępuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w Zespole:

    1. na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:

    1. należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami,

    2. uczeń musi być odebrany przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.

    1. Odpowiedzialność Zespołu za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni i samodzielnego, pod opieką rodziców, przewoźników wyjścia z budynku Zespołu do domu.

    2. Każdy uczeń na terenie budynku Zespołu jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.

    3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, zawodach sportowych i innych określa regulamin wycieczek szkolnych.

    4. Każda impreza, akademia w szkole musi być zgłoszona do Dyrektora. Odbywa się za jego zgodą. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w Zespole lub poza nim odpowiada Dyrektor, organizator i nauczyciele.

    5. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nauczyciel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia Dyrektora Zespołu lub Wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku.

    6. Uczeń nie może samowolnie opuścić budynku Zespołu w czasie trwania jego planowanych zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej.

    7. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    8. Zespół pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców Zespołu.

    9. Zajęcia w Zespole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

     1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
     2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów;

     3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

     4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3.

    1. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt 12, na okres powyżej dwóch dni Dyrektor organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

    2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w pkt. 12, są realizowane:

     1. z wykorzystaniem narzędzia informatycznego;
     2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem:

     3. lub przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań;

     4. Lub w inny sposób niż określone w ust. 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

     

    Współpraca Zespołu z rodzicami ucznia

     

    § 22.

     

    1. Zespół współpracuje z rodzicami poprzez:

    1. organizację zebrań poszczególnych oddziałów;

    2. prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

    3. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np., Jasełka, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

    4. włączanie rodziców w realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Zespołu;

    5. włączanie w organizację imprez danego oddziału i Zespołu;

    6. udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych;

    7. możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka;

    8. przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół nauczycieli specjalistów.

    1. Rodzice mają prawo do:

    1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swojego dziecka;

    2. pełnego dostępu dla ich dziecka do wszystkich działań edukacyjnych na terenie Zespołu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

    3. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w Zespole;

    4. zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkół wchodzących w skład Zespołu i statutu Zespołu i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w szkole;

    5. pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie Zespołu;

    1. Rodzice mają obowiązek:

    1. wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

    2. wychowywać swoje dziecko w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać go;

    3. angażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dziecka w Zespole;

    4. przekazywać wszelkie informacje związane z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych i rewalidacyjnych;

    5. włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności szkolnej;

    6. poświęcać swój czas i uwagę swojemu dziecku i jego szkole tak, aby wzmocnić jego wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i rewalidacji;

    7. zapewniać regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;

    1. Rodzice mają prawo zwrócenia się do Dyrektora Zespołu z wnioskiem o:

    1. objęcie dziecka nauką religii;

    2. objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.

     

    § 23.

     

    Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

     

    § 24.

     

    W celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w Zespole odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic ucznia przekazuje wychowawcy oddziału i pielęgniarce szkolnej istotne dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

     

    Organizacja dożywiania uczniów

     

    § 25.

     

    1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów Zespół umożliwia organizowanie posiłków na terenie placówki.

    2. Korzystanie z posiłków dostarczanych przez zewnętrzną firmę jest odpłatne.

    3. Warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za nie, ustala Rada Rodziców Zespołu w porozumieniu z firmą dostarczającą posiłki i rodzicami uczniów.

     

    Pomoc materialna dla uczniów w Zespole

     

    § 26.

     

    1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

    2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

    3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

    1. stypendium szkolne;

    2. wyprawka szkolna.

     

    Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Zespole

     

    § 27.

     

    1. W Zespole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

    2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.

    3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.

    4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

    5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Zespole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopeda i terapeuci zwani dalej „specjalistami”.

    6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

    7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie.

    8. W Zespole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych i porad niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w Zespole.

    9. W Zespole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     

    § 28.

     

    1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana w formie:

    1. zajęć rewalidacyjnych;

    2. oddziaływań terapeutycznych psychologa;

    3. działań interwencyjnych i wspomagających w sytuacjach trudnych;

    4. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

    5. zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów;

    6. i inne.

    1. Godzina zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej wynosi 60 minut.

     

    § 29.

     

    1. Zespół współdziała z następującymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom, rodzicom:

    1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

    2. poradniami zdrowia psychicznego,

    3. miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej,

    4. kuratorami sądowymi,

    5. sądem rodzinnym,

    6. powiatowym centrum pomocy rodzinie;

    7. organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży np. ZHP, Olimpiady Specjalne itp.

    8. inne.

    1. Zespół może stosować indywidualną opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców, instytucji działających na rzecz rodziny i sponsorów.

     

    § 30.

     

    Do realizacji celów statutowych Zespół posiada odpowiednie pomieszczenia i zaplecze:

    1. pomieszczenia do nauki z odpowiednim wyposażeniem,

    2. świetlicę szkolną,

    3. gabinet pielęgniarki szkolnej,

    4. salę stymulacji polisensorycznej,

    5. salę integracji sensorycznej,

    6. gabinet psychologa,

    7. gabinet logopedy,

    8. salę gimnastyczna (do zajęć treningowo - rehabilitacyjnych) z pomieszczeniem do zachowania higieny,

    9. pracownię kulinarna,

    10. szatnię,

    11. pomieszczenia do zachowania higieny osobistej,

    12. teren do rekreacji przed budynkiem szkolnym.

     

    § 31.

     

    1. W Zespole może działać Szkolny Klub Wolontariatu.

    2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne.

    3. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń Zespołu.

    4. Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekują się nauczyciele.

    5. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

    1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu,

    2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym,

    3. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy społecznej na terenie Zespołu i w środowisku lokalnym,

    4. promowanie idei wolontariatu.

    1. Szkolny Klub Wolontariatu ustala regulamin swojej działalności.

     

    Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole

     

    § 32.

     

    1. W Zespole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów oddziałów VII i VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 i dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

    2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora, który przygotowuje uczniów do wykonywania pracy zgodnej z ich predyspozycjami, w tym także do zatrudnienia wspomaganego.

    3. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

    4. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi.

     

    ROZDZIAŁ 5

     

    Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu

     

    § 33.

     

    Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim Dyrektor.

     

    § 34.

     

    1. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:

    1. zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;

    2. zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;

    3. prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;

    4. umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;

    5. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności na miarę ich możliwości;

    6. ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjne ich określanie i dostosowywanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;

    7. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;

    8. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;

    9. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w Zespole;

    10. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi szkolnemu;

    11. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;

    12. chronienie danych osobowych swoich uczniów;

    13. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Dyrektora;

    14. w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

    15. opracowywanie i realizowanie z innymi nauczycielami indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

    16. rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych uczniów, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne godne i wartościowe życie w dorosłości;

    17. nauczyciel przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem uwzględnia indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia;

    18. prowadzenie zajęć zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, zachowując korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki;

    19. rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

    1. Nauczyciel ponadto jest obowiązany:

    1. sprawować opiekę nad uczniami w Zespole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;

    2. brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu;

    3. zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań Rady Pedagogicznej Zespołu;

    4. przestrzegać czasu pracy ustalonego w Zespole;

    5. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez Dyrektora;

    6. brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż.;

    7. przestrzegać w Zespole zasad współżycia społecznego;

    8. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

    9. niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

    10. do dostępności w szkole w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

     

    § 35.

     

    1. Do zadań pracownika na stanowisku pomocy nauczyciela należy:

    1. wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i opiekuńcze;

    2. wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne;

    3. pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;

    4. przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub innych;

    5. opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;

    6. sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;

    7. wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych.

     

    Wychowawca oddziału

     

    § 36.

     

    1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym Zespołu, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.

    2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zatrudnionych w Zespole, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.

    3. Funkcję wychowawcy oddziału Dyrektor powierza nauczycielowi na etap edukacyjny.

    § 37.

     

    1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

    1. podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny i emocjonalny na miarę ich możliwości;

    2. umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;

    3. utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;

    4. informowanie rodziców o osiągnięciach oraz zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;

    5. prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami Dyrektora;

    6. analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej.

    1. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z Dyrektorem, psychologiem, nauczycielami uczącymi w danym oddziale i rodzicami uczniów.

     

    § 38.

     

    1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

    1. prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;

    2. podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;

    3. informowanie rodziców ucznia o postępach i osiągnięciach szkolnych uczniów;

    4. efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;

    5. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, dotyczących jego uczniów;

    6. stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

     

    Nauczyciele specjaliści

     

    § 39.

     

    1. Do zadań psychologa szkolnego w szczególności należy:

    1. indywidualna opieka psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;

    2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych;

    3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

    4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;

    5. koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;

    6. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;

    7. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

    8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

    9. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

     

    § 40.

     

    1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

    1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

    2. prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

    3. współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy i nowych sposobów komunikacji;

    4. podejmowanie we współpracy z rodzicami uczniów działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;

    5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     

    Pracownicy obsługi i administracji

     

    § 41.

     

    1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

    2. Do podstawowych obowiązków pracownika obsługi i administracji należy

    w szczególności:

    1. przestrzeganie przepisów prawa;

    2. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

    3. sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;

    4. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

    5. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

    6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

    1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi oraz ich szczegółowe zadania ustala Dyrektor.

    2. Pracownik administracji i obsługi zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

    3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze

     

    Rozdział 6

     

    Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Zespole

     

    § 42.

     

    1. Ocenieniu podlegają:

    1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

    2. zachowanie ucznia.

    1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i realizowanych w szkole programów nauczania.

    2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

    3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

    1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),

    2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

    3. ustalenie ocen bieżących i śródrocznych oraz ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

    4. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

    5. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

    6. ocenianie ucznia z religii odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.12, ust.2 ustawy o Systemie Oświaty.

     

    § 43.

     

    W szkole tworzy się zespoły udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład których wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca oddziału.

    1. Zadania zespołu udzielającego pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

    1. opracowanie zintegrowanego wielospecjalistycznie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego,

    2. ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia,

    3. określenie zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    4. planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobów ich realizacji.

    1. W posiedzeniu zespołu udzielającego pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą brać udział:

    1. rodzice ucznia, poinformowani o terminie posiedzenia przez przewodniczącego zespołu,

    2. przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej na wniosek przewodniczącego zespołu,

    3. na wniosek rodzica ucznia lub przewodniczącego zespołu: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści.

    1. Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw omawianych podczas spotkania.

    2. Zespół udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa kierunki w jakich uczeń prawdopodobnie będzie się rozwijał – na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

     

    § 44.

     

    Nauczyciele i specjaliści mają prawo doboru specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością. Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

     

    § 45.

     

    1. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla ucznia, w którym zawarte są wymagania edukacyjne, w oparciu o:

    1. obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

    2. zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

    3. wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, dostosowując wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

    1. Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny określa:

    1. szczegółowe cele krótko i długoterminowe uwzględniające zdiagnozowane potrzeby ucznia,

    2. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej jw., do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

    3. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów o charakterze rewalidacyjnym,

    4. formy i metody pracy z uczniem,

    5. formy, okres i wymiar godzin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    6. działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

    7. zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - na wniosek wychowawcy klasy, rodzica lub lekarza,

    8. zadania ujęte w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych są tak dobrane, by były osiągalne przez uczniów i mieściły się w sferze ich najbliższego rozwoju.

     

    § 46.

     

    Zespół udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

     

    § 47.

     

    IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłuższy niż etap edukacyjny, w tym również z zajęć rewalidacyjnych.

    IPET opracowuje się:

    1. w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna z początkiem roku szkolnego realizację kształcenia,

    2. w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

     

    § 48.

     

    1. W oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne nauczyciele oceniają uczniów stosując ocenę opisową.

    2. Bieżącej oceny opisowej można nie dokonywać w miesiącu wrześniu, ostatnim miesiącu nauki I półrocza i czerwcu danego roku szkolnego z wyjątkiem ucznia, któremu przedłużono okres nauki na kolejny rok szkolny- oceny bieżącej dokonuje się od września do czerwca włącznie.

    3. Ocena opisowa dotyczy zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

    4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu realizacji wymagań edukacyjnych zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych.

    5. Stopień realizacji Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych określa nauczyciel w bilansie umiejętności dwa razy w roku: śródrocznie i rocznie, poprzez zastosowanie następujących określeń:

    1. wykonuje samodzielnie – WS,

    2. wykonuje z częściowa pomocą nauczyciela – WCZP,

    3. wykonuje przy stałej pomocy nauczyciela – WPSP.

    Dopuszcza się stosowanie zapisu w formie skróconej.

    1. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach, sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel systematycznie motywuje uczniów do przestrzegania zasad zachowania, służy pomocą w ich stosowaniu.

    2. Ocena zachowania uwzględnia respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

    1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

    2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

    3. dbałości o honor i tradycje Szkoły;

    4. dbałości o piękno mowy ojczystej;

    5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

    6. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

    7. okazywanie szacunku innym osobom.

    Stosując w ocenie zachowania powyższe kryteria należy zwrócić uwagę na indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów.

    1. Kryteria oceniania zachowania ucznia obejmują określenia:

    1. zachowanie zgodne z normami społecznymi,

    2. zachowanie częściowo zgodne z normami społecznymi,

    3. zachowanie niezgodne z normami społecznymi( z uzasadnieniem).

    Przy ustaleniu oceny zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

    1. Oceny zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych są jawne dla rodziców ucznia. Na prośbę rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustalona ocenę. Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana rodzicowi na jego prośbę na terenie szkoły.

    2. Ocenę opisową śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych i zachowania rodzice otrzymują dwa razy w ciągu roku szkolnego.

    Ocena opisowa bieżąca i śródroczna przechowywana jest w teczce z dokumentacją ucznia, natomiast ocena roczna i końcowa klasyfikacyjna przechowywane są w dzienniku lekcyjnym (kopia), arkuszu ocen ucznia (oryginał) oraz teczce ucznia (kopia).

    1. Osiągnięcia uczniów z religii będą oceniane w skali cyfrowej na podstawie odrębnych przepisów.

    2. W przypadku przedłużenia okresu nauki nie dokonuje się klasyfikowania, wpisuje się tylko frekwencję ucznia za pierwsze półrocze.

     

    Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

     

    § 49.

     

    1. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem treści zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

    2. O przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania wychowawca informuje ucznia (podczas zajęć) i jego rodziców nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej.

    3. Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach w trakcie zebrania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

    4. Nieobecność rodzica na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku przekazania informacji rodzicowi w obowiązującym w szkole terminie.

    5. Ucznia szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy można promować śródrocznie uwzględniając stopień realizacji zadań zawartych w IPET.

    6. Na koniec roku szkolnego Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o promowaniu lub niepromowaniu ucznia, na wniosek wychowawcy, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając realizację IPET i indywidualne osiągnięcia ucznia.

    7. Nieklasyfikowania ucznia dokonuje się ze względu na przedłużenie okresu nauki, można również nie klasyfikować ze względu na frekwencję ucznia.

     

    § 50.

     

    1. Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym:

    1. w szkole podstawowej:

    1. o jeden rok na I etapie edukacyjnym,

    2. o dwa lata na II etapie edukacyjnym,

    3. w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

    Wniosek o przedłużenie okresu nauki wraz z uzasadnieniem wychowawca klasy przedstawia Radzie Pedagogicznej.

    1. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki – po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia – podejmuje Rada Pedagogiczna, nie później niż:

    1. w przypadku szkoły podstawowej:

    1. na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

    2. na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII,

    1. w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

    1. Uczniowi, któremu przedłużono okres nauki na kolejny rok szkolny nie dokonuje się oceny końcoworocznej (w roku podjęcia uchwały) i oceny śródrocznej następnego roku szkolnego z zajęć edukacyjnych i zachowania.

    2. W przypadku przedłużenia okresu nauki oraz nieukończenia szkoły (SPS, SSPdP) uczeń otrzymuje zaświadczenie.

     

    § 51.

     

    Dyrektor szkoły może wydać decyzje o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub wydać decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń lub zajęć wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o których mowa wyżej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

     

    Ukończenie szkoły.

     

    § 52.

     

    1. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w IPET.

    2. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, z zastrzeżeniem § 51, ust. 4.

    3. Po ukończeniu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

     

    OREW

     

    § 53.

     

    Na świadectwie dla uczniów OREW podpisuje się wychowawca klasy.

     

    Zdalne nauczanie

     

    § 54.

     

    1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w kształceniu zdalnym na odległość obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wchodzących w skład ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

    2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w kształceniu zdalnym na odległość mają charakter przejściowy.

    3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w kształceniu zdalnym na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

     

    Komunikacja

     

    § 55.

     

    1. Komunikacja – wymiana informacji pomiędzy nauczycielami, a uczniami i rodzicami odbywa się poprzez:

    1. kontakt telefoniczny z rodzicami i opiekunami prawnymi (rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS-y, MMS-y), komunikatory portali społecznościowych, adresy poczty elektronicznej uczniów lub ich rodziców/ opiekunów prawnych, w trakcie których nauczyciele na bieżąco informują rodziców/ opiekunów prawnych o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu,

    2. osobisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.

    1. Zajęcia w formie kształcenia zdalnego na odległość mogą być prowadzone z wykorzystaniem:

    1. kart pracy w formie papierowej oraz materiałów plastycznych do wykonania prac samodzielnie, z częściową lub stałą pomocą rodzica lub opiekuna dostarczanych do domów uczniów,

    2. informacji w formie linków do kart pracy lub innych materiałów dydaktycznych zamieszczanych na stronie internetowej ZSS z podziałem na poszczególne placówki wchodzące w skład ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim,

    3. informacji w formie linków do materiałów edukacyjnych i rewalidacyjnych zamieszczanych na Facebooku szkoły,

    4. linków do stron zawierających materiały edukacyjne przekazanych poprzez SMS-y, maile lub inne dostępne dla obu stron sposoby komunikacji na odległość,

    5. portali społecznościowych i innych komunikatorów umożliwiających bezpośrednie przeprowadzenie zajęć.

     

    Zasady oceniania w czasie trwania kształcenia zdalnego na odległość

     

    § 56.

     

    1. Nauczyciele oceniają pracę ucznia z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia zdalnego na odległość wskazanych przez nauczyciela uzgodnionych w porozumieniu z Dyrektorem.

    2. W okresie kształcenia zdalnego na odległość nauczyciele realizują i monitorują podstawę programową.

    3. Rodzice zobowiązani zostają do zapewnienia uczniom (na miarę swoich możliwości) odpowiednich warunków do nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym uczeniu się.

    4. Ocenia podlega aktywność, zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości. Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie.

    5. Nauczyciel systematycznie, zgodnie z obowiązującymi WZO dokonuje cząstkowej oceny ucznia w rejestrze Opisowe oceny bieżące i zmiany.

    6. W ocenie uczniów uwzględnione zostaną informacje od rodziców i opiekunów uzyskane podczas rozmów telefonicznych i innych kontaktów zdalnych.

    7. Ocena roczna i końcowa – określająca ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej za dany okres ( rok szkolny) obejmująca wszystkie sfery edukacji pozostaje opisową oceną roczną.

    8. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w innej formie ( karty pracy – wersja papierowa, SMS, MMS).

    9. Ocenie zachowania w kształceniu zdalnym na odległość podlega:

    1. systematyczność pracy,

    2. aktywność w trakcie wykonywania zadań,

    3. kultura osobista,

    4. stosunek do innych osób,

    5. stosowanie się do ustalonych zasad.

    1. Roczna ocena zachowania pozostaje oceną opisową.

     

    Rozdział 7

     

    Uczniowie Szkół wchodzących w skład Zespołu

     

    § 57.

     

    1. Uczniem szkoły może być dziecko od 6 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej z autyzmem.

    2. W Zespole tworzy się oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem oraz dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

    3. W Zespole tworzy się klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

    4. Uczestnikiem Zespołu może być osoba w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

    5. Kształcenie dzieci i młodzieży jest prowadzone w Zespole nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

    1. 20 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;

    2. 24 roku życia w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy.

     

    Prawa i obowiązki uczniów Zespołu

     

    § 58.

     

    1. Uczeń ma prawo do:

    1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

    2. zapewnionych warunków bezpieczeństwa – ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności;

    3. podmiotowego traktowania;

    4. swobody wyrażania myśli i przekonań – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

    5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów oceny postępów w nauce i zachowaniu;

    6. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;

    7. ochrony swoich danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

    8. złożenia w formie pisemnej skargi do Dyrektora w przypadku naruszenia jego praw,

    1. Dyrektor bada zasadność skargi i odpowiada na piśmie w terminie 7 dni.

    2. uczniom służy prawo do odwołania się od tej decyzji do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora w terminie 14 dni.

    1. Uczeń ma obowiązek:

    1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,

    2. systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,

    3. aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu Szkoły,

    4. godnie reprezentować Szkołę,

    5. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników oraz zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia społecznego,

    6. chronić własne życie i zdrowie,

    7. dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro, m. in. o sprzęt, meble, pomoce i przybory szkolne,

    8. usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych,

    9. przestrzegać zasad dbałości o estetykę i skromność ubioru szkolnego i wyglądu.

    1. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych następuje wg poniższych zasad:

    1. Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych jest obowiązany przedstawić wychowawcy oddziału usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.

    2. Usprawiedliwienia sporadycznych nieobecności z powodu choroby lub ważnych spraw osobistych dokonuje rodzic/opiekun prawny w formie ustnej, pisemnej lub telefonicznej.

    1. Uczniowie mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole, a ponadto wykorzystywania ww. urządzeń w sposób naruszający dobro osobiste, zawodowe osób trzecich, jak również zakaz nagrywania, kopiowania, fotografowania i odtwarzania wypowiedzi, wizerunku innych osób bez ich zgody.

     

    Rodzaje nagród i konsekwencje niepożądanych zachowań

     

    § 59.

     

    1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

    1. szczególne osiągnięcia edukacyjne,

    2. wyróżniające zachowanie,

    3. osiągnięcia w konkursach,

    4. działalność na rzecz klasy lub Szkoły,

    5. osiągnięcia sportowe.

    1. Rodzaje nagród:

    1. pochwała wychowawcy klasy, grupy wobec klasy lub grupy,

    2. pochwała Dyrektora wobec klasy lub grupy,

    3. pochwała Dyrektora wobec uczniów całej Szkoły,

    4. dyplom uznania,

    5. list pochwalny do rodziców,

    6. nagroda rzeczowa,

    7. stypendium.

     

    § 60.

     

    1. Ucznia mogą spotkać konsekwencje niepożądanych zachowań za:

    1. nieprzestrzeganie zapisów Statutu;

    2. zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia itp;

    3. wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

    1. Następstwa niepożądanych zachowań:

    1. upomnienie wychowawcy klasy lub grupy,

    2. upomnienie Dyrektora,

    3. skreślenie z listy uczniów.

    1. Konsekwencje nie mogą naruszać nietykalności i godności ucznia.

    2. Konkretne konsekwencje ustala się biorąc pod uwagę w szczególności: rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, stopień rozumienia zaistniałej sytuacji i aktualny stan emocjonalny ucznia.

    3. Konsekwencje za niepożądane zachowania mogą być zastosowane tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

    4. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić tylko w przypadku ucznia pełnoletniego:

    1. na wniosek rodziców,

    2. nieusprawiedliwionej absencji ucznia obejmującej 50% godzin w jednym półroczu, o ile szkoła wyczerpała inne możliwości działania,

    3. skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,

    4. intencjonalnego i powtarzającego się naruszania nietykalności cielesnej i godności osobistej,

    5. gróźb karalnych względem uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie Zespołu,

    6. powtarzającego się przebywania na terenie Zespołu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, dopalaczy oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu, narkotyków lub dopalaczy.

     

    § 61.

     

    1. Do Szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

    2. Rodzice są zobowiązani do:

    1. dostarczenia oryginału orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego,

    2. wypełnienia podania o przyjęcie dziecka odpowiednio do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 lub Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

    3. wypełnienia kwestionariusza dla rodziców.

    1. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 2 rodzice mogą dostarczyć inne posiadane opinie specjalistów.

    2. Przy złożeniu kompletu dokumentów rodzice /prawni opiekunowie zostają poinformowani o zasadach procedury rekrutacyjnej.

     

    Postanowienia końcowe

     

    Ceremoniał szkolny

     

    § 62.

     

    Zespół tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny, który jest uregulowany odrębnymi przepisami.

     

    § 63.

     

    1. Podstawą działalności finansowej jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Zespołu.

    2. Środki finansowe na działalność Zespołu zapewnia organ prowadzący.

    3. Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe od osób prywatnych i instytucji.

    4. Przy Zespole działa Stowarzyszenie „Źródło”, które wspiera statutową działalność Zespołu.

     

    § 64.

     

    Zespół używa pieczęci i pieczątek zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt i zgodnie z odrębnymi przepisami.

     

    § 65.

     

    Zespół gromadzi dokumentację przebiegu nauczania szkół wchodzących w skład Zespołu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

     

    § 66.

     

    1. Zespół jest powiatową jednostką budżetową.

    2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

    3. Księgowość i administracja szkół wchodzących w skład Zespołu jest zorganizowana i prowadzona w Zespole.

    4. Obsługę finansowo - księgową Zespołu prowadzi główny księgowy.

     

    § 67.

     

    1. Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt zmian Statutu Zespołu i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
    2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Zespołu, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

    3. Dyrektor w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

    4. Dyrektor po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

     

    § 68.

     

    Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu nr 7 w dniu 14.10.2020r.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych