• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

    •  

      

     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

      

     w Zespole Szkół Specjalnych

     w Ostrowcu Świętokrzyskim

     ul. Iłżecka 33

      

      

     Podstawa prawna :

     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

     2.Ustawa z dn.07.09.1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późniejszymi zmianami);

     3. Rozporządzenie  MEN z dnia 28.marca 2017r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z dn.31.03.2017)

     4. Rozporządzenie  MEN z dnia 03sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1534)

                  Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Specyfika kształcenia polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości –
     w całym procesie edukacji.

     W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nauczyciel obowiązany jest indywidualizować pracę na zajęciach edukacyjnych uwzględniając indywidualne tempo rozwoju ucznia, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia, mocne strony oraz jego możliwości psychofizyczne.

      

      

     Rozdział 6

     Wewnątrzszkolne zasady oceniania w Zespole

     § 43.

     1.     Ocenieniu podlegają:

     1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

     2) zachowanie ucznia.

     2.     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i realizowanych w szkole programów nauczania.

     3.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

     4.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

     1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

     2)     ustalenie kryteriów oceniania zachowania

     3)     ustalenie ocen bieżących i śródrocznych oraz ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

     4)     ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     5)     ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

     6)     ocenianie ucznia z religii odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.12, ust.2 ustawy o Systemie Oświaty.

      

      

      

     § 44.

     W szkole tworzy się zespoły udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład których wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca oddziału.

     1.     Zadania zespołu udzielającego pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

      

     1)     opracowanie zintegrowanego wielospecjalistycznie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego,

     2)     ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia,

     3)     określenie zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi pomocy- psychologiczno-pedagogicznej,

     4)     planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobów ich realizacji.

      

     2.     W posiedzeniu zespołu udzielającego pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą brać udział:

     1)     rodzice ucznia, poinformowani o terminie posiedzenia przez przewodniczącego zespołu,

     2)     przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej – na wniosek przewodniczącego zespołu,

     3)     na wniosek rodzica ucznia lub przewodniczącego zespołu: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści.

      

     3.     Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw omawianych podczas spotkania.

      

     4.     Zespół udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa kierunki w jakich uczeń prawdopodobnie będzie się rozwijał – na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

      

     § 45.

      

     Nauczyciele i specjaliści mają prawo doboru specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością. Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

      

     § 46.

      

     1. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia, w którym zawarte są wymagania edukacyjne, w oparciu o:

     1)  obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów               

          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

     1)     zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

     2)     wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, dostosowując      wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

      

      

     2.     Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny określa:

      

     1)     szczegółowe cele krótko i długoterminowe uwzględniające zdiagnozowane potrzeby ucznia,

     2)     zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej jw., do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

     3)     rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów o charakterze rewalidacyjnym,

     4)     formy i metody pracy z uczniem,

     5)     formy, okres i wymiar godzin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

     6)     działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
     i młodzieży,

     7)     zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - na wniosek wychowawcy klasy, rodzica lub lekarza.

     8)     zadania ujęte w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych są tak dobrane, by były osiągalne przez uczniów i mieściły się w sferze ich najbliższego rozwoju.

     § 47.

     Zespół udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

     § 48.

     IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłuższy niż etap edukacyjny, w tym również z zajęć rewalidacyjnych.

     IPET opracowuje się:

     1)     w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym  uczeń rozpoczyna z początkiem roku szkolnego realizację kształcenia,

     2)      w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

      

     § 49.

     1.     W oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne nauczyciele oceniają uczniów stosując ocenę opisową.

     2.     Bieżącej oceny opisowej nie dokonujemy w miesiącu wrześniu, ostatnim miesiącu nauki I półrocza i czerwcu danego roku szkolnego z wyjątkiem ucznia, któremu przedłużono okres nauki na kolejny rok szkolny- oceny bieżącej dokonuje się od września do czerwca włącznie.

     3.     Ocena opisowa dotyczy zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

     4.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu realizacji wymagań edukacyjnych zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno -Terapeutycznych.

     5.     Stopień realizacji Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych

     określa nauczyciel w bilansie umiejętności dwa razy w roku- śródrocznie i rocznie,

     poprzez zastosowanie następujących określeń:

     1)     wykonuje samodzielnie - WS

     2)     wykonuje z częściowa pomocą nauczyciela - WCZP

     3)     wykonuje przy stałej pomocy nauczyciela - WPSP

     Dopuszcza się stosowanie zapisu w formie skróconej.

     6.     Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach, sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel systematycznie motywuje uczniów do przestrzegania zasad zachowania, służy pomocą w ich stosowaniu.

     7.     Ocena zachowania uwzględnia respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

          1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

          2)   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

          3)   dbałości o honor i tradycje Szkoły;

     4)     dbałości o piękno mowy ojczystej;

     5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

     6)     godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

     7)     okazywanie szacunku innym osobom.

                Stosując w ocenie zachowania powyższe kryteria należy zwrócić uwagę  
                na indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów.

     8.     Kryteria oceniania zachowania ucznia obejmują określenia:

     1)     zachowanie zgodne z normami społecznymi,

     2)     zachowanie częściowo zgodne z normami społecznymi,

     3)     zachowanie niezgodne z normami społecznymi( z uzasadnieniem).

     Przy ustaleniu oceny zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

     9.     Oceny zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych są jawne dla rodziców ucznia. Na prośbę rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustalona ocenę. Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana rodzicowi na jego prośbę na terenie szkoły.

     10.  Ocenę opisową śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych i zachowania rodzice otrzymują dwa razy w ciągu roku szkolnego.

     Ocena opisowa bieżąca i śródroczna przechowywana jest w teczce z dokumentacją ucznia, natomiast ocena roczna i końcowa klasyfikacyjna przechowywane są w dzienniku lekcyjnym (oryginał), arkuszu ocen ucznia (oryginał) oraz teczce ucznia (kopia).

     11.  Osiągnięcia uczniów z religii będą oceniane w skali cyfrowej na podstawie odrębnych przepisów.

     12.  W przypadku przedłużenia okresu nauki nie dokonuje się klasyfikowania, wpisuje się tylko frekwencję ucznia za pierwsze półrocze.

      

     Klasyfikowanie i promowanie uczniów.

     § 50.

     1.     Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem treści zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     2.     O przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje ucznia (podczas zajęć) i jego rodziców nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej.

     3.     Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach w trakcie zebrania
     i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

     4.     Nieobecność rodzica na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku przekazania informacji rodzicowi w obowiązującym w szkole terminie.

     5.     Ucznia szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy można  promować śródrocznie uwzględniając stopień realizacji zadań zawartych w IPET.

     6.     Na koniec roku szkolnego Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o promowaniu lub niepromowaniu ucznia, na wniosek wychowawcy, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając realizację IPET i  indywidualne  osiągnięcia ucznia.

     7.     Nieklasyfikowania ucznia dokonuje się ze względu na przedłużenie okresu nauki, można również nie klasyfikować ze względu na frekwencję ucznia.

     § 51.

     1.     Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie  edukacyjnym:

     1)     w szkole podstawowej:

     a)      o jeden rok na I etapie edukacyjnym,

     b)      o dwa lata na II etapie edukacyjnym,

     c)      w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

     Wniosek o przedłużenie okresu nauki wraz z uzasadnieniem wychowawca klasy przedstawia Radzie Pedagogicznej.

     2.Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki – po uzyskaniu pozytywnej opinii   

     zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia – podejmuje Rada Pedagogiczna, nie później niż:

     1)     w przypadku szkoły podstawowej:

     a)     na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

     b)      na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII,

     2)     w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

     3. Uczniowi, któremu przedłużono okres nauki na kolejny rok szkolny nie dokonuje się oceny końcowo-rocznej (w roku podjęcia uchwały) i oceny śródrocznej następnego roku szkolnego z zajęć edukacyjnych i zachowania.

     4. W przypadku przedłużenia okresu nauki oraz nieukończenia szkoły (SPS, SSPdP) uczeń otrzymuje zaświadczenie.

     § 52.

     1. Dyrektor szkoły może wydać decyzje o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub wydać decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń lub zajęć wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.                                                                                                                                            Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o których mowa wyżej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

      

      

      

     Ukończenie szkoły.

     § 53.

     1.     O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w IPET.

     2.     Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne,
     z zastrzeżeniem § 51, ust. 4.

     3.     Po ukończeniu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

      

     OREW

     § 54.

     Na świadectwie dla uczniów OREW podpisuje się wychowawca klasy.

      

     Zdalne nauczanie

     § 55.

     1.     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w kształceniu zdalnym na odległość obowiązują               w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wchodzących w skład ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

     2.     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w kształceniu zdalnym na odległość mają charakter przejściowy.

     3.     Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w kształceniu zdalnym na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

      

     Komunikacja

     § 56.

     1.     Komunikacja – wymiana informacji pomiędzy nauczycielami, a uczniami i rodzicami odbywa się poprzez:

     1) kontakt telefoniczny z rodzicami i opiekunami prawnymi (rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS-y, MMS-y), komunikatory portali społecznościowych, adresy poczty elektronicznej uczniów lub ich rodziców/ opiekunów prawnych, w trakcie których nauczyciele na bieżąco informują rodziców/ opiekunów prawnych o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu

     2) osobisty z zachowaniem reżimu sanitarnego.

     2.     Zajęcia w formie kształcenia zdalnego na odległość mogą być prowadzone z wykorzystaniem:

     1)       kart pracy w formie papierowej oraz materiałów plastycznych do wykonania prac       samodzielnie, z częściową lub stałą pomocą rodzica lub opiekuna dostarczanych do domów uczniów.

     2)     informacji w formie linków do kart pracy lub innych materiałów dydaktycznych zamieszczanych na stronie internetowej ZSS z podziałem na poszczególne placówki wchodzące w skład ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     3)     informacji w formie linków do materiałów edukacyjnych i rewalidacyjnych zamieszczanych na Facebooku szkoły.

     4)     linków do stron zawierających materiały edukacyjne przekazanych poprzez SMS-y, maile lub inne dostępne dla obu stron sposoby komunikacji na odległość.

     5)     portali społecznościowych i innych komunikatorów umożliwiających bezpośrednie przeprowadzenie zajęć.

      

      

     Zasady oceniania w czasie trwania kształcenia zdalnego na odległość

     § 57.

      

     1.     Nauczyciele oceniają pracę ucznia z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia zdalnego na odległość wskazanych przez nauczyciela uzgodnionych w porozumieniu z Dyrektorem.

     2.     W okresie kształcenia zdalnego na odległość nauczyciele realizują i monitorują podstawę programową.

     3.     Rodzice zobowiązani zostają do zapewnienia uczniom (na miarę swoich możliwości) odpowiednich warunków do nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym uczeniu się.

     4.     Ocenia podlega aktywność, zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia            z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości. Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie.

     5.     Nauczyciel systematycznie, zgodnie z obowiązującymi WZO dokonuje cząstkowej oceny ucznia w rejestrze Opisowe oceny bieżące i zmiany.

     6.     W ocenie uczniów uwzględnione zostaną informacje od rodziców i opiekunów uzyskane podczas rozmów telefonicznych i innych kontaktów zdalnych.

     7.     Ocena roczna i końcowa – określająca ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej za dany okres ( rok szkolny) obejmująca wszystkie sfery edukacji pozostaje opisową oceną roczną.

     8.     Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w innej formie ( karty pracy – wersja papierowa, SMS, MMS).

     9.     Ocenie zachowania w kształceniu zdalnym na odległość podlega:

     1)     systematyczność pracy,

     2)     aktywność w trakcie wykonywania zadań,

     3)     kultura osobista,

     4)     stosunek do innych osób,

     5)     stosowanie się do ustalonych zasad

     10.  Roczna ocena zachowania pozostaje oceną opisową.


  • Kontakty

   • Zespół Szkół Specjalnych
   • sekretariat@zss.ostrowiec.pl ksiegowosc@zss.ostrowiec.pl dyrektor@zss.ostrowiec.pl wicedyrektor@zss.ostrowiec.pl
   • (41) 263 44 99
   • 27 -400 Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 33 Poland
   • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ZSS: iod@arx.net.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych