• Zajęcia rewalidacyjne - TERAPIA MANUALNA

    •  

     Dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizowany jest program zajęć rewalidacyjnych w zakresie TERAPII MANUALNEJ. Autorem programu jest mgr Urszula Sasak.

     Uczniowie do zajęć zostali zakwalifikowani wg zaleceń umieszczonych w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, po konsultacjach z wychowawcą i rozmowach z rodzicami (opiekunami).

     Celem zajęć jest rozwijanie sprawności manualnej w trakcie podejmowania przez dziecko zabawy, wykonywania codziennych czynności oraz działalności plastyczno- konstrukcyjnej. Już od najmłodszych lat powinno się zwracać uwagę na czynności manualne, które zapewniają wykształcenie u dzieci sprawności dłoni i palców. Lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej wspomaga rozwój grafomotoryki dziecka ( ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania).

     Cele ćwiczeń rozwijających sprawność manualną :

     • usprawnienie motoryki ręki,

     • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, orientacji kierunkowo-przestrzennej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,

     • podniesienie sprawności grafomotorycznej,

     • wzmocnienie koncentracji uwagi,

     • rozluźnienie napięcia mięśniowego,

     • usprawnienie właściwych i korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych podczas pisania,

     • usprawnienie koncentracji uwagi i spostrzegania,

     • usprawnianie percepcji wzrokowej.

     Zajęcia prowadzone są w grupach zawierających od 2 do 4 osób, osobą prowadząca jest mgr Urszula Sasak.

     Realizowane są zgodnie  z indywidualnymi programami edukacyjno - terapeutycznymi, które uwzględniają indywidualne możliwości, potrzeby i zainteresowania uczniów. Metody, treści i rodzaj ćwiczeń są również dobierane indywidualnie.