• Zajecia rewalidacyjne - BAJKOTERAPIA

    •  

     "Bajkoterapia z elementami biblioterapii" 

     Program adresowany  jest  do  uczniów  Zespołu Szkół Specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  szkoły  podstawowej i gimnazjum.

     Autorem programu jest mgr Joanna Gałka. Na  realizację programu przewidziano  dziesięć godzin w tygodniu.

      

     Celem programu jest wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  niepełnosprawnego intelektualnie zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi oraz wrodzonym potencjałem. Ponad to realizowane są następujące cele:

     • dostarczanie i porządkowanie wiadomości o życiu społecznym i przyrodzie,
     • wzbogacanie zasobu słownictwa,
     • kształtowanie  umiejętności  poprawnego  i  skutecznego  porozumiewania  się werbalnego lub pozawerbalnego,
     • kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
     • stymulowanie rozwoju pamięci słuchowej,
     • kształtowanie umiejętności wyciszania się i koncentracji uwagi,
     • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami

      i dorosłymi,

     • stymulowanie rozwoju podstawowych procesów myślowych (porównywanie, analiza, synteza, wnioskowanie, uogólnianie),
     • kształtowanie systemu wartości, norm oraz pozytywnych postaw społecznych.

      

     Cykl  zajęć rewalidacyjnych  z  elementami  biblioterapii wykorzystuje terapeutyczne właściwości bajek i legend. Wybrane teksty literackie są punktem wyjścia do kształtowania postaw, wzbogacania wyobraźni, rozszerzenia zakresu pojęć, dostarczania bodźców  do  rozwoju  emocjonalnego.