• Zajęcia rewalidacyjne - KOREKCJA WAD MOWY

    •  

      

     Mowa jest sprawnością, której należy się uczyć podobnie jak chodzenia, jazdy na rowerze, pisania i czytania. Wczesne podjęcie z dziećmi ćwiczeń podnoszących umiejętność mówienia daje im szanse na osiągnięcie sukcesu tak w szkole, jak i w życiu społecznym.

      

     Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu św. oferuje opiekę logopedyczną indywidualną, bądź w małych grupach dla uczniów na różnym poziomie wiekowym, podczas całego procesu edukacyjnego.

     Placówka zatrudnia dwóch logopedów o następujących specjalnościach:

     1.      neurologopeda mgr Elżbieta Wybranowska

     2.      mgr  Magdalena Kurek

      

                    Terapia wad mowy polega na stymulowaniu rozwoju mowy i korygowaniu istniejących wad wymowy; budowaniu i rozwijaniu sprawności komunikacyjnych.
     W praktyce logopedycznej zatrudnieni specjaliści dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Korekta wad mowy obejmuje: 
     • ·         budowanie kontaktu i motywacji do komunikowania się
     • ·         usprawnianie i przygotowanie narządów artykulacyjnych
     • ·         budowanie kompetencji językowej i rozwijanie sprawności językowych
     • ·         ćwiczenia w zakresie korekcji wad wymowy.

     Obok typowych ćwiczeń usprawniających i korygujących zaburzoną artykulacyjną stronę wypowiedzi wykonywane są także ćwiczenia stymulujące rozwój językowy i wspomagające mowę oraz doskonalące umiejętności pisania i czytania, takie jak:

     • ·         ćwiczenia spostrzegawczości;
     • ·         ćwiczenia logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego;
     • ·         ćwiczenia koordynacji wzrokowej;
     • ·         słuchowej pamięci słownej;
     • ·         percepcji wzrokowej,
     • ·         analizy i syntezy słuchowej;
     • ·         słuchu fonematycznego;
     • ·         koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
     • ·         rozumienia wypowiedzi i czytanego tekstu;
     • ·         ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa z wykorzystaniem daktylografii oraz znaków języka migowego,
     • ·         naukę czytania i pisania, kształtowanie mowności oraz umiejętności komunikacyjnych w ogóle.
     • ·     doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności mowy opowieściowej z zachowaniem prawidłowych form gramatyczno - składniowych

     Podczas zajęć wykorzystuje się multimedialne, specjalistyczne programy logopedyczne do diagnozy i terapii dzieci oraz komputerowe programy edukacyjne, zwiększając tym samym atrakcyjność procesu edukacyjnego.